Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 20.4.2012

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 20.4.2012 v Zahrádce.


ZÁPIS

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Nachtman, Hons, Treštík, Chott, Mgr. Skala, Jára, Sládek, omluveni – Jílek, Novák.

1.  Zahájeni: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

a)  Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
b)  Potvrzení ve funkci ředitelky MŠ Čížkov.
c)  Nákup pozemku od p.Charvátové v k.ú. Přešín.
d)  Nákup hasičského auta Avia A30-k a prodej hasičského auta T 805.
e)  Návrh na zahájení řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro vodovodní vrty v Žel. Újezdu a v Liškově.
f)   Žádost p. Pavly Hurychové o odkoupení obecních pozemků, resp. jejich částí p.č. 23/31 ,23/1 a 23/34 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.

 • Doplněný  program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
 • Dále starosta obce jmenoval zapisovatele zasedání - M. Černý.

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: MgA.Skala, Jára,  Nachtmann.
 • Ověřovatelé zápisu: Třeštík, Sládek.

Schváleno  - 9 zastupitelů  PRO

3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

4.  Zpráva starosty:

Kulturní zařízení Obce v Čížkově,Čečovicích a Žel. Újezdu – pro vlastní složky bez nájmu (+zabezpečení topení) – pro cizí pořadatele 1000 Kč nájem (+zabezpečení topení). Správci KZ- Jílek, Hons , Černý.

 • Vojenský prostor “BRDY“ – podporujeme stanovisko Plzeňského kraje.
 • Obnova operátů katastrů obcí Čížkov, Čečovice, Liškov a Měrčín.
 • Podbrdská rallye legend- změna termínu na 19.5. 2012
 • Zájezd za kulturními památkami do Prahy – 26.5.2012.
 • Projekt na úpravu návsi v Čečovicích.

5.  Vydání územního plánu Obce Čížkov jako opatření obecné povahy č.b1/2012. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh na vydání ÚP Čížkov, vydává opatření obecné povahy č. 1/2012 (ÚP Čížkov) a ukládá starostovi zajistit zveřejnění vydaného územního plánu Čížkov podle § 173 ods. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

6.  Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov za rok 2011.(Nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky).

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

7.  Schválení závěrečného účtu Obce Čížkov k 31.12.2011. (Celkové příjmy 9.962670 Kč. – celkové výdaje 8.264730 Kč. - financování celkem -1.697940 Kč.).

Schváleno  -  bez námitek -9 čl. zastupitelstva  PRO.

8.  Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – MŠ Čížkov.

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva PRO.

9.  Potvrzení ve funkci  ředitelky  MŠ Čížkov paní  Věry Tomáškové. Ředitelka potvrzena ve funkci na dobu 6 –ti let bez výběrového řízení.

Schváleno –8 čl. zastupitelstva PRO, 1 čl. zast. se zdržel hlasování.

10. Nákup pozemku od p. Anny Charvátové- Plachtín 27, 33162 Nečtiny. Pozemek se nachází v k.ú. Přešín, obec Čížkov. Jedná se o polovinu parcely p.č. 45/1-díl 2. O celkové výměře 86 m2 za 40,-Kč (čtyřicetkorunčeských) za 1 m2.

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva  PRO

11. Nákup hasičského auta Avia A 30-K do majetku obce Čížkov a prodej hasičského auta T 805 z majetku obce Čížkov.

Schváleno  -  9 čl. zastupitelstva  PRO.

12. Návrh na zahájení řízení pro územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení pro vrty provodovod v Žel.Újezdu a občanskou vybavenost v Liškově.

Schváleno  -  9 čl. zastupitelstva  PRO.

