Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 27.9.2018

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 27.9.2018 v Čížkově.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M.,  Černý M., Ing. Tomášek Z., Heřman M., Černý M., Nová M.

Omluveni: Šelmát J., Černý J.

 

1. Zahájení:

Provedl starosta obce ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

Program jednání:

Starosta podal návrh na rozšíření programu o nákup pozemků ze stran obce v Žel. Újezdu

 • Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Třeštík M., Heřman M., Sládek D.

Ověřovatelé zápisu: Chott P., Černý M.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

 

4. Zpráva starosty:

 • V železném Újezdu byly položeny nové asfaltové povrchy na místních komunikacích. Práce provádí firma DYBS s.r.o. a její subdodavatelé. Nyní se dosýpají krajnice a pokládají žlabovnice. Rozpočet byl stanovena nasmlouván ve výši 1.992053,98 Kč v horní části Železného Újezdu a 1395994,- Kč v dolní části Železného Újezdu. Obec podala žádost o dotaci na horní část, ale bohužel jsme zůstali pouze v pozici náhradníků. Vzhledem k požadavkům některých spoluobčanů, jejichž nemovitosti se nachází v kontaktu s opravovaným  komunikacemi, dojde k některým vícepracím v souvislosti s úpravou vjezdů a odvodu dešťové vody
 • Ode dneška, tedy od 27.9. do 2.10.2018 probíhá sběr nebezpečných odpadů. Odpady se shromažďují v areálu bývalého ZD v Čížkově a to ve čtvrtek, pondělí a úterý od 8 do 17 hodin a v pátek, v sobotu a v neděli od 8 do 12 hodin. Zároveň s tím probíhá i sběr objemného odpadu, jako nábytku, tvrzených plastů, plastových židlí a stolů, matrací, koberců a linolea. Předmětem sběru není eternitová krytina a vlnitý eternit.
 • Žádost: Zavedení vodovodu do Přešína

Přešín má dlouhodobě neřešený nedostatek pitné vody. V Anketě, která proběhla v červenci 2016, se 71% těch, kteří odpověděli, vyjádřilo, že se chce připojit k vodovodu. K návrhům lidí, co by se dalo v obci vylepšit patřilo: opravit studánku Olešku, spojit Horní a Dolní Přešín cestou, opravit rybníček, zřídit přístupový zdroj vody /studna před hasičskou zbrojnicí/ a mnoho dalších. Žádný z těchto návrhů nebyl realizován.            

Uplynuly 2 roky. V některých vesnicích naší obce se čistily rybníčky, opravovaly cesty /i lesní/, upravovaly hasičské nádrže… Ne tak, u nás v Přešíně. Ale to není největší problém.

Zdůrazňujeme, že největším problémem je nedostatek pitné vody. A představa, že by se tento problém sám vyřešil je nereálná. Zvlášť po letošním suchém létě se mnozí budou na tento problém dívat jinak. Chybí nám základní potřeba k životu – voda. V létě prostě není voda, studny jsou prázdné. A tak se voda dováží, někteří jezdí pro vodu po neupravené obecní cestě do Olešky, každý s tím, s čím může. Jiní jezdí do Mítova, nebo ti, kteří vodu mají ji poskytnou sousedům.

Nedostatek vody není problém jednoho člověka, ale většiny vesnice. Je i řada lidí, kteří mají vrtané studny, a přesto mají nekvalitní vodu. Na tento stoletý problém bylo zastupitelstvo obce mnohokrát upozorňováno, a proto lidi překvapí, když se svým problémem, že nemají ve studně vodu, obrátí na obec a je jim řečeno, že jsou jediní. Nikdy nebyl ze strany obce zájem tento problém řešit. V současnosti se vláda rozhodla vzhledem k suchu pomoci obcím i finančně problémy s vodou řešit. Snad by to byla možnost jak nám pomoci. Pokud byste chtěli znát skutečný stav věcí, svolejte v Přešíně schůzi a pozvěte naše občany, aby se k problémům s vodou vyjádřili.

Žádáme vás o vyjádření, v jakém termínu bude tento problém s nedostatkem pitné vody konkrétně vyřešen.

Za občany, kteří mají stejný problém vás zdraví

Milan a Hana Hantákovi, Libuše Bulínová a ostatní

 

K této záležitosti je třeba se vyjádřit v několika rovinách. Anketa, která proběhla po celé obci Čížkov a procentuální vyjádření se občanů k vodovodům a kanalizacím je více méně srovnatelné v celé obci. Samozřejmě, že tam kde již obecní vodovod funguje, byli spoluobčané nakloněni spíše ke zřízení splaškové kanalizace. Od doby ankety jsme zaznamenali čtyři případy zájemců o připojení se ke stávajícím  vodovodům,  z toho řešíme na dnešním zasedání tři žádosti.

Konstatování žadatelů, že se v Přešíně nesplnilo nic z připomínek v anketě je faktem. Vezměme si však jednotlivé připomínky:

Opravit studánku Olešku, opravdu na to nedošlo, faktem je že studánka není na našem pozemku, jedná se o poměrně velkou „studánku“. Přesto však je nyní připraveno dřevo k zastřešení této vodní plochy a já doufám, že společně najdeme pochopení u vlastníka pozemku. Spolu s tím dojde i k úpravě cesty.

