Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 30.11.2018

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 30.11.2018 v Čečovicích.


Zápis

přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Batovec, Ing. Jára, Mgr. Kovaříková, MgA. Skala, Skřivánek, Sládek (přítomen od bodu 13), Ing. Tomášek, Třeštík

omluveni: Černý, Heřman, Karas, Sládek (nepřítomen do bodu 12)

 

1. Zahájení

Provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o prodej částí obecních pozemků v Čečovicích
 6. Žádost o prodej obecního pozemku v Čečovicích
 7. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Chynínu
 8. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu
 9. Žádost o snížení ceny za pozemek p.č. 731/65 v k.ú. Železný Újezd
 10. Žádost MŠ Čížkov o poskytnutí finančního krytí na služby GDPR
 11. Směrnice o inventarizaci - plán inventur
 12. Rozpočtová opatření
 13. Odpadové hospodaření a voda v Obci Čížkov
 14. Diskuze
 15. Usnesení
 16. Závěr


Starosta podal návrh na rozšíření programu o žádost paní Šrámkové o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně.

 • Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Třeštík, Skala, Batovec

Ověřovatelé zápisu: Kovaříková, Skřivánek

 • Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl Ing. L. Jára

 

4. Zpráva starosty

Jen něco málo o prac. činnostech od minulého veř. zasedání. Byly dokončeny úpravy silnic, a to jak z Vrčeně do Dožic, tak i průtah Čížkovem. Povrch v Čížkově byl udělán z peněz, jež zbyly z akce Vrčeň - Dožice. Obec tyto opravy nefinancovala,  podílela se jen na koordinaci dopravy při objížďkách a řešila i dopravu osob z Měrčína za nákupy a za lékařem. Zátěží byly podrobeny ostatní cesty, ale konečně můžeme říct, že provoz po našich páteřních komunikacích splňuje představy o bezpečné a pohodlné jízdě.

Dále probíhá výměna starého vodovodního řadu v Chyníně a nakonec i jeho prodloužení. Řad je veden po soukromých pozemcích, jejich majitelé si na nich podmínili zhotovení přípojek pro případné novostavby v Chyníně.

Byly započaty práce na rekonstrukci pohostinství v Žel. Újezdu, řeší se rozvod elektřiny, vody a odpadů, položeny  budou obklady jak ve skladových místnostech tak v kuchyni, zadána je výměna zadních dveří na rampu. Konec prací je plánován na leden příštího roku, zájem ze strany budoucích nájemníků přes problémy s provozováním podobných zařízení na vesnicích zatím trvá.

V důsledku nedostatku vody ve studni u budovy obč. vybavenosti v Přešíně byla zhotovena přípojka ke studni pod hasičskou zbrojnicí, minulý týden zde odešlo čerpadlo, výměna se řeší. V budově obč. vybavenosti v Liškově byly postaveny dva nové komíny

Vstoupili jsme do jednání s Obcí Nové Mitrovice ohledně příspěvku na děti docházející z jejich obcí do naší MŠ v Čížkově

Zastupitelstvo se dále zabývá možností zřídit službu „Hlášení rozhlasu“, kdy by občané, kteří budou mít zájem o informace okolo dění v obci a jejím okolí dostávali zprávy přímo do mailů či mobilních telefonů. Informace by se netýkaly  jen samotných zpráv, které hlásíme do rozhlasu, jejich množství by mohlo být daleko větší….i krizové hlášení atd….

Jak bylo slíbeno na volebním zasedání, byly odebrány namátkově  vzorky vody ze studní či vrtů ze zdrojů vody v Přešíně a ze studánky z Olešky.

Na stole leží projekty rekonstrukcí rybníčků v Ž. Újezdu a v Přešíně, úprava prostranství okolo kapličky v Zahrádce, úprava veřejných prostranství v Čížkově a oprava komunikace v Čečovicích. V souvislosti s novou dotační výzvou ze strany MMR  máme v plánu podat žádosti na opravu sakr. památek, a to kapliček v Čečovicích a Zahrádce a komunikací v Čečovicích směrem k zeměď. družstvu. Žádosti je možno podat jak na PK, tak na MMR, s tím, že v případě úspěchu bude zvolena finančně lepší podpora. Podání žádostí je ovšem do 28.2. 2019. Více se dozvíme příští týden, kdy se v Plzni se seminář pořádaný  MMR ohledně výše zmíněných věcí. Dále je možnost v tomto programu žádat na věci jako Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, Domy bez bariér, Podpora dostupnosti služeb a další.

O případných žádostech ohledně dotačních podpor na téma kanalizace a vodovody bude diskutováno v programu dnešního zasedání a v samotné diskuzi.

 

5. Žádost o prodej částí obecních pozemků č. p. 1440 a 1472/1 v k. ú. Čečovice.

