Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 29.9.2017

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 29.9.2017 v Přešíně.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Šelmát J, Sládek D, Černý M., Nová M., Ing. Tomášek Z., Heřman M.

Omluveni: Černý J.

Zahájení:
Provedl starosta obce ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v Čečovicích
 6. Žádost o odkoupení obecních pozemků v Čížkově
 7. Schválení smlouvy s Diakonií – středisko Západní Čechy
 8. Doplnění jednotky o člena SDH obce
 9. Schválení smlouvy o pronájem obecních prostor s Českou poštou s.p.
 10. Rozpočtové opatření
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body

 • Zrušení bodu č. 7 z dnešního zasedání
 • Revokace bodu č. 9 z minulé schůze zast. týkající se žádosti Diakonie – středisko Západní Čechy
 • Schválení smlouvy o výpůjčce s ČR
 • Schválení smlouvy o zrušení věcného břemene

 

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Ing. Tomášek Z., Heřman M. Nová M.,

Ověřovatelé zápisu: Chott P., Šelmát J.

 • Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

4. Zpráva starosty:

 • info o probíhajících pracích v obci
 • info o pracovní návštěvě v Chorvatsku týkající se zajišťování soc. služeb občanům
 • proklest stromů – žádost ČEZ

 

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Čečovice p.č. 727, 1142/4 a 1448/9

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO, 3 PROTI

 

6. Žádost o odkoupení obecních pozemků č.p. 1560/5, 1581, 1560/1 a 732/15 v k.ú. Čížkov

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

7. Doplnění jednotky SDH obce o J. Brůhu

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

8. Schválení smlouvy o pronájmu obecních prostor na dobu neurčitou s Českou poštou s.p.

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

Revokace bodu č. 9 usnesení z veřejného zas. Ze dne 11.8. 2017 týkající se Diakonie – středisko Západní Čechy

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

10. Smlouvu o zrušení věcného břemene na pozemku v k.ú. Přešín

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

Schválení smlouvy o výpůjčce s ČR na dobu 2 let týkající se budovy „Na Morávku“ v Čečovicích

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

Rozpočtová opatření

 

Diskuse

 • p. Kostečka – stav kanalizace v Přešíně
 • p. Bulín – studie odkanalizování  - zveřejnění na stránkách obce
 • p. Hons – nákup židlí a stolů pro kulturní zařízení v Žel. Újezdu, stav     hydrantu a oprava cest
 • p. Darebník - řešení odtoku povrchových vod v Přešíně
 • regulace rychlosti v obcích pomocí světelných signalizací

 


Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 29.9.2017 v Přešíně:

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí

 • členy návrhové komise : ing. Tomášek Z., Heřman M., Nová M.
 • ověřovatele zápisu:   Šelmát J., Chott P.

B:  Schvaluje

Žádost firmy SUFOLK s.r.o. Čečovice 45, 33501 Nepomuk, IČ: 25243225, o odprodej částí obecních pozemků parcely č. 727, 1142/4, 1448/9. Pozemek parcelní číslo 765 je z prodeje vyloučen. Všechny pozemky jsou v k.ú.Čečovice, obec Čížkov  K oddělení pozemku dojde na základě geometrického plánu a hranice oddělených částí budou stanoveny za účasti zastupitele obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku z parcely číslo 1448/9 ostatní plocha-ostatní komunikace je 100,– Kč (jednostokorunčeských) za jeden metr čtvereční) Cena za 1m2 odděleného pozemku z parcel  číslo 727-ostatní plocha-neplodná půda a číslo 1142/4- ostatní plocha-neplodná půda je 40,– Kč (čtyřicetkorunčeských) za jeden metr čtvereční) Kupní smlouva bude obsahovat věcné břemeno vstupu na pozemky v případě nutných situací. Poplatky za geometrický plán, vyhotovení smlouvy a za vklad do katastru nemovitostí jdou za žadatelem. Návrh do katastru nemovitostí bude podán do 29.9.2018, jinak tento bod unesení pozbyde platnosti. Podmínkou pro podepsání smlouvy ze strany obce je oboustranná písemná dohoda o financování opravy cesty ze strany žadatele v prostoru od mléčné farmy kolem požární nádrže v k.ú. Čečovice, obec Čížkov.

 

Žádost paní Běly Berkovcové o odprodej obecních pozemků parcelní čísla 1560/5 p. č. 1581, p. č. 1560/1 a p. č. 732/15 vše v k.ú. Čížkov u Blovic , obec Čížkov. Cena za jeden m2 prodávaných pozemků je 40,-Kč (čtyřicetkorunčeských) Poplatky za vyhotovení smlouvy a za vklad do katastru nemovitostí jdou za žadateli. Návrh do katastru nemovitostí bude podán do 29.9.2018, jinak tento bod unesení pozbyde platnosti.

 

Doplnění Jednotky SDH obce o člena Jana Brůhu

 

Schválení smlouvy o pronájmu obecních prostor na dobu neurčitou s Českou poštou s.p.

 

Revokaci bodu č.4 usnesení z veřejného zasedání ze dne 11.8.2017 v Liškově.

Původní znění bodu č.4 předmětného usnesení

Žádost o poskytnutí fin. příspěvku z rozpočtu obce Čížkov na r.2017 pro Diakonii ČCE- středisko Západní Čechy, IČ 45331154. Výše příspěvku je 12 000Kč. Žadatel vyhotoví smlouvu o poskytnutí příspěvku a doloží obci Čížkov způsob využití   příspěvku pro p. J. Dvořákovou.

Nové znění:

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Čížkov na r.2017 pro Diakonii ČCE- středisko Západní Čechy, IČ 45331154. Výše příspěvku je 3000,- Kč              (třitisícekorunčeských). Žadatel vyhotoví smlouvu o poskytnutí příspěvku a doloží obci Čížkov způsob využití příspěvku pro p. Janu Dvořákovou.

 

Smlouvu o zrušení věcného břemene na pozemku 81/14 v k.ú. Přešín, obec Čížkov.

 

Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí č. P/PL/2016/11400 s ÚZSVM na dobu 2 let bezúplatně

 

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtové opatření č. 5/17

D:  Ukládá

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal 29.9. 2017 L. Jára

Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 29.9.2017

Vyvěšeno na úřední desku: 29.09.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000