Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 31.3.2015

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 31.3.2015 v Čížkově.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Šelmát, Heřman, Sládek

Omluveni: Černý J.

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
 • Kontrola usnesení z minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čížkov
 • OZV 2/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
 • Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Čížkov
 • Svaz obcí okresu Plzeň – jih – odpadové hospodářství, závěrečný účet r. 2014 a rozpočet na r. 2015
 • Smlouva o výpůjčce pozemku od České republiky
 • Příspěvek na dopravní obslužnost
 • Smlouva o poskytnutí finančního daru
 • Rozpočtové opatření
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr
   

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce L. Jára

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Chott, Sládek, Černý M.

Ověřovatelé zápisu: Šelmát, Třešťík

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 4 ze 13.2. 2015 provedl místostarosta obce L. Jára

 

Zpráva starosty:

 • Info o setkání starostů okresu Plzeň-jih s představiteli Plzeňského kraje  a krajského úřadu – příspěvek starosty Ing. Tomáška o špatném stavu silnic na území obce. Příslib hejtmana navštívit naši obec.
 • Info o proběhlé konferenci „Budoucnost Brd v CHKO“
 • Info o otevření  a provozu nového psího útulku v Borovně
 • Info o rekonstrukci návsi v Měrčíně – květen 2015
 • Zahájení prací na hasičské zbrojnici a bývalém obchodu  v Přešíně. Rozpočet zbrojnice 270 963 Kč a na klubovnu 54 137 Kč.
 • Zahájení prací na vyčištění a zatrubnění stoky v Zahrádce
 • Přerušení dodávek elektřiny v Čížkově
 • Zahájení rekonstrukce cesty Čížkov – Zahrádka
 • Info o opravě kapličky v Liškově
 • Info o koupi traktorového nosiče kontejnerů za cenu 289 000 Kč bez DPH na základě usnesení z minulého zasedání
 • HZSPK se obrací na obce v záležitosti zákazu vypalování porostů
 • Info kanceláře Veřejného ochránce práv o činnosti ochránce práv s kontakty na kancelář Mgr. Šabatové
 • Info o otevření nového zařízení nejen pro seniory v Třemošné u Plzně
 • Info o proběhlém volebním shromáždění hasičů okresu Plzeň – jih v Železném Újezdu a poděkování M. Heřmanovi se zabezpečením akce

1. Schválení OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čížkov

 • Schváleno  - 10 zastupitelů PRO

2. Schválení OZV 2/2015. Na základě této vyhlášky je území obce Čížkov částí školského obvodu Základní školy v Nepomuku, Školní 546, zřízené Městem Nepomuk

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

3. Žádost o rozdělení hosp. výsledku Mateřské školy Čížkov. Hosp. zůstatek v loňském roce 14 734,34 Kč bude rozdělen takto. Částkou 13 590,27 Kč bude pokryta ztráta z minulých let. Zbylých 1144,07 Kč bude rozděleno takto – 577 Kč do fondu odměn a 567,07 Kč do rezervního fondu

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

4. Smlova o výpůjčce pozemku od České republiky. Předmětem této výpůjčky je pozemek – podíl ½ p.č. st. p. 101/1 v k.ú. Přešín zapsaný na LV 349. Pozemek je zastavěn požární nádrží ve vlastnictví obce Čížkov

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

5. Schválení finančního příspěvku na dopravní obslužnost na r. 2015 ve výši 40 020 Kč

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

6. Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru v souvislosti s účastí v soutěži Zlatý erb 2015. Obec se umístila na 2. místě a obdržela finanční dar ve výši 15 000 Kč.

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

7. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

Usnesení:

S návrhem usnesení seznámil přítomné P. Chott

Zastupitelstvo obce:

A: Volí: členy návrhové komise – P.Chotta, M. Černého, D. Sládka

              ověřovatele zápisu – J. Šelmáta, M. Třešťíka

Zapisovatelem je určen L. Jára

B: Schvaluje:

1. Obecně závaznou vyhlášku obce Čížkov 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čížkov

2. Obecně závaznou vyhlášku obce Čížkov 2/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

3. Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Čížkov

4. Smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. UZSVM/P/5432-HMSU mezi ČR a obcí Čížkov

5. Výši příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost na rok 2015 ve výši 40 020 Kč.

6. Smlouvu o poskytnutí finančního daru od Plzeňského kraje za umístění v soutěži Zlatý erb ve výši 15 000 Kč.

7. Rozpočtové opatření č. 2/2015

C: Bere na vědomí:

Zprávu starosty
Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství a rozpočet svazku na r. 2015

D: Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

 • Usnesení bylo schváleno všemi zastupiteli

 

Ing. L. Jára 31.3. 2015

Zápis ověřili: J. Šelmát, M. Třešťík

Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2015 v Čížkově

Vyvěšeno na úřední desku: 31.03.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000