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

6. Žádost o prodej obecního pozemku v Čečovicích

 • Schváleno – 6 zastupitelů PRO, 1 SE ZDRŽEL

 

7. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně č.e. E 10

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

8. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně č.e. E 17

 •  Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

9. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu č. p. 6

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

10. Žádost o snížení ceny za pozemek p. č. 731/65 v k. ú. Železný Újezd

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

11. Žádost MŠ Čížkov o poskytnutí finančního krytí na služby GDPR

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

12. Směrnice o inventarizaci - plán inventur

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

13. Rozpočtová opatření

 

14. Odpadové hospodaření a voda v Obci Čížkov

 - příspěvek Ing. Zdeňka Havla, resp. Ing. Kláry Salzmann Ph.D. o možnostech dotací na projekty a realizaci vodovodů a kanalizací, resp. o změnách kvality vodních zdrojů v okolí našich obcí

 

15. Diskuze

 • pí. Bulínová, pí Hantáková- kdy je možná realizace vodovodu v Přešíně
 • p. Krýda- statistika srážek
 • p. Končel- dopad regulace čížkovského potoka v 70.letech 20.století
 • p. Šrachta- zmínil zkušenosti s údržbou veřejného vodovodu

 


 

16. Usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

A: Volí

členy návrhové komise – M. Třeštík, MgA. Skala D., Ing. L. Batovec

ověřovatele zápisu – Mgr. Kovaříková P., Skřivánek J.

 

B: Schvaluje:

Žádost manželů Z. Bárty a M. Bártové o odkoupení částí obecních pozemků p. č. 1440 a 1472/1 v k. ú. Čečovice, nyní geo. plánem odděleny č. p.  1440/4 o výměře 5 m2, č. p. 1440/5 – 7 m2 a p. č. 1472/16 – 15 m2. Cena oddělených pozemků je 40 Kč/m2.Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 30.11. 2019 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

Žádost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 o odkoupení obecního pozemku p. č. st. 77 v k. ú Čečovice.

Žádost p. Jana Mayera o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně. Práce bude provedena odborně a s jejím započetím bude informován starosta obce. Obec dodá vystrojení k připojení k vodovodu včetně uzávěru přípojky, kohoutů a vodoměru. Zemní práce a připojovací potrubí jdou za žadatelem. Žadatel též zabezpečí bezpečné uložení vodoměru proti poškození mrazem a umožní pracovníkovi Obecního úřadu ohlášený přístup k vodoměru za účelem odečtu vody. Voda bude dodávána na základě odběru vody z obecního vodovodu.

Žádost p. Martin Šrámkové o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně k č. p. E17. Práce bude provedena odborně a s jejím započetím bude informován starosta obce. Obec dodá vystrojení k připojení k vodovodu včetně uzávěru přípojky, kohoutů a vodoměru. Zemní práce a připojovací potrubí jdou za žadatelem. Žadatel též zabezpečí bezpečné uložení vodoměru proti poškození mrazem a umožní pracovníkovi Obecního úřadu ohlášený přístup k vodoměru za účelem odečtu vody. Voda bude dodávána na základě odběru vody z obecního vodovodu.

Žádost p. Václava Bláhy o připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu k č. p. 6. Práce bude provedena odborně a s jejím započetím bude informován starosta obce. Obec dodá vystrojení k připojení k vodovodu včetně uzávěru přípojky, kohoutů a vodoměru. Zemní práce a připojovací potrubí jdou za žadatelem. Žadatel též zabezpečí bezpečné uložení vodoměru proti poškození mrazem a umožní pracovníkovi obecního úřadu ohlášený přístup k vodoměru za účelem odečtu vody. Voda bude dodávána na základě odběru vody z obecního vodovodu.

Žádost p. Martina Šrajla o snížení ceny u odprodané obecní  parcely p. č. 731/65 – ostatní plocha-neplodná půda o výměře 73 m2 ze 40 Kč/m2 na 20 Kč/m2

Žádost MŠ Čížkov o poskytnutí finančního krytí na služby GDPR dle předložených faktur ve výši 17 424 Kč a navýšení rozpočtu o tuto částku na letošní rok.

Směrnici o inventarizaci – Plán inventur. Inventarizační komise je ve složení:  předseda - Černý Miroslav, členové - Třeštík Martin, Sládek Dušan, Heřman Miloš, Linhartová Jana

 

B: Bere na vědomí:

 • Rozpočtová opatření
 • Zprávu starosty

 

C: Ukládá:

 • Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze


Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.


Zapsala 30.11. 2018 Mgr. P. Kovaříková

Zápis ověřili J. Skřivánek a Mgr. Kovaříková

 
 
 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Čížkov 30. 11. 2018 v Čečovicích

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000