Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 29.4.2015

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 29.4.2015 v Čečovicích.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Nová M, Šelmát J., Heřman M., Sládek D.

Omluveni: Černý J.

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o směnu obecních pozemků v k.ú. Železný Újezd

6. Žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Měrčín

7. Žádost o prodej části obecních pozemků v k.ú. Čížkov u Blovic

8. Žádost o prodej obecního pozemku v k.ú. Čečovice

9. Žádost o prodloužení nájmu rybníku Oborák v k.ú. Chynín

10. Schválení závěrečné inventarizační zprávy

11. Zřízení účtu 419 – rezervní fond na obnovu vodovodů

12. Schválení odměn zastupitelů od 1.4. 2015

13. Pověření ke schvalování rozpočtových opatření

14. Smlouva o spolupráci k zajištění péče o opuštěné a toulavé nebo týrané psy

15. Zařazení ostatní plochy – ostatní komunikace do místních komunikací v Čížkově

16. Nákup aparatury na ozvučení sálu KZ Čečovice

17. Diskuse

18. Usnesení

19. Závěr

 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: M. Nová, J. Šelmát, MgA. D. Skala

Ověřovatelé zápisu: M. Heřman, M. Černý

 • Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 5 ze 31.3. 2015 provedl místostarosta obce L. Jára

4. Zpráva starosty:

 • info o sběru bioodpadů a instalaci kontejnerů
 • sběr nebezpečných odpadů – 4.-8.5. 2015, objemný odpad není v seznamu nebezpečných odpadů = promítnuto do celoročních nákladů na odpady a s tím spojené i možné zvýšení poplatku pro občany
 • obnova katastrálního operátu digitalizací k.ú. Chynín
 • info o motoristické akci – 9.5. 2015             

5. Žádost Ing. Radovana Sochora a Ing. Ondřejky Sochorové o směnu vlastních pozemků za pozemky ve vlastnictví obce Čížkov

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

6. Žádost o odprodej obecního pozemku 768/5 v k.ú. Měrčín

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

7. Žádost Ing. Zdeňka Tomáška  a Emilie Tomáškové o odkoupení pozemku č. 732/1 v k.ú. Čížkov u Blovic

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

8. Žádost Zdeňka Bátry o odkoupení části obecního pozemku st.p. č. 52/1 v k.ú. Čečovice

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

9. Žádost MS „Háj“ Železný Újezd o prodloužení nájemní smlouvy na užívání rybníku „Oborák“ na dobu 10 let

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

10. Zřízení účtu 419 – rezervní fond na opravu vodovodů

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

11. Schválení závěrečné inventarizační zprávy

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

12. Schválení odměňování členů zastupitelstva MV nařízením vády č. 37/2003 Sb. O odměňování za výkon funkce členům zastupitelstev

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

13. Schválení pověření starosty a místostarosty obce Čížkov provádět rozpočtová opatření bez omezení

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

14. Smlouva o spolupráci k zajištění péče o toulavé, opuštěné a týrané psy s Občanským spolkem Storgé

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

15. Zařazení pozemku ost. plocha – ost. komunikace do místních komunikací, parcela č. 1516/6 o výměře 2 491m2.

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

16. Nákup aparatury pro ozvučení sálu KZ v Čečovicích v ceně do 30 000 Kč

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

17. Diskuze

p. Bárta – Čečovice – řešení situace ohledně prašnosti na komunikaci vedoucí do areálu f. Sufolk.

 


Usnesení:

S návrhem usnesení seznámil přítomné MgA. D. Skala

Zastupitelstvo obce:

A: Volí: členy návrhové komise – M. Nová, J. Šelmát, MgA. D. Skala

              ověřovatele zápisu – M. Heřmana, M. Černého

Zapisovatelem je určen Ing. L. Jára

B: Schvaluje:

1. Žádost Ing. Radovana Sochora a Ing. Ondřejky Sochorové o směnu vlastních pozemků: p.č. 160/10 – 8468 m2, p.č. 220 – 2949 m2, p.č. 221 – 3129 m2, p.č. 360 – 1798 m2, p.č. 361 – 1205 m2, p.č. 362 – 1225 m2, p.č. 364 – 2068 m2, p.č. 365 – 2777 m2, p.č. 366 – 1423 m2 a p.č. 688 – 2877 m2 = celková výměra činí 27919 m2 a hodnota 83 644,54 Kč  za pozemky ve vlastnictví obce Čížkov – IČO 00256536, p.č. 809 – 1133 m2, p.č. 810/1 – 18986 m2,p.č. 810/11 – 1005 m2, 810/14 – 2848 m2, p.č. 810/21 – 973 m2, p.č. 824 – 277 m2 a p.č. 789/7 – 292 m2 = celková výměra činí 28014 m2 a hodnota 74 094 Kč. Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov

2. Žádost Ing. J. Vlasáka o odkoupení části obecního pozemku p.č. 768/5 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Měrčín, obec Čížkov za 40 Kč/m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geo. plánu. Zhotovení plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhradu všech poplatků souvisejících se smlouvou a geo. plánem zajistí do 29.4. 2016 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti

3. Žádost Ing. Z. Tomáška a Emilie Tomáškové, Čížkov o odkoupení částí obecních pozemků 732/1, 1519/1 a 1520/4 v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov za 40 Kč/m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geo. plánu. Zhotovení plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhradu všech poplatků souvisejících se smlouvou a geo. plánem zajistí do 29. 4. 2016 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti

4. Žádost p. Z. Bárty, Čečovice o odkoupení obecního pozemku p.č. st. p. 52/1 v k.ú. Čečovice, obec Čížkov za 40 Kč/m2. Pan Z. Bárta jedná jménem spoluvlastníků podílů na budově, s níž předmětný pozemek tvoří funkční celek. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhradu všech poplatků se smlouvou zajistí do 29.4. 2016 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti

5. Žádost MS „Háj“ Železný Újezd se sídlem v Železném Újezdu o prodloužení nájemní smlouvu na užívání rybníku „Oborák“ na p.č. 139 – 7671 m2 v k.ú Chynín, obec Čížkov. Tato nájemní smlouva se prodlužuje o 10 let, tedy do r. 2024 včetně. Roční nájemné činí 365 Kč

6. Odměny zastupitelů – místostarosta 7772 Kč, předsedové komisí 1097 Kč, zastupitelé – členové komisí 779 Kč

7. Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2014

8. Zřízení účtu 419 – rezervní fond na opravu vodovodů

9. Pověření starosty a místostarosty obce Čížkov provádět rozpočtová opatření bez omezení

10. Smlouvu s Občanskou společností Storgé, o.s. – IČO 22878068, zastoupenou p. A. Kolmanovou, předsedou výkonného výboru, o spolupráci při zajištění péče o opuštěné, toulavé a týrané psy v soulady se zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. V platném znění v objektu víceúčelového zařízení v obci Borovno

11. Zařazení pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace p.č. 1516/6 - 2491 m2 v k.ú. Čížkov u Blovic do místních komunikací

12. Nákup aparatury pro ozvučení KZ v Čečovicích v ceně do 30 000 Kč

C: Bere na vědomí:

Zprávu starosty

 

D: Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

 • Usnesení bylo schváleno všemi zastupiteli

Ing. L. Jára 29.4. 2015

Zápis ověřili: M. Heřman, M. Černý

Vyvěšeno na úřední desku: 29.04.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000