Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 4.7.2013

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 4.7.2013 v Železném Újezdě.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Nachtmann, Chott, Novák,Jílek, Bc.Jára, Hons.
Omluven: Sládek, MgA.Skala, Třeštík.

1. Zahájení: Starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • č.9 - Dodatek č.1. Smlouvy o vytvoření společného obvodu spádové školy – ZŠ Vrčeň.
 • č.10 - Revokace usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 20.4. 21012 v Zahrádce.

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta jmenoval zapisovatele zasedání - Miroslav Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 • Návrhová komise: Bc. Jára, Jílek, Nachtmann
 • Ověřovatelé zápisu: Hons, Novák

Schváleno - 8 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl Mir. Černý.

4. Zpráva starosty:

 • Umístění retardéru v Žel. Újezdu – o vyjádření bude požádán Di Policie ČR.
 • Vyhlášení CHKO Brdy- do konce července je možnost podání připomínek k zařazení pozemků do navržených zón I. až IV.
 • Povodňové škody jsou nahlášeny do celostátního registru.
 • Příprava nové smlouvy s RWE Gas Net s.r.o. o pronájmu plynařského zařízení.
 • Informace o probíhajících investičních akcích v obci.
 • Prapor a znak obce schválen na MV ČR .
 • Stížnosti na pasení hosp. zvířat na obecních pozemcích.


5. Žádost o připojení stavby č.st. 119 na pozemku č.1255/1 v k.ú. Čečovice na veřejný vodovod. Žádost podávají manželé Batovcovi.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

6. Žádost o odkoupení pozemkové parcely č.st. p. 120 o výměře 23m2, která vznikla po digitalizaci k.ú. Čečovice, oddělením od parcely č. 1472/8 v majetku obce Čížkov. Žádají manželé Valmovi, Čečovice 9. Cena 40,-Kč za 1m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 4.7. 2014 kupující.

Schváleno – 8 čl. zastupitelstva PRO.

7. Dopis náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu p. Jaroslava Bauera, jako odpověď na písemné pozvání našeho p. starosty k návštěvě naší obce a posouzení stavu komunikací.
Odpověď p. náměstka Bauera bere zastupitelstvo na vědomí.

8. Návrh postupu zastupitelstva obce ke zřízení nového pojištění majetku obce Čížkov s redukcí pojišťovaných budov.

Schváleno - 8 členů zastupitelstva PRO.

9. Dodatek č. 1. Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy- ZŠ Vrčeň ze dne 20.6. 2005.

Schváleno - 8 členů zastupitelstva PRO.

10. Revokace usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 20.4.2012 v Zahrádce. Usnesení č. 9/2012 k bodu programu č. 13 tohoto veřejného zasedání pozbývá platnosti pro nedodržení časové podmínky pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a uzavření kupní smlouvy.

Schváleno - 8 členů zastupitelstva PRO.

DISKUSE:

 • p. Laier - Platby za likvidaci odpadů byly zvýšeny pro rekreační objekty z 500,-Kč. na 750,-Kč Prošetření navýšení tohoto poplatku nadřízeným orgánem ,popř. na MV ČR. Dále požadavek na vyplnění dodaného dokumentu „Přehled o odběru a platbách za komunální odpad dle jednotlivých obcí za rok 2012“. Obecní zastupitelstvo trvá na platnosti schválené vyhlášky o odstraňování a využívání komunálních odpadů.
 • p. Terčová –Třídění odpadů- drahý odvoz a likvidace.
 • p. Částková - požadavek na vývoz komunálních odpadů v letním období v chatové kolonii 1x za týden, sekání trávy u transformátoru v Žel. Újezdu.
 • p. Černý V. - Kolik poplatníků nemá zaplacen vývoz odpadů za rok 2012.
 • p. Kovář - prodloužení osvětlení a vodovodu v Žel. Újezdu, přidání „hnízda“ obecního rozhlasu.
 • p.Hons – Poškození obecního vodovodu plynaři a jejich špatná oprava přejezdu (zmenšení průměru kanalizačních rour ze 40cm na 30cm).

USNESENÍ

Za návrhovou komisi přednesl Ladislav Jára.

ZASTUPITELSTVO OBCE:

A - VOLÍ

 • Členy návrhové komise: Ladislav Jára, Josef Nachtmann, Jaromír Jílek.
 • Ověřovatele zápisu: Josef Hons, Vlastislav Novák.

B - SCHVALUJE

 • 1. Žádost o připojení stavby na st.p.č. 119 na pozemku č.1255/1 v k.ú. Čečovice k obecnímu vodovodu pro žadatele Ing. Ladislava Batovce a Mgr. Lenku Batovcovou.
 • 2. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1472/8 (po digitalizaci st.p. č. 120) o výměře 23 m2 v k.ú. Čečovice pro manžele Václava a Danu Valmových za 40,- Kč za 1 m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 4.7.2014 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • 3. Postup zastupitelstva k pojištění majetku obce Čížkov.
 • 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 20.6.2005 o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Vrčeň.
 • 5. Revokaci usnesení č. 9/2012, k bodu programu č. 13, z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov ze dne 20.4.2012 v Zahrádce. Usnesení k tomuto bodu pozbylo platnosti pro nedodržení časové podmínky pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí na předmětné pozemky v žádosti o odkoupení ze strany žadatele, tj. paní Pavly Hurychové, Útušice 174, do data 20.4.2012.

C - BERE NA VĚDOMÍ

 • zprávu starosty.
 • dopis Jaroslava Bauera -náměstka hejtmana PK pro dopravu.

D - UKLÁDÁ -zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ZÁVĚR: Závěr zasedání zastupitelstva obce Čížkov provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek a pozval občany na srpnové zasedání zastupitelstva do Liškova.

Zapsal : Miroslav Černý 4.7. 2013
Zápis ověřili : Josef Hons a Vlastislav Novák.
 

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000