Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 15.3.2012

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 15.3.2012 v Čížkově.


ZÁPIS

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Nachtman, Hons, Treštík, Chott, Mgr. Skala, Jára, Jílek-  omluven  Sládek.

1.  Zahájeni: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

a) Přerozdělení hospodářského výsledku MŠ v Čížkově za rok 2011.
b) Rozpočtové opatření Obce Čížkov č. 1/2012.
c) Zpráva inventarizační komise za rok 2011.
d) Převod účtu č.431 - výsledek hospodaření - na číslo účtu č.432.
e) Žádosti Obce Čížkov o dotace -  Ministerstvo pro místní rozvoj a Plzeňský kraj.

 

 • Doplněný  program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
 • Dále starosta obce jmenoval zapisovatele zasedání- M. Černý.

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: Chott, Nachtmann, Novák
 • Ověřovatelé zápisu: Jílek , Skala

Schváleno  - 10 zastupitelů  PRO

3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

4.  Zpráva starosty:

 • Vypnutí el. proudu v obci Žel. Újezd-22.3.2012 -7.30 až 12.30
 • Vypnutí el. Proudu v obci Přešín 27. a 29.3.,3.a 4.4.  -7.30 až 15.30
 • Noční hasičská soutěž v Zpráva Přešíně -  12.5.2012
 • Podbrdská rallye legend- změna termínu na 19.5. 2012
 • Zájezd do Prahy s občany z Liškova-pravděpod. Květen
 • Zahájení prací na digitalizaci v k.ú. Čížkov, Liškov, Čečovice a Měrčín
 • Záměr obce nechat vypracovat návrh na znak a vlajku obce
 • Zlatý  erb 2011 –webové stránky obce- PRVNÍ  MÍSTO V PLZEŇSKÉM KRAJI.  Autoři – Dušan Skala a Václav Blovský. Republikové kolo soutěže 2.4.2012
 • Územní plán obce – projednání 4.4.2012 na  OÚ
 • Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. v Čečovicích – čp.39 přípojka NN.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva  PRO

5.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucea.s. v Žel.Újezdě – čp. 2 – přípojka NN.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO

6.  Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 739/10 v k.ú. Čížkov o výměře 170 m2. Kupující p. Markéta Koppová zajistí uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31.3.2014. Nebude-li tomu tak, usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.  Cena  40 Kč/m2.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

7.  Žádosto odkoupení části obecního pozemku p.č. 836/1 v k.ú. Žel.Újezd o výměře cca 200m2. Kupující p. Vladimír Černý zajistí uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31.3.2014. Nebude-li tomu tak,usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti. Cena  40 Kč/m2.

Schváleno  -  10 čl. zastupitelstva  PRO.

8.  Žádost o příspěvek Klubu českých turistů na značení turistických tras. Navržen příspěvek  1000 Kč.

Schváleno – 10 čl. zastupitelstva PRO.

9.  Žádost o pronájem rybníku na pozemku p.č. 34 v k.ú. CHynín. Žádost podává p. Jiří Linhart .

 • Nájemní smlouva bude zpracována dle podmínek obdobných nájemných smluv již pronajatých vodních ploch obce.Nájem  500 Kč ročně.

Schváleno – 10 čl. zastupitelstva PRO.

10.  Změna výměry pronajatých obecních pozemků zemědělskému družstvu  v Žel. Újezdu uvedených v dodatku k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2001.

 • Vyřazení  9 ha. zem. půdy z nájmu. Bude zpracován nový dodatek stávající smlouvy.

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva  PRO  - 1 čl. zastupitelstva  PROTI.

11.  Přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy v Čížkově za rok 2011.

Navrhované přerozdělení  238,50 Kč.

Schváleno  -  10 čl. zastupitelstva  PRO.

12.  Rozpočtové opatření Obce Čížkov č. 1/2012 (prodej obecní budovy v Měrčíně).

Schváleno  -  10 čl. zastupitelstva  PRO.

13.  Zpráva inventarizační komise za rok 2011.

Schváleno - 10 čl. zastupitelstva  PRO.1

14.  Převod účtu č. 431 – výsledek hospodaření –na účet č.432.

Schváleno – 10 čl. zastupitelstva PRO.

15.  Žádosti  Obce Čížkov o dotace:

 • Plzeňský kraj  - oprava budovy č.p. 30 v Čížkově (280 000 Kč) , územní plán (82 000 Kč)
 • Ministerstvo  pro místní rozvoj -  volnočasové aktivity dětí (121 000 Kč)

Schváleno – 10 čl. zastupitelstva PRO.

16. DISKUSE:  

 • p. Tomášek – projekt MAS  - venkovská tržnice - vytvoření katalogu činností provozovaných v naší obci. Kontakt p. Arnošt a p. Brožová.
 • p. Linhartová – dotace v roce 2012
 • p. Hons – nepořádek v ZD Žel.Újezd- igelity, provázky a sítě z balíkování sena a slámy. Vyžádat nápravu v ZD.
 • p. Černý J. – NATURA 2000 - přístup na pozemky
 • p. Vaník – černá zvěř na polích (přemnožená) – infikované krmivo - onemocnění chovného dobytka. Digitalizace bez komplexní pozemkové úpravy - přístupové cesty.
 • p. Jeřábek - oprava kanalizace Přešín- rozbitý vjezd na pozemek – SENEA
 • p. Šrachtová - zvýšení vodného (i po zvýšení vodného je voda nadále částečně dotována obcí)

17. Závěr – starosta poděkoval občanům i zastupitelům za účast na zasedání a za aktivní přístup při řešení problémů v obci.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce :

A.  Volí

 • členy návrhové komise : Petr Chott, Josef Nachtmann,Vlastislav Novák
 • ověřovatele zápisu: Jaromír Jílek, Mgr. Dušan Skala

B.  Schvaluje

 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Železný Újezd,čp.2 – přípojka NN“
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Čečovice, stodola u čp.39 - NN“
 • Žádost paní Markéty Koppové o odkoupení pozemku parcelní číslo 732/10 o výměře 170m2 v katastrálním území a obci  Čížkov za 40,-Kč/m2. Kupující zajistí uzavření kupní smlouvy s prodávajícím,  včetně podání  návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31.03.2014. Nebude-li tomu tak, usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.
 • Žádost pana  Vladimíra Černého o odkoupení části obecního pozemku parcelní číslo836/1 o výměře cca 200m2 v katastrálním území Železný Újezd, obec Čížkov za 40,-Kč/m2. Kupující zajistí uzavření kupní smlouvy s prodávajícím,  včetně podání  návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31.03.2013. Nebude-li tomu tak, usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.
 • Žádost Klubu Českých turistů o příspěvek na obnovu a údržbu turistických značených cest. Výše příspěvku činí 1000,- Kč(jedentisíckorunčeských)
 • Žádost pana Jiřího Linharta o pronájem rybníku na pozemku p.č.34 v k.ú.Chynín, obec Čížkov za 500,- Kč (pětsetkorunčeských) ročně. Podmínky vycházejí  z podobných nájmů vodních ploch ve vlastnictví obce Čížkov a budou stanoveny v nájemní smlouvě.
 • Změnu výměry pronajatých  obecních pozemků  Zemědělskému družstvu v Železném Újezdu, IČO: 47717360, uvedené v dodatku k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2001.
 • Přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy v Čížkově za rok 2011.
 • Rozpočtové opatření Obce Čížkov 1/2012.
 • Převod účtů číslo 431, výsledek hospodaření, na číslo účtu 432 , výsledek minulých let.
 • Zprávu inventarizační komise za rok 2011.
 • Žádosti obce Čížkov o dotace : poskytovatel Plzeňský kraj:
 • Oprava budovy čp.30 v Čížkově – náklady 400 000,- Kč, žádost o dotaci 280 000,- Kč (70%)
 • Územní plán – náklady 103 500,- Kč, žádost o  dotaci 82 000,- Kč (80%).
 • Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj:  Barevná přání dětí (území celé obce) – náklady 173 916,- Kč, žádost o dotaci 121 000,- Kč

 C.  Bere na vědomí: 

 • Zprávu starosty

D.  Ukládá :  Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Zápis zapsal M. Černý 15. 3. 2012
Ověřili: D. Skala, M. Jílek

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 15.3.2012 v Čížkově.

Vyvěšeno na úřední desku: 15.03.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000