Facebook

 


ZAHRÁDKA

Informace o Zahrádce


Ves ležící 8 km severovýchodně od Nepomuku, v písemných pramenech připomíná poprvé k roku 1318. Ve 14. i 15. století patřila ke klášteru cisterciáků v Nepomuku. Po zániku Kláštera v průběhu husitských válek se ves stala součástí zelenohorského panství. Při jeho dělení roku 1556 připadla k dílu Viléma ze Šternberka, v roce 1584 pak k dílu Jiříka ze Šternberka.

Berní rula z období krátce po polovině 17.století ve vsi uvádí 3 sedláky a 2 tzv. zahradníky. Tereziánský katastr, zpracovaný v následujícím století, v Zahrádce připomíná 7 osedlých. Součástí panství Zelená Hora byla až do roku 1850. K roku 1920 zde bylo 30 popisných čísel a žilo zde 290 obyvatel. V roce 2015 má Zahrádka 49 trvale hlášených obyvatel.
 
V horní části návsi stojí kaple Panny Marie z poloviny 19.století. Má obdélný půdorys a valbovou střechu se zvoničkou. Fasáda je členěná pilastry. Interiér je sklenut plackou, vynášenou koutovými polopilířky. Před kaplí stojí pamětní kříž z roku 1856 s kamenným toskánským sloupkem. V usedlosti č. 3 stojí chalupa vročená do roku 1879, u které se dochoval roubený špýchárek. Mimořádně hodnotná je chalupa č. 4, situovaná nad cestou na návsi, která má fasádu datovanou do roku 1874. Obytné stavení č. 2, vročené do roku 1871, má ve štítu niku a přilehlá okénka rámovaná šambránami a nad okenními římsami. Pěkná je i sousední chalupa č. 32 z roku 1870. Ves byla pro své mimořádné památkové a architektonické kvality prohlášena v roce 1995 za památkovou zónu lidové architektury.

Na potoce leží přímo ve vsi dva dnes již uzavřené mlýny, z nichž zaslouženou pozornost poutá především mlýn horní, v jehož mlýnici se dochovalo palečnicové kolo. Pod mlýnem bylo při potoce vybudováno koupaliště s hřištěm a malým pódiem. Místní hostinec U Černých se šenkýřkou paní Černou býval vyhlášen široko daleko, dnes je bohužel na prodej a chátrá. K nejvýznamějším počinům posledních let patří rekonstrukce hasičské zbrojnice a bývalé prodejny potravin místním SDH, která za pomoci obecního úřadu proběhla v roce 2008. Od té doby zde místní hasiči pořádají dvakrát ročně vepřové hody a v létě pak letní grilování, které se staly novodobou tradicí a v obci a okolí jsou velice oblíbené.DŮLEŽITÉ OKAMŽIKY Z DĚJIN OBCE

1318   První písemná zmínka o obci Zahrádka
1850   Postavena kaplička v obci
1906   Založen Sbor dobrovolných hasičů
1922   Založena první kronika obce
1927   Elektrifikace obce
1936   Postavena zděná hasičská zbrojnice
1947   Do obce zaveden telefon
1949   Vybudována vodní nádrž na Smetalkách
1950   Adaptace hasičské zbrojnice – zasedací místnost
1950   Ozval se místní rozhlas v obci
1952   Do obce byla umístěna Československá armáda
1952   Založeno JZD v obci
1954   Adaptace hasičské zbrojnice na prodejnu Jednoty
1955   Zahájení autobusového spojení Zahrádka – Nepomuk
1955   Dokončení přístavby stabilního jeviště u místního hostince
1957   Vybudována částečná kanalizace v Chalupách
1959   Vyzdění hráze u rybníka na drahách
1961   Dokončení stavby porodny prasnic místním JZD
1961   Sloučení JZD Zahrádka a Čížkov (sídlo v Čížkově)
1963   Sloučení MNV Zahrádka a Čížkov (sídlo v Čížkově)
1969   V obci se vyskytla epidemie slintavky
1971   Vybudována odchovna mladého dobytka na drahách JZD
1971   Přístavba prodejny u hasičské zbrojnice
1972   Dokončen sklad píce u odchovny mladého dobytka
1973   Provedena regulace Čížkovského potoka
1974   Sloučení JZD Čížkov, Čečovice, Železný Újezd
1975   Dokončena stavba víceúčelové nádrže v Chalupách
1981   Vybudováno hřiště na míčové hry u koupaliště
1985   Vybudována kanalizace na Smetalkách
1988   Vybudován druhý sklad píce u odchovny mladého dobytka
1990   Vybudován letní parket u koupaliště s krytým pódiem
1991   Odchod vojska z obce
1994   Kabelizace telefonního spojení do obce
1995   Oprava kapličky v obci
1995   Povodně zasáhly i naši obec (červen)
1998   Oprava fasády na hasičské zbrojnici
2000   Likvidace ZD v obci (konkurz)
2002   Povodně po druhé v krátké době zasáhly obec (srpen)
2002   Uzavření a prodej hostince " U Černých"
2003   Plynofikace obce
2008   Rekonstrukce hasičské zbrojnice - vznik hasičského klubu
2018   Dokončení renovace hasičského klubu
2018   700 let od první písemné zmínky


 Štít stavení "U Jirků Hořejších" čp.4Stavení čp.2 a čp.32 na vsi (rozdělený statek "U Trhlíků")Bývalý vyhlášený hostinec "U Černých" čp.44 (uzavřený v r.2002).Budova hasičské zbrojnice po rekonstrukci v roce 2010.Penzion Zahrádka postavený v r. 2003 v areálu bývalých kasáren. Letecké snímky (2009) Nahoře pohled od západu,dole od východu.