Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 17.12.2010

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 17.12.2010.

ZÁPIS

Přítomní členové zastupitelstva:
Ing.Tomášek  , Černý, Nachtman, Hons, Mgr.Skala, Novák, Jílek, Sládek, Třeštík, Jára, Chott  

 1. Za hájení  zasedání  provedl starosta obce Ing.Zdeněk Tomášek.Seznámil přítomné s programem, který zároveň doplnil o bod „Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu transformátoru v Chyníně s ČEZ DISTRIBUCE“.Program byl schválen 11 členy zastupitelstva.Dále starosta jmenoval  zapisovatele-ČernýM. a ověřovatele zápisu-Novák, Jára.
 2. Volba návrhové komise: Třeštík,Jílek,Nachtman -11 členů zastupitelstva pro.
 3. Kontrola usnesení – provedl místostarosta.
 4. Zpráva starosty  -úklid sněhu, obecní prostory a cesty –komunální odpad,informace fa.Becker –zpráva o MAS sv.Jana z Nepomuku.
 5. Žádost  o pronájem pozemků p.č.731/3 v kú Žel.Újezd –neschváleno- obec nabízí odprodej, který byl  již schválen  veř.zasedáním 18.3.2009.
 6. Žádost  o odkoupení části pozemků p.č. 233 a234 v kú Přešín. Prodej schválen  hlasy 11 zastupitelů s podmínkou prodeje celé parcely p.č.234.Žadatel Šmíd Havel souhlasí. Cena obvyklá-40 Kč/m2.
 7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 24/2 v kú Chynín-p.Jiří Černý- schváleno-11 zastupitelů pro-cena 40Kč/m2.
 8. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 812/3 v kú Žel.Újezd pro stavbu rod. Domku-manželé Bláhovi,Plzeň. Schváleno-11 zastupitelů pro. Cena 40Kč/m2.
 9. Žádost o revizi a opravu elektroinstalace, instalaci odvětrávacího zařízení a úpravu výčepu v pohostinství Čížkov-p. Štefan Šmíro.Tato rekonstrukce schválena-10 zastupitelů pro-předpokládaná cena  16000 Kč.
 10. Volba inventarizační komise(zák.563/1991Sb) – Černý(předseda),Nachtman,Skala-zvoleno-11 zastupitelů pro
 11. Volba likvidační komise-Hons(předseda),Chott, Třeštík-zvoleno- 11 zastupitelů pro.
 12. Volba  kulturní komise-Skala(předseda),Novák,Jára,Sládek. Dále v komisi-Nováková J.,Linhartová J.,Šelmát Z., Nová m., Šeflová J.,Koubová J.,Honsová A.,Stěhulová L.,Plachá I.,Chottová H.,Krejčová J. Zvoleno 11 zast. pro.
 13.  Schválení novel Obecně závazných vyhlášek  č.1/2001 a č.2/2001. Schváleno -11 zastupitelů pro.
 14. Schválení vnitřní směrnice za účelem členění majetku obce Čížkov (platná od 1.1.2011). Schváleno -11 členů zastupitelstva pro.
 15. Schválení „Oběhu a kontroly účetních dokladů“. Schváleno-11 zastupitelů pro.
 16. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu transformátoru(Chynín)s ČEZ distribuce. Schváleno-11zastupitelů pro.
 17. Schválení změny rozpočtu na rok 2010 – schváleno-11zastupitelů pro.
 18. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011 – schváleno 11 zastupitelů pro.
 19. Poděkování bývalému starostovi p.Honsovi za jeho 20-ti letou práci pro obec ve funkci starosty. Předání upomínkového dárku provedl starosta Z.Tomášek.
 20. DISKUSE:
  • starosta Ing. Z.Tomášek
   • odbahnění rybníka v Přešíně-vyřešení odvodu přívalové vody z rybníka
   • přepad vody kanalizačními rourami světlosti 60 cm.
   • prohrnování  sněhu - žádost o shovívavost při současné kalamitě.
  • Chott P.-oprava veřejného osvětlení v Přešíně-nesvítí dvě světla v jedné ulici.
  • Jílek J. – seznámil občany s provedenými akcemi v obci Čížkov v uplynulém období.
  • Davídek V.- oprava  komína pohostinství (ohrožuje dětské hřiště).
  • Kment – nutná oprava branky u hřbitova v Čížkově.
  • Karas- oprava štaflí v KZ Žel. Újezd-řešení-opravu zajistí zastupitel  Hons J.
  • Krýda- poděkování p.Honsovi a p.Jílkovi za minulé funkční období.
  • Krýda- připomínka k provádění  úklidu ve všech částech obce  - řešení-Ing.Tomášek-na tuto činnost  vytvoří  obec  jedno pracovní místo ve spolupráci s úřadem práce v Nepomuku.

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:

Volí:

 1. členy návrhové komise: Třeštík M.,Jílek J., Nachtman J.

Schvaluje:

 1. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v kú Přešín  část pč 233 a 234 za 40,-Kč/m2
 2. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 24/2 v kú Chynín. Za 40,-Kč/m2
 3. Žádost o odkoupení pozemku- částí parcel č.812/3 a 812/4 v kú Žel.Újezd – za 40,-Kč/m2
 4. Žádost o revizi a opravu elektroinstalace a odvětrávacího zařízení. Úpravu výčepního místa v pohostinství v Čížkově.
 5. Směrnici k provedení  inventarizace majetku na rok 2010 a volbu Hlavní inventarizační komise ve složení  Černý M.(předseda),Nachtman J., Skala D. a Likvidační  komise ve složení  Hons J. (předseda), Chott P., Třeštík M.
 6. volbu kulturní komise ve složení D. Skala-předseda,V. Novák, D.Sládek,L.Jára- členové zastupitelstva. Dále jsou v komisi J  . Nováková,J.Linhartová,Z.Šelmát,M.Nová,J.Šeflová,J.Koubová, A.Honsová, L.Stěhulová,I.Plachá,H.Chottová,J.Krejčová.
 7. Novely Obecně závazných vyhlášek č.1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a č2/2001 o poplatcích za provoz,shromažďování,sběru,třídění,využívání  a  odstraňování komunálních odpadů.
 8. Vnitřní směrnici za účelem členění majetku obce Čížkov(platná od 1.1.2011)
 9. Oběh a  kontrolu účetních dokladů
 10. Změny v rozpočtu na rok 201
 11. Rozpočtové provizorium na rok 2011

Neschvaluje:

 1. Žádost o pronájem částí pozemku v kú Žel. Újezd p.č. 731/3

Bere na vědomí:

 1. Zprávu starosty

Ukládá:

 1. Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Zapsal: Černý Miroslav
Zápis ověřili:
17.12.2010

Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 17.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.12.2010