Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 20.7.2012

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 20.7.2012 v Čečovicích.


ZÁPIS

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Treštík, Chott, Jára, Jílek
Omluveni: Sládek, Hons, Nachtmann, Skala.

1.  Zahájeni: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • a) Rozpočtové opatření č. 3 /2012.
 • b) Revokace usnesení z veřejného zasedání dne 17.12.2010.

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta obce jmenoval zapisovatele zasedání- M. Černý.

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Návrhová komise:Chott,Třeštík, Jára
 • Ověřovatelé zápisu: Jílek ,Novák

Schváleno - 7 zastupitelů  PRO

3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

4.  Zpráva starosty:

 • Větrná kalamita začátkem července - polámané stromy ve všech částech obce (nejvíce Čížkov, Čečovice, Liškov). V Čečovicích vytržena hrana potoka s 8 topoly. Likvidace poraněných stromů po konzultaci se stavebním úřadem v Nepomuku (p. Levý) je nutná. Lípa v Liškově – možno porazit s podmínkou vysázení nové zeleně. V Čížkově pro ořezání lípy nutný zdravotní atest.
 • Čištění a regulace potoků v obci – jednání se zástupci ,,Povodí vltavy“.
 • Dokončování budovy občanské vybavenosti v Liškově.
 • Setkání rodáků v Čečovicích – poděkování pořadatelům.
5.  Rozpočtové opatření č.2/2012.
 
Schváleno – 7 členů zastupitelstva  PRO
 
6.  Rozpočtové opatření č.3/2012.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO

7.  Žádost o poskytnutí dotace na opravu střechy kostela v Čížkově. Žádost odložena na příští zasedání- doplnit tech.parametry opravy.

Schváleno odložení projednání žádosti – 7 členů zastupitelstva PRO.

8.  Žádost o pronájem obecního rybníku v Zahrádce. Žádost odložena na příští veřejné zasedání..

Schváleno odložení projednání žádosti - 7 čl. zastupitelstva PRO.

9.  Žádost p. Petra Matouška - Zahrádka 26 - o odkoupení části obecního pozemku č. 589/5 v k.ú. Zahrádka. Velikost pozemku cca 700 m2. Cena pozemku 40,- Kč za 1 m2.

Schváleno – 7 čl. zastupitelstva PRO.

10.  Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 115 v k.ú. Čížkov o celkové výměře 200 m2 – p. Jiří Chadima, Klínec 95. Cena 40,- za 1 m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí kupující. Přístupnost k vodní ploše na pozemku č.115 pro potřebu obce Čížkov, bude součástí kupní smlouvy.

Schváleno –7 čl. zastupitelstva PRO.

11.  Žádost o napojení na vodu z obecní studny na pozemku 1515/2 pro č.p. 45 v majetku pana Jiřího Chadimy.- Klínec 95.       

Schváleno –7 čl. zastupitelstva PRO .

12.  Žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 862/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Liškov pro Michala Frečnera - Manětínská 21, Plzeň za 40,- Kč za 1 m2 a směnu části obecního pozemku p.č. 862/1 o výměře cca 35 m2, za pozemek p.č. 49/1 o výměře 36 m2 v majetku Michala Frečnera (oba pozemky v k.ú. Liškov). Uzavření kupní smlouvy, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20. 7. 2013 kupující.            

Schváleno - 7čl. zastupitelstva PRO.

13.  Žádost firmy SKY-SOFT s.r.o., pobočka Nepomuk, Husova 286 o umístění antény pro přenos bezdrátového internetu na vodojemu v Čečovicích s tím, že tato firma poskytne bezplatné internetové připojení pro budovu bývalé školy v Čečovicích v majetku obce ČÍŽKOV.

Schváleno - 7čl. zastupitelstva PRO.

14.  Žádost o příspěvek základní organizace Českého Svazu Včelařů Čížkov, evidenční číslo 30602, IČO“ 7515707 ve výši 500 Kč na člena z území obce Čížkov.

Schváleno - 7čl. zastupitelstva PRO.

15.  Ustanovení komise pro revizi knižního fondu v knihovně v Čížkově

Složení komise:

 • předseda – Ing. Zdeněk Tomášek
 • členové komise: Štefan Šmíro ml., Ludmila Haasová, Jana Linhartová

Schváleno - 7čl. zastupitelstva PRO.

16.  Žádost Ladislava Kužely, Novoborská 649/9, Praja 9 o položení kanalizačních trubu u komunikace v Železném Újezdě. Projekt i provedení této akce bude zařazeno do rozpočtu na rok 2013.

17.  Žádost o poskytnutí příspěvku pro Diakonii ČCE a linku bezpečí pro děti.

