Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 29.12.2015

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 29.12.2015 v Čížkově.


Zápis:

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Sládek D., Nová M, Heřman. M., Černý M., Šelmát J.

Omluveni: Černý J.

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno 14. 12. 2015

 

Program jednání:

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

03. Kontrola usnesení z minulého zasedání

04. Zpráva starosty

05. Schválení rozpočtu na rok 2016

06. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami s ČR-ÚZSVM – pozemky vodojem Čečovice

07. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s ČR - ÚZSVM – pozemky vodojem Čečovice

08. Schválení OZV obce Čížkov č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přrpravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

09. Žádost o odkoupení obecních pozemků v k.ú. Zahrádka u Čížkova

10. Žádost o odkoupení obecních pozemků v k.ú. Zahrádka u Čížkova

11. Rozpočtová opatření

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

Starosta podal návrh na rozšíření programu zasedání o body:

a/ Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou Amper Market a.s.

b/ Schválení odměn zastupitelům

 • Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: MgA. Skala D., Chott P., Šelmát J.

Ověřovatelé zápisu: Heřman M., Třešťík M.

 

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 9 provedl místostarosta obce L. Jára

 

4. Zpráva starosty

Odpadové hospodaření obce v r. 2015

Náklady :

Komunální odpady……………………………  421 804,-Kč

Tříděné (sklo,plasty,papír)…………………… 125 873,-Kč

Bio odpady ……………………………………  32 091,-Kč

Náklady celkem : ………………….......…    579 768,-Kč

Příjmy:

Poplatky ………………………………………........….. 482 088,-Kč

Platby za třídění od Ekokomu……………………..    77 070,50 Kč

Příjmy celkem ……………………………...........… 559 158,50 Kč

V roce 2015 obec doplatila na odpadové hospodářství 20 610 Kč

 

Zvláštní kapitolou je svoz nebezpečných odpadů, kde obec platí poplatek za počet obyvatel Svazku obcí Plzeň-jih ve výši 20,-Kč na občana, letos 12 840,-Kč. Svazek připravuje výběrové řízení na svoznou firmu na 3 roky a je předpoklad, že se může poplatek i snížit, navyšovat se určitě nebude. Odběr nebezpečných odpadů tímto způsobem je pro občany velice výhodný, jinak by ho museli odevzdávat za úplatu ve sběrných dvorech. V současné době připravovaná novelizace zákona o odpadech může však vše změnit a to určitě ne ve prospěch obcí, potažmo obyvatel. Pro rok 2016 ze zvedá cena služby spojené se sběrem, svozem a zneškodněním komunálního odpadu od firmy Becker s.r.o. o 40,-Kč za celoroční známku za popelnici 110 l na 1395,-Kč. Obec musela vydat novou OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek však díky příznivému vývoji plateb od Ekokomu za tříděný odpad zůstává stejný, tedy 600,-Kč na obyvatele. Více při schvalování OZV.

Zájemci o pronájem kulturního zařízení v Železném Újezdu a v Čížkově, se budou se žádostmi obracet na člena zastupitelstva pana Miloše Heřmana. Ten má plnou pravomoc tyto akce povolovat. Nadále platí, že místní složky mají pro své akce nájem zdarma, včetně sportovních akcí a akcí pro děti.

Vážení spoluobčané, vážené zastupitelstvo, dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci v r. 2015. Byl to rok vpravdě nelehký a stál hodně času i nervů. Leč jen v diskuzi se tříbí názor a tak přes mnohé rozpory je udělán velký kus práce. Pro mne je velkým poučením pečlivá příprava dalších prací, včetně širšího pléna pro rozhodování o cenových nabídkách a zadávání zakázek, kontrolách vykonaných prací. Zastupitelstvo se dohodlo, kdo v které části obce se bude prováděným pracím věnovat a kontrolovat zadanou zakázku. Přeji si, aby se nám povedlo vykonat stejný kus práce jako za minulý rok. Cílů máme mnoho a prostředky v rozpočtu též, takže věřím, že vše společně zvládneme. Přeji Vám všem do nového roku hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů a nezdolný optimismus.

 

5. Schválení rozpočtu na r. 2016

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

6. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami s ČR-ÚZSVM – pozemky vodojem Čečovice

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s ČR - ÚZSVM – pozemky vodojem Čečovice

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

8. Schválení OZV obce Čížkov č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

9. Žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 68/1 o výměře 879m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

10. Žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 68/2 o výměře 922 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova

 • Neschváleno – 10 zastupitelů PROTI

 

11. Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou Amper Market a.s.

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

12. Schválení odměn zastupitelům

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

13. Diskuse:

 • p. Černý – poděkování za možnost užívání obecního majetku místními složkami, dotaz na situaci ohledně likvidace objektu bývalých kasáren
 • p. Volná – poděkování za odvodnění cesty k Zahrádce k „Zahájenému“

 


Usnesení:

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí

-  členy návrhové komise: MgA. Skala D., Chott P., Šelmát J.

-  ověřovatele zápisu: Heřman M., Třešťík M.

- zapisovatel: Ing. Ladislav Jára

 

B: Schvaluje:

1. Schodkový rozpočet obce Čížkov na rok 2016.

2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami na pozemky : st.p. 112/1 a pozemkovou parcelu 1190/32 v k.ú. Čečovice, obec Čížkov (vodojem Čečovice) od České republiky.

3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem: pozemková parcela č. 1176/7 v kú  Čížkov u Blovic, obec Čížkov (místní komunikace) od České republiky.

4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. Prodej pozemkové parcely, p.č. 68/1 o výměře 879 m2 v k.ú. Zahrádka u  Čížkova, obec Čížkov, pro pana Ing. Josefa Červeného za 50 Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 29.12.2016 kupující, jinak toto usnesení pozbyde platnosti.

6.   Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu nízkého napětí s firmou Amper Market a.s., IČ. 24128376 na dobu určitou do 31.12.2016

7. Odměny stanovené členům zastupitelstva obce Čížkov počínaje 1.1. 2016 dle nařízení vlády 352/20185 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

C: Neschvaluje:

1. Prodej pozemkové parcely, p.č. 68/2 o výměře 922 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov, pro pana Ing. Josefa Červeného

 

D: Bere na vědomí:

Zprávu starosty

Rozpočtové opatření

 

E: Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

 • Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

 

Zapsal: 29.12. 2015  Jára L.

Zápis ověřili: Heřman M., Třešťík M.

Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově

Vyvěšeno na úřední desku: 29.12.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000