Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 29.12.2011

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se konalo ve čtvrtek 29.prosince 2011 v Čížkově.


ZÁPIS

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Nachtman, Hons, Treštík, Chott, MgA. Skala, Jára, Jílek,Sládek

1. Zahájení: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

a) Žádost o změnu ve smlouvě o budoucí smlouvě kupním dne 17.12.2007.
b) Vnitřní směrnice o inventarizaci.
c) Odpisový plán.

 • Doplněný  program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
 • Dále starosta obce jmenoval zapisovatele zasedání - M. Černý.

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: Jílek, Jára, Skala
 • Ověřovatelé zápisu: Hons,Třeštík

Schváleno  - 11 zastupitelů pro

3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

 

4.  Zpráva starosty:

 • Kolaudace vodovodu- Železný  Újezd
 • Informace o oddělení policie v Nepomuku a navrhovaném zřízení  Městské policie Nepomuk.
 • Rozpočtové změny pro rok 2011 – rozpočtové opatření č. 5.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva pro

5.  Rozpočet obce Čížkov na rok 2012. Navržen vyrovnaný rozpočet – 9,4 mil. Kč.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva pro

6.  Žádost p. Ludmily Haasové, Čížkov 88, o odkoupení obecního pozemku parc. č.732/9  o výměře 163m2 v Čížkově. Cena  40 Kč/m2 stím, že kupující zajistí uzavření kupní smlouvy.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva pro.

7.  Žádost p. Aleny Babkové- Lipová  349 ,Štěnovice- o odkoupení obecního pozemku parc.č.1249 v Přešíně o výměře 485 m2. Cena  40.-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí uzavření kupní smlouvy.

Schváleno  -  11 čl. zastupitelstva  pro.

8.  Žádost ŘK farnosti Vrčeň o příspěvek na opravu kostela. Výše příspěvku 5000,- Kč.

Schváleno – 10 čl. zastupitelstva  pro  - 1 zastupitel se zdržel hlasování.

9.  Ustanovení  jednotky sboru dobrovolných hasičů obce  Čížkov. Návrh složení jednotky:

 • Velitel- Miloš Heřman st.
 • Velitelé družstva- Jaromír Jílek, Luděk Novák
 • Strojníci- Miroslav Jílek , Tomáš Tomášek
 • Členové jednotky- M. Heřman ml. ,P. Linhart, Š.Šmíro ml., V.Davídek  nml.

Schváleno – 11 čl. zastupitelstva  pro.
                                                                                                                                                                            
10.  Zvýšení ceny vodného s platností od 1.1.2012. Cena 20Kč/m3 (včetně DPH).

Schváleno – 11 čl. zastupitelstva   pro.

11.  Žádost o změnu ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní na byt č.87/3 a garáž č. 87/9 v bytovém domě čp.87 na st. p. a se st. p. č.133 v k.ú. Čížkov uzavřenou 17.12.2007 s panem Václavem Uhlířem. Veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní přejdou na dceru p. V. Uhlíře paní Václavu Uhlířovou.

Schváleno  -  11 čl. zastupitelstva  pro.

12.  Odpisový plán  - směrnice  č. 2/11

Schváleno  -  11 čl. zastupitelstva  pro.


13.  Vnitřní směrnice o inventarizaci  č. 1/11. Norma upravuje provádění inventarizace veškerého majetku a závazků.

 • Inventarizační komise: Černý, Skala, Nachtmann, Linhartová.

Schváleno -  11 čl. zastupitelstva  pro.

14.  DISKUSE :

 • p. Vaník  - pojištění hasičů při zásahu
 • p.Skala  -  obecní stránky-poděkování za příspěvky – denně 50 návštěv.
 • p. Košan  -  směrové tabule směr  Zahrádka
 • p. Žáček  -  osazení  značky – Dej přednost v jízdě-v Liškově.

USNESENÍ

Usnesení  -  za návrhovou komisi přednesl Jaromír Jílek.

Zastupitelstvo obce:

A.  VOLÍ

 • Členy návrhové komise: J. Jílek, L. Jára, D. Skala
 • Ověřovatele zápisu: J. Hons, M.Třeštík

B.  SCHVALUJE

 • Rozpočtové změny na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 5.
 • Rozpočet obce Čížkov na rok 2012.
 •  Žádost p. Ludmily Haasové- Čížkov88- o odkoupení  pozemku p.č.732/9 o výměře 163m2 v k.ú. a obci Čížkov za 40.-Kč/m2. Kupující zajistí uzavření kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31.12.2012. Nebude-li tomu tak, usnesení v tomto bodu pozbývá platnosti.
 • Žádost p. Aleny Babkové o odkoupení pozemku p.č. 1249 o výměře 485 m2 v k.ú. Přešín za 40.-Kč/m2. Kupující zajistí uzavření kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31.12.2012. Nebude-li  tomu tak, usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.
 • Žádost ŘK farnosti Vrčeň o příspěvek na opravu kostela. Výše příspěvku 5.000.-Kč.
 • Ustanovení jednotky dobrovolných hasičů obce Čížkov ve složení: Velitel- Miloš Heřman Velitelé družstva- Jaromír Jílek, Luděk Novák. Strojník – Miroslav Jílek, Tomáš Tomášek. Členové jednotky SDH – Miloš Heřman ml., Petr Linhart, Štefan Šmíro ml.,Václav Davídek ml.
 • Zvýšení ceny vodného s platností od 1.1.2012 na 20.-Kč/m3  vč. DPH.
 • Změnu ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní na byt č. 87/3 a garáž č. 87/9 v bytovém domě čp.87 na st.p.č.1333 a se st.p.č.133 v kú Čížkov u Blovic, obec Čížkov, uzavřenou s panem Václavem Uhlířem a z toho plynoucí prodej uvedených nemovitostí paní Václavě Uhlířové.
 • Odpisový plán  - směrnice č.2/11.
 • Vnitřní směrnici o inventarizaci – č. 1/11.

C.        BERE NA VĚDOMÍ

 • Zprávu starosty

D.        UKLÁDÁ

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

Zapsal: Černý M.  29.12.2011
Zápis Ověřili: J.Hons,  M. Třeštík

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 29.12.2011

Vyvěšeno na úřední desku: 29.12.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000