13. Žádost paní Pavly Hurychové , Útušice 174 , 33209 Štěnovice o odkoupení obecních pozemků, resp. jejich částí: p.č. 23/31 a části pozemků p.č. 23/1 a p.č. 23/34 v katastrálním území Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov. Prodej navržen takto: pozemek 23/31 o výměře 1280m2 za 40,-Kč(čtyřicetkorunčeských) za 1 m2 , části pozemků č. 23/1 a č. 23/34 zahrnutých do územního plánu obce Čížkov za 100,-Kč (jednostkorunčeských) za 1m2. Zaměření těchto částí pozemků bude na základě zakreslené situace v územním plánu Obce Čížkov. Zbytek pozemku p.č. 23/1 se pro prodej neschvaluje. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20.4. 2013 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

Schváleno - 9 čl. zastupitelstva  PRO

14. DISKUSE:

 • p. Dušan Skala- dotazník MAS Nepomuk- katalog Venkovská tržnice
 • p. Skřivánek – poděkování starostovi za práci na schválení územního plánu obce.
 • p. Černý Václav - poděkování D.Skalovi za Zlatý erb. Dále stížnost na firmu p. Čihounka – nepořádek a únik močůvky z jeho vepřína.. Vyžádat nápravu.
 • p. Skala Jaromír – nepořádek v okolí vepřína- zjistit kdo je majitelem pozemků, které má pronajaty p. Čihounek.
 • p. Vaník – plasty u bytového domu čp.24 v Čečovicích –zjistit majitele a zajistit odstranění.
 • p. Skřivánek- malá kapacita MŠ v Čížkově –možnosti jejího navýšení?
 • p. Heřman – předává poděkování HS Nepomuk Čečovickým hasičům za pomoc při požáru lesa Štědrý. Dále informoval o proškolení hasičského družstva Čížkov.

15. Závěr – starosta poděkoval občanům i zastupitelům za účast na zasedání a za aktivní přístup při řešení problémů v obci.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce :

A. Volí

 • členy návrhové komise: MgA Dušan Skala, Jos. Nachtmann, Ladislav Jára.
 • ověřovatele zápisu: Martin Třeštík, Dušan Sládek

B.  Schvaluje

I. K vydání územního plánu Čížkov jako opatření obecné povahy č. b1/2012 

a)  
Bere na vědomí návrh na vydání ÚP Čížkov
b)  Vydává opatření obecné povahy č. 1/2012 – Územní plán Čížkov
c)  Ukládá starostovi ing. Zdeňku Tomáškovi zajistit zveřejnění vydaného územního plánu Čížkov podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

II. K dalšímu průběhu veřejného zasedání schvaluje:

 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov, IČ: 00256536 za rok 2011
 • Závěrečný účet Obce Čížkov k 31.12.2011Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro MŠ v Čížkově.
 • Potvrzení ve funkci ředitelky MŠ v Čížkově paní Věry Tomáškové bez výběrového řízení na dobu 6-ti let.
 • Nákup pozemku od paní Anny Charvátové, Plachtín 27, 33162 Nečtiny .Pozemek je v katastrálním území Přešín, obec Čížkov. Jedná se o polovinu parcely č. 45/1 díl2. O celkové výměře 86 m2 za 40,-Kč (čtyřicetkorunčeských) za 1 m2.
 • Nákup hasičského auta Avia A 30-K do majetku obce Čížkov a prodej hasičského auta T 805 z majetku obce Čížkov.
 • Návrh na zahájení řízení pro územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení pro vrty vodovodů v Žel. Újezdu a v Liškově (občanská vybavenost).
 • Žádost paní Pavly Hurychové o odkoupení obecních pozemků, resp. jejich částí: p.č. 23/31 , část pozemku p.č. 23/1 a část pozemku p.č. 23/34 v katastrálním území Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov takto : pozemek 23/31 o výměře 1280 m2 za 40,-Kč (čtyřicet korunčeských) za 1m2, části pozemků p.č. 23/1 a p.č. 23/34 zahrnutých do Územního plánu obce Čížkov za 100,-Kč (jednostokorunčeských) za 1m2. Zaměření těchto částí pozemků bude na základě zakreslené situace v územním plánu obce Čížkov. Zbytek pozemku p.č. 23/1 se pro prodej neschvaluje. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20.4.2013 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

C.  Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty

D.  Ukládá:  Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Zápis zapsal M. Černý 20. 4. 2012

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 20.4.2012 v Zahrádce

Vyvěšeno na úřední desku: 20.04.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000