Propojení horní a dolní části Přešína cestou. To je opravdu problém, na který si zadělala obec prodejem pozemku, který uzavřel stávající cestu. Odtud k nejbližšímu obecnímu pozemku je 60 m a jsou zde samé pozemky ve vlastnictví fyzických osob. Možná by bylo řešením, pokusit se i dobrým sousedským přístupem pomoci obci tuto záležitost pořešit.

Oprava návesního rybníčku. Jsem za, aby v roce 2019 byl rybníček řádně odbahněn a upraven možná i na základě dotace na zadržování vody v krajině.

Zřídit pumpu na studně před hasičskou zbrojnicí není problém technický a též věřím, že se nové zastupitelstvo o tuto miniinvestici postará.

Problém pitné vody není zdaleka specifický v naší obci pouze v Přešíně. Bohužel, začnu trochu asi kousavě. Který z majitelů v posledních letech studnu čistil od nánosů na dně? Konzultoval jsem tento problém s lidmi od Vaku či jiných firem, které se zabývají problémem vody. Jejich názor je ten, že nedostatek vody může být způsoben i zanesením studny. A kdo se moc ptá, ten se i moc doví! Byl jsem výrazně varován  na dovoz vody naší technikou do studní, i když vodu čerpáme z vodovodu, kde se pravidelně berou vzorky. Voda z hasičské cisterny nemůže splňovat podmínky pro dovoz pitné vody. Zároveň s tím mi bylo sděleno, že by to nebyl ani správný přístup majitele studny, aby si nechal své vodní dílo event. Kontaminovat vodou z cisterny, do které se občas ( při hasičských zásazích) čerpá i voda z jiných přírodních zdrojů. Na základě toho obec zvážila zakoupení přepravní nádrže (nádrží) na převoz pitné vody, které. bychom v případě nutnosti přistavili do místa problému. I zde však platí norma, že voda v nádrži může být max 48 hodin, pak se musí vyměnit. Jednal jsem i se společností, která má v přešínském kravíně záměr shromažďovat skot před odvozem do jiných destinací. Sdělili mě, že pročistili vrt, který napájel kravín v době jeho fungování. Dle sdělení hydrologa dává vrt téměř dva vteřinové litry. Jsou připraveni, že v případě nouze by též u nich šla odčerpat voda pro zájemce z obce.

Zadržování vody v krajině, dotace od státu na výstavbu vodovodů atd. jsou zastupitelstvem sledovány. I my máme zájem na vylepšení situace. V k.ú. Železný Újezd máme zažádáno o komplexní úpravy půdy, na jejichž základě si slibujeme vyřešení zadržení ale i odtok vody přes Přešín či kolem Přešína. Letošní, snad vyjímečný rok nám jasně naznačil, že voda problémem je a bude. Ale i ta, která po přívalech, a neřešili jsme to v Přešně jen jedenkrát, způsobuje v některých nemovitostech škody. Již několikrát jsem vysvětloval, že dotace na kanalizace a vodovody nejsou vázané pouze na hodnotu díla, ale mají různá redukční pravidla. Tím se však nechci dnes zabývat. Věřím, že zájem na dobrém hospodaření s vodou mají jak obec , tak i její obyvatelé. Ve středu jsem si přečetl v novinách sdělení ministra životního prostředí pana Richarda Brabce, že dotace „Dešťovka“ platí již pro celou republiku, tedy nejen pro oblasti vyhlášené jako postižené suchem. Základem je, že sami občané mohou čerpat dotace na pořízení nádrží na dešťovou vodu pro zalévání zahrad, nebo na recyklaci koupelnové vody, která pak slouží např. zpětně ke splachování nebo zalévání či mytí aut. Dotace lze čerpat s účinností od 1.10. 2018. Žádat lze bez front a to přes aplikaci na webových stránkách Státního fondu životního prostředí. Věřím, že se nám spolu dohromady podaří zmírnit následky nedostatku vody jak ve studních, tak i v obecních vodovodech. Jsem přesvědčen, že problematikou zásobování vodou se bude velmi vážně zabývat i nově zvolené zastupitelstvo.

 • Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozval k volbám do Zastupitelstev obcí, které se konají 5 a 6 října 2018 a přeji Vám všem šťastnou ruku ve výběru svých kandidátů a zastupitelů obce Čížkov. Stávajícímu zastupitelstvu chci se srdce poděkovat za čtyř a u mnohých i za osmiletou spolupráci. Ne vše se nám podařilo, mnohdy jsme museli svá rozhodnutí přehodnotit a změnit. Ale myslím, že zcela oprávněně si můžeme říci, že za stávajícím zastupitelstvem je zanecháno více podařených věcí než zastupitelstvem vytvořených problémů. Ještě jednou všem děkuji.

 

5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1560/6 v k.ú. Čížkov u Blovic

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1440 a 1472/1 v k.ú. Čečovice

 • Zastupitelstvo odsouhlasilo na podnět p. J. Němce ještě posoudