Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 14.12.2012

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 14.12.2012 v Čížkově.


ZÁPIS

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Treštík, Chott, Bc. Jára, Jílek, Sládek, Hons, Nachtmann, MgA. Skala.


1. Zahájeni: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o bod: 10. Rozhodnutí o úhradě pokuty za pozdní vyúčtování odebírané vody.

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta obce jmenoval zapisovatele zasedání - M. Černý.
 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: M.Třeštík, M.Jílek, P. Chott
 • Ověřovatelé zápisu:L. Jára, V. Novák

Schváleno - 11 zastupitelů PRO

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

4. Zpráva starosty:

 • Příprava voleb prezidenta republiky – leden 2013
 • Oprava výpusti obecního rybníčku v Měrčíně.
 • Předání budovy občanské vybavenosti občanům v Liškově.
 • Poděkování občanům za práci pro obec.
 • Vítězství obce Čížkov v celostátní webparádě obecních webových stránek.


5. Rozpočtová opatření č7/2012 a č.8/2012.

Schváleno –11 členů zastupitelstva PRO.

6. Rozpočet obce na rok 2013. Navržen vyrovnaný rozpočet 9,5 mil. Kč.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

7. Žádost římskokatolické farnosti Spálené Poříčí o dotaci na opravu kostela v Čížkově. Investice 159.tis. Kč. Navržena dotace obce 50. Tis. Kč. z rozpočtu roku 2012.

Schváleno - 11 členů zastupitelstva PRO.

8. Žádost o změnu ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní na byt č. 24/1 v bytovém domě čp. 24 v Čečovicích. Žádost podává p. Adéla Čejková r.č.8053092058. Veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní přejdou na neteř p.Adély Čejkové –p.Petru Matějkovou r.č. 9452072091 bytem Čečovice 24, 33501 Nepomuk.

Schváleno - 11 čl. zastupitelstva PRO.

9. Obecně závazná vyhláška Obce Čížkov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Schváleno – 11 čl. zastupitelstva PRO.

10. Rozhodnutí o úhradě pokuty (celkem 1500,-Kč.) za pozdní vyúčtování odebírané vody za rok 2010, z rozpočtu obce Čížkov.

Schváleno –11 čl. zastupitelstva PRO.

11. DISKUSE

P. Žáček - zřízení sběrného dvora v obci. Zatím nebude zřizován (možnost uložení tohoto odpadu individuálně ve sběr. dvoře ve Dvorci za poplatek).
P. Jílek - nezaplacené odpady – kolik občanů nemá uhrazen poplatek za odstraňování odpadů v roce 2012.
P. Žáček - žádost o finační rozvahu o sběrném dvoře. Finanční náročnost zřízení sběr. dvora a jeho provozu. Došlo by k navýšení poplatku za likvidaci odpadu pro občana v případě provozování sběr. dvora?
P.Z. Tomášek - poděkování zastupitelům za jejich minulou dvouletou práci a předání upomínkové knihy ,,Plzeňský kraj”. Poděkování D. Skalovi za prezentaci obce vítězstvím ve webparádě.USNESENÍ

za návrhovou komisi přednesl p. Martin Třeštík.

Zastupitelstvo obce

A) Volí:

 • členy návrhové komise: Martin Třeštík, Petr Chott, Jaromír Jílek.
 • ověřovatele zápisu: Vlastislav Novák, Ladislav Jára.

B) Schvaluje:

 • Rozpočtová opatření č. 7/2012 a č. 8/2012.
 • Rozpočet Obce Čížkov na rok 2013.
 • Dotaci římskokatolické farnosti Spálené Poříčí ve výši 50tis.Kč. na opravu kostela v Čížkově.
 • Změnu ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní na byt č.24/1 v bytovém domě čp.24 na s.tp. č.95 a se st.p.č.95 v Čečovicích, uzavřenou s paní Adélou Čejkovou a z toho plynoucí prodej uvedeného bytu 24/1 paní Petře Matějkové.
 • Obecně závaznou vyhlášku Obce Čížkov č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Úhradu pokuty za pozdní vyúčtování odebírané vody za rok 2010 (celkem 1500,-Kč.) z rozpočtu Obce Čížkov.

C) Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty

D) Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Závěr:

Starosta obce poděkoval občanům i zastupitelům za účast na zasedání. Popřál všem klidný předvánoční čas, krásné Vánoce a do budoucna hodně pevné zdraví.

Zapsal: Miroslav Černý 14.12. 2012
Zápis ověřili: Vlastislav Novák a Ladislav Jára
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 14.12.2012

Vyvěšeno na úřední desku: 14.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000