Neschváleno – 7 členů zastupitelstva PROTI

18.  Revokace usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze den 17.12.2010 bod č. 8. Ruší se schválení prodeje pozemků č. 812/3 a 812/4 v k.ú. Železný Újezd pro manžele Bláhovi , Dvořákova 37, Plzeň – nebyla uzavřena kupní smlouva.

Schváleno - 7čl. zastupitelstva PRO.

19.  DISKUSE:  

 • P.Tomášek – poděkování hasičům Čížkova za čistění obecní studny.
 • P. Čápová – poděkování M. Třeštíkovi za údržbu zeleně v Liškově
 • P.Tomášek – úmysl nákupu pracovního auta pro údržby v obci
 • P.Žáček – realizace vrtu pro budovu občanské vybavenosti v Liškově
 • P. Krýda – zprovoznění obecní místnosti v Liškově (kritika od občanů, kteří většinou nikdy nepřiloží ruku k dílu)
 • P. Černý V. – přetržené vedení veřejného osvětlení v Zahrádce, nutný ořez stromů po dohodě s majitelkou pozemku.
 • P. Černý M. –poděkování organizátorům setkání rodáků v Čečovicích

USNESENÍ

za návrhovou komisi přednesl p. Jára

Zastupitelstvo obce

Volí:

 • členy návrhové komise: Ladislav Jára, Petr Chott, Martin Třeštík
 • ověřovatele zápisu: Jaromír Jílek, Vladislav Novák

Schvaluje:

 • Rozpočtová opatření č. 2/2012 a č. 3/2012
 • Žádost o odkoupení části obecního pozemku 589/5 v k. ú. Zahrádaka pro Petra Matouška, Zahrádka 26 za cenu 40 Kč/za 1 m2. Pozemek ca 700 m2 bude oddělen na základě geometrického plánu dle přiloženého návrhu k žádosti o odprodej. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20.7.2012 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost o odkoupení obecního pozemku č. 115 o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Čížkov u Blovic pro Jiřího Chadimu, Kínce 95 za cenu 40 Kč/ m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20.7.2013 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti. Přístup k vodní ploše pozemku č. 115 pro potřebu obce Čížkov bude součástí kupní smlouvy.
 • Žádost o napojení se na vodu z obecní studny na pozemku 1515/2 pro č.p. 45 v majetku p. Jiřího Chadimy, Klínec 95.
 • Žádost o odprodej obecního pozemku č. 862/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Liškov pro Michala Frečnera, Manětínská 21 za 40 Kč/ m2 a směnu části obecního pozemku 862/1o výměře cirka 35 m2 za pozemek Michala Frečnera č. 49/1 o výměře 36 m2, oba pozbyv k.ú. Liškov. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20.7.2013 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost firmy SKY-SOFT s.r.o. pobočka Nepomuk, Husova 286 o umístění antény pro přenos bezdrátového internetu na vodojemu v Čečovicích s tím, že tato firma poskytne bezplatný internet pro budovu bývalé školy v Čečovicích, která je v majetku obce Čížkov.
 • Žádost o příspěvek ZO Českého svazu včelařů Čížkov, ev. č. 30602 , IČO:7515707 ve výši 500,-Kč na člena z území obce Čížkov.
 • Ustanovení komise pro revizi knižního fondu v knihovně v Čížkově ve složení: Předseda – Ing. Zdeněk Tomášek, členové – Štefan Šmíro ml., Ludmila Haasová, Jana Linhartová
 • Revokaci usnesení z veřejného zasedání dne 17.12. 2010 v bodu č. 8 a ruší schválení prodeje pozemků č.812/3 a 812/4 v k.ú. Železný Újezd pro manžele Bláhovi, Dvořákova 37- Plzeň.

Neschvaluje:

 • Žádost o příspěvek pro Diakonii ČCE v Merklíně
 • Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí
 • Odkládá na další zasedání: A) Rozhodnutí o pronájmu obecního rybníku v Zahrádce. B) Poskytnutí dotace na opravu kostela v Čížkově

Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Žádost Ladislava Kužely, Novoborská 649/9- Praha 9 o položení kanalizačních trub u komunikace v Žel. Újezdu s tím , že tato akce bude zařazena do plánu prací na rok 2013.

Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Závěr:   Starosta obce poděkoval občanům i zastupitelům za účast na zasedání a za aktivní přístup při řešení problémů obce.

Zapsal : Miroslav Černý  20.7. 2012
Zápis ověřili: Jaromír Jílek a Vlastislav Novák

 

Vyvěšeno na úřední desku: 20.07.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000