Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 9.5.2019

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 9. 5. 2019 v Železném Újezdě.


Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
konaného dne 9.5. 2019 v Železném Újezdě

 

přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Batovec, Heřman , Ing. Jára, Mgr. Kovaříková, MgA. Skala , Skřivánek, Sládek, Ing. Tomášek, Třeštík

omluveni: Černý, Bc. Karas

 

1. Zahájení

Provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov.

 

Program jednání:

 

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola unesení z minulého zasedání

4. Pronájem pohostinství „Pod rozhlednou“ v Železném Újezdě

5. Diskuze

6. Závěr

 

 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 

Návrhová komise: Martin Třeštík, Miloš Heřman, Dušan Sládek

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Ladislav Batovec, MgA. Skala

 

 • Schváleno – 9  PRO

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková

 

4. Žádost M.Fajfrlíkové o pronájem pohostinství v Železném Újezdě

PRO: 0       PROTI: 8        ZDRŽEL SE:1

 

NESCHVÁLENO

 

5. Žádost K. Zittové o pronájem pohostinství v Železném Újezdě

PRO: 0       PROTI: 8        ZDRŽEL SE:1

NESCHVÁLENO

 

6. Žádost p. Mullera - DomeusTrade s.r.o. o pronájem pohostinství v Železném Újezdě

PRO: 1       PROTI: 7        ZDRŽEL SE:1

NESCHVÁLENO

 

7. Žádost J.Moravce o pronájem pohostinství v Železném Újezdě

PRO:  7       PROTI: 2        ZDRŽEL SE:0

SCHVÁLENO

                                                                                                                                            

8. Diskuze

 • p.  Kužela- regulace odtoku povrchové vody ze silnice k jeho pozemku
 • p. Tomášek L. – měřiče rychlosti
 • p. Sikyta- bude plyn v Chyníně
 • ing. Salzmann K.- parkování vozidel p. Tampy na obecních pozemcích v Chyníně
 • upozornila na možné riziko ekologického znečištění okolí

 

9. Usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 

A: Volí

 • členy návrhové komise – Martin Třeštík, Miloš Heřman, Dušan Sládek
 • ověřovatele zápisu - Ing. Ladislav Batovec, MgA. Skala

 

B: Schvaluje:

 • žádost J. Moravce, Na Okraji 918/35, Plzeň o pronájem pohostinství „Pod rozhlednou“ v Železném Újezdě.

 

C: Neschvaluje:

 • žádost M. Fajfrlíkové o pronájem pohostinství „Pod rozhlednou“ v Železném Újezdě
 • žádost K. Zittové o pronájem pohostinství „Pod rozhlednou“ v Železném Újezdě
 • žádost Domeus Trade o pronájem pohostinství „Pod rozhlednou“ v Železném Újezdě

 

D: Ukládá:

starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapsala 9.5. 2019 Mgr. P. Kovaříková

Zápis ověřili: Ing. Ladislav Batovec, MgA. Dušan Skala

Vyvěšeno na úřední desku: 09.05.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000