Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 19.8.2011

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 19.srpna 2011 v Čečovicích.


Zápis

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Nachtman, Hons, Treštík, Chott, Mgr. Skala, Jára, Jílek
Omluveni: Sládek

1. Zahájeni: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o bod:

 • Zřízení věcného břmene s ČEZ distribuce

Doplněný program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: Třeštík, Skala, Jára
 • Ověřovatelé zápisu: Chott, Novák

Schváleno  - 10 zastupitelů pro

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

4. Zpráva starosty:

 • Aitex – žádost o umístění zařízení pro distribuci bezdrátového internetu – proběhne další jednání
 • Zavody veteránů – PODBRDSKÁ RALLYE LEGEND – žádost St. Šelmát
 • Vypnutí el. Proudu v Čečovicích – bude plakátováno
 • Změna jízdního řádu autobusu Čížkov – Blovice (od září 2011)
 • Silnice Čížkov – Přešín zajištěna zimní údržba
 • Seznámení s dopisem od ministra Vondry – sjednání další schůzky
 • Zahájení stavby vodovodu Železný Újezd – září, kanalizace Přešín – říjen, lesní cesta v Liškově – dokončení vozovky a kanálu
 • Veřejnoprávní smlouva s městem Nepomuk

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro

5. Žádost o odkoupení části pozemku č.131/6 v k.ú. Čížkov

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro - schváleno s tím, že bude dále projednána velikost pozemku.

6. Žádost o odkoupení části pozemku č. 50/1 v k.ú. Přešín. Cena 50Kč/m2

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro

7. Žádost o odkoupení části pozemku č. 812/10, 1203/3 a 1220 v k.ú. Žel. Újezd

Zastupitelstvo žádost neschvaluje

8. Žádost o pronájem pozemku 732/10 v k.ú. Čížkov (Zahrádka u č.p. 88)

Zastupitelstvo souhlasí s tím, že dojde do konce roku k odprodeji. Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro.

9. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v k.ú. Nové Mitrovice

Žádost pana Hellera neschválena – zatím nedojde k prodlužování vodovodu směrem na Nové Mitrovice

10. Žádost o odkoupení budovy č.p. 10 a st. p. č. 11 v k.ú. Měrčín – p. Z .Beránek

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro

11. Revokace usnesení z veřejného zasedání č.4 ze dne 10.6.2011 – bod 6.
       Úprava -  nájem za nebytové prostory prodejen – 1Kč/rok.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro

12. Schválení proplácení cestovních náhrad. Návrh proplácení cestovních náhrad p. Nachtmanové při úklidu obcí.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro

13. Rozpočtové změny na rok 2011 – navýšení příspěvku na ZŠ – rozpočtové opatření č. 3/11

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ – Distribuce – Přešín

Schváleno – 10 členů zastupitelstva pro

15. Diskuze

 • p. Havlík
 • Prodej obecních pozemků – cena obvyklá
 • Zastupitelstvo při prodeji vždy každou cenu schvaluje
  • p. Hons
 • Neposekané krajnice silnice Železný Újezd – Nové Mitrovice
  • p.Vaník
 • okraje cest:  Blovická údržba – posečeno, Nepomucká údržba - neposečeno

USNESENÍ: za návrhovou komisi přednesl D. Skala


Usnesení

Zastupitelstvo obce:

A. VOLÍ:

 • Členy návrhové komise: Třeštík , Skala, Jára
 • Ověřovatele zápisu: Chott, Novák

B. SCHVALUJE:

 • Veřejnoprávní smlouvu s městem Nepomuk
 • Žádost o odkoupení části pozemku č.131/6 v k.ú. Čížkov - s tím, že bude dále projednána velikost pozemku
 • Žádost o odkoupení části pozemku č. 50/1 v k.ú. Přešín. Cena 50Kč/m2
 • Žádost o pronájem pozemku 732/10 v k.ú. Čížkov (zahrádka u č.p. 88) -s tím, že dojde do konce roku k odprodeji
 • Žádost o odkoupení budovy č.p. 10 a st. p. č. 11 v k.ú. Měrčín – p. Z .Beránek
 • Revokace usnesení z veřejného zasedání č.4 ze dne 10.6.2011 – bod 6. Úprava - nájem za nebytové prostory prodejen – 1Kč/rok.
 • Návrh proplácení cestovních náhrad p. Nachtmanové při úklidu obcí.
 • Rozpočtové změny na rok 2011 – navýšení příspěvku na ZŠ – rozpočtové opatření č. 3/11
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ – Distribuce – Přešín

C. NESCHVALUJE

 • Žádost o odkoupení části pozemku č. 812/10, 1203/3 a 1220 v k.ú. Žel. Újezd
 • Žádost pana Hellera o připojení k obecnímu vodovodu v k.ú. Nové Mitrovice

D. BERE NA VĚDOMÍ

 • Zprávu starosty

E. UKLÁDÁ

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

Zapsal: Černý M. 
Zápis Ověřili: Chott, Novák

Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.8.2011 v Čečovicích

Vyvěšeno na úřední desku: 19.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000