Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 28.12.2018

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 28.12.2018 v Čížkově.


Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 28.12. 2018 v Čížkově  – č.3

 

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Batovec L., Černý M., Heřman M., Ing. Jára L., Bc. Karas V., Mgr. Kovaříková P., MgA. Skala D., Skřivánek J., Sládek D., Ing. Tomášek Z., Třeštík M.

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o prodej části obecního pozemku v Železném Újezdu

6. Žádost o prodej části obecního pozemku v Chyníně

7. Schválení kuponí smlouvy s ČEZ Distribuce a.s.

8. Schválení členů kulturní komise

9. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí- vodovod Přešín

10. Schválení podání žádosti o dotaci projektu Oprava místní komunikace

11. Rozpočet obce na rok 2019

12. Rozpočtová opatření

13. Diskuze

14. Usnesení

15. Závěr

 

Starosta obce podal návrh na změnu programu

 • vynechat bod 7- smlouvu není nutné schvalovat
 • doplnit do programu Schválení smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy

 

Upravený a doplněný program byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 

Návrhová komise: Ing. Batovec L., Černý M., Sládek D.

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Tomášek Z., Třeštík M.

 • Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková P.

 

4. Zpráva starosty

Pan starosta ve své zprávě zmínil rekonstrukci pohostinství v Železném Újezdu, která bude dokončena v lednu, včetně vybílení a výmalby stěn. Od 1.2. by bylo možné zařízení provozovat, na webových stránkách naší obce bude umístěna nabídka na pronájem. Podmínkou je zde vařit. Zájemci, kteří mají prioritu především v komerčním využívání sálu, mají menší šanci pronájem získat. Zastupitelstvo však nechce výběr uspěchat, nicméně si uvědomuje, že zájem nemusí být velký.

 

Proběhlo jednání s hydrogeologem ohledně vybudování vrtu a přivaděče vody (a i možné úpravny vody) v Čížkově, peněžních prostředků je na FŽP údajně dostatek, program běží do konce roku 2020 a žádosti je možné podávat průběžně, není nutné podávat k určitému datu. Cílem není najít dostatek vody, ale najít vodu kvalitní, pokud možno bez nutnosti různých filtrací, které pak výrobu vody v konečném důsledku značně prodražují.

 

Při debatách jsme se dostali k dlouhodobým problémům s kvalitou vody v Čečovicích (mangan, arsen, železo a nově dusitany), bylo nám nabídnuto zpracovat posudek, zda by nebylo vhodné přemýšlet o jiném místu pro čerpání vody. Posouzení hydrogeologem by stálo 3000,- Kč, vybudování nového vrtu a přivaděče opět spadá do stejných dotačních možností jako v případě Čížkova, výše dotace je až 85%. Obec může čerpat finanční prostředky až do výše 3 mil. Kč, na obě akce je možné žádat současně.

 

K dispozici je již projekt na vybudování nové hasičské zbrojnice, budeme hledat možnost projekt spolufinancovat dotačně.

 

Možností, co zlepšit, vybudovat je celá řada, ale možnosti obce nejsou neomezené, viz dále jeden z bodů dnešního programu.

 

5. Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 731/96 v k.ú. Železný Újezd

 • Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

 

6. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 414 v k.ú. Chynín

 • Zastupitelstvo obce bere žádost na vědomí. Je nutné doplnit podmínky prodeje.

 

7.  Schválení členů kulturní komise

Čížkov - Nováková Jana, Linhartová Jana

Čečovice - Nová Martina, Šeflová Jindřiška

Chynín - Krejčová Jana

Železný Újezd - Honsová Alena, Stěhulová Libuše

Přešín - Chottová Helena, Plachá Ivana

Měrčín - Chottová Zdeňka

Zahrádka - Šelmát Jiří

Liškov - Koubová Jitka

 • Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

 

8.  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí- vodovod Přešín

 • Zastupitelstvo bere žádost na vědomí. Je nutné detailně pojednat znění smlouvy.

 

9. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem „Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v Čečovicích“

 • Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

 

10.  Schválení Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Čížkov, příspěvkové organizace

 • Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO, 1 se ZDRŽEL

 

11. Rozpočet obce na rok 2019

 • Schváleno – 11 členů zastupitelstva PRO.

 

12. Rozpočtové opatření

 

13. Diskuze

- p. Jílek- navýšení ceny obecních pozemků

              - stavba nové hasičské zbrojnice, parkování hasičského auta Karosa

              - sjednat se SÚS PK zimní údržbu silnice v Čížkově chemickým posypem

- p. Hons- referendum v Žel. Újezdě o vybudování vodovodu do Přešína

              - vyřešit ztrátu vody v Žel. Újezdě

- pí. Bulínová- oslovit občany Přešína a seznámit je s plánovanou Smlouvou

- pí. Hantáková- opravy komunikací v Přešíně

 

14. Usnesení

Zastupitelstvo obce

 

A. volí

– členy návrhové komise: Ing. Batovec L., Černý M., Sládek D.

– ověřovatele zápisu- Ing. Tomášek Z., Třeštík M.

 

B. schvaluje

1. Žádost Zuzany Hemzáčkové o odkoupení části obecních pozemků p.č. 731/96 v k.ú. Železný Újezd. Cena oddělených pozemků je 40 Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do KN zjistí do 28.12.2019 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

2. Členy kulturních komisí

3. Podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem „Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v Čečovicích“

4. Smlouvu s obcí Nové Mitrovice o vytvoření společného školského obvodu spádové školy.

5. Schodkový rozpočet obce na rok 2019

 

C. bere na vědomí

1. Zprávu starosty

2. Žádost M. Pouerové o odkoupení části obecních pozemků p.č. 414 v k.ú. Chynín - je potřeba dohodnout konkrétní cenu pozemku a dále hodnotu úplaty věcného břemenu na vodovodní řad procházející jejím pozemkem

3. Smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí příspěvku na zbudování veřejného vodovodu a připojení k veřejnému vodovodu v Přešíně- je nutné ozřejmit podmínky žádosti o dotaci ohledně trvalého pobytu

4. Rozpočtové opatření č. 8/18

 

D. ukládá starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze.

 

 • Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Zapsala 28.12.2018  Mgr. Pavla Kovaříková

Zápis ověřili: Ing. Tomášek Z., Třeštík M.

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 28. 12. 2018

Vyvěšeno na úřední desku: 28.12.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000