Facebook

 


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o ucelenou osnovu informací podle standardu ISVS, který sjednocuje výčet a strukturu povinně zveřejňovaných informací o subjektu veřejné správy.

1. Název
Obec Čížkov

2. Důvod a způsob založení
(§ 5, odstavec 1, písm. a/ zákona 106/1999 Sb.)
Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 151, odstavce 1 zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 12. listopadu 2000.
Podle § 151, odstavce 2 zmíněného zákona jsou městem ty obce, které byly městy ke dni účinnosti tohoto zákona.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3).
Každá obec má svůj obecní úřad4)

1) zákon čís. 1/1993 Sb, (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. c)
3) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 2, odst. 1
4) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 109

3.Organizační struktura
V čele obce stojí starosta obce, který je zvolen jedenáctičleným zastupitelstvem ze svého středu. Místostarosta je zvolen obdobně. Dalšími orgány obce jsou finanční a konrolní výbor. Konkrétní informace o zastupitelstvu nalaznete zde.

Seznam zřizovaných nebo zřízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací:
Mateřská škola Čížkov

4.Kontaktní spojení
Adresa:
Obec Čížkov
Čížkov 28
335 64 Čížkov
Telefon: 371 597 107
fax: 371 597 060
Oficiální e-mail: ou@obec-cizkov.cz
Elektronická podatelna: podatelna@obec-cizkov.cz
Informace o datové schránce:
ID schránky: sjsa8cn
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Jméno: Obec Čížkov
IČ: 00256536
Schránka je typu OVM.

Více informací včetně úředních hodin a fotografií OÚ naleznete na straně Obecní úřad.

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Čížkov
Čížkov 28
335 64 Čížkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Čížkov
Čížkov 28
335 64 Čížkov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí
08,00 - 12,00
13,00 - 17,00
Středa
08,00 - 12,00
13,00 - 17,00

4.4 Telefonní čísla
Telefon: 371 597107

4.5 Čísla faxu
Fax: 371 597 060

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.obec-cizkov.cz/

4.7 Adresa e-podatelny
Oficiální e-mail: ou@obec-cizkov.cz
Elektronická podatelna: podatelna@obec-cizkov.cz

4.8 Další elektronické adresy
Účetní obce: ucetni@obec-cizkov.cz

5. Případné platby lze poukázat:
č.ú. 111961242 / 0300

6.IČ
00 25 65 36

6.DIČ
CZ 00 25 65 36

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet
Přehledně zpracované rozpočty na tento i předcházející roky s možností stažení na Váš počítač jako i výsledky hospodaření za jednotlivá období naleznete zde.

 9. Žádosti o informace
Žádost o informace je možné podat v kanceláři OÚ, poštou na adresu OÚ Čížkov, e-mailem (ou@obec-cizkov.cz) nebo telefonicky.

10.Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ, poštou na adresu OÚ Čížkov, e-mailem (ou@obec-cizkov.cz) nebo telefonicky.

11.Opravné prostředky
(§ 5, odst. 1, písm. c/ zákona čís. 106/1999 Sb. )

Samostatná působnost obce

V samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

 • zastupitelstvo obce např. majetkoprávní operace1)
 • komise zastupitelstva obce (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem)
 • výbory zastupitelstva obce (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem obce)
 • Obecní úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem )

V samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou § 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb. Nelze se proto bránit formou odvolání.

Proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou

 • u vyššího orgánu obce
 • u Krajského úřadu Plzeňského kraje (pozastavení pro nezákonnost 3))
 • u soudu (oblast správního soudnictví4))

Pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by ale měla obsahovat:

 • kdo ji podává a proti čemu směřuje
 • co se namítá a případné důkazní prostředky
 • datum a podpis

Přenesená působnost obce

Kdo je kompetentní u úřadu rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační OÚ

Obecným procesním předpisem upravující postup při rozhodování je zákon 500/2004 Sb. správní řád

Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání
každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje)
 • kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu Čížkov)
 • lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

Odvolání lze podat 5)

 • písemně (postačí předat v kanceláři OÚ)
 • ústně do protokolu
 • telegraficky (faxem, e-mailem) s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu
 • zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání §37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:
  v jakém rozsahu je odvolání napadáno
  v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
  potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)

Proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správ. orgán pokračuje ve správním řízení

Zavádí se nový institut stížnosti podle §175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání

Proti blokové pokutě se odvolat nelze

Proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání

1) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 85
2) zákon číslo 128/2000 Sb - § 102
3) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 123-125
4) zákon číslo 150/2002 Sb. soudní řád správní
5) zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád

12.Formuláře
Formuláře jsou k dispozici na OÚ Čížkov.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy.
Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři OÚ Čížkov , telefonicky na t.č.371 597 107, nebo k podání dotazu použít náš formulář.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, zákon o okresních úřadech, zákon o volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, opřestupcích o matrikách, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním řádu, o hlášení a evidenci pobytu občanů, o požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení, o právu shromažďovacím, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o ochraně přírody a krajiny, o správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, o nájemném z bytů, o silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace o životním prostředí, obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.
Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat, výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu. Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek města, do usnesení vlády a Nařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Vzhledem k častým změnám a přesunům není v našich silách zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

14.2 Vydané právní předpisy
Vydané předpisy, vyhlášky a směrnice OÚ Čížkov najdete přehledně zpracované zde

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena je stanovena na základě sazebníku:
náklady na 1 hodinu práce nutné pro vyhledání informace (za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka povinného subjektu) - 100,- Kč.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 

16. Licenční smlouvy
 

16.1 Vzory licenčních smluv
 

16.2 Výhradní licence
 

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete v části POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ z.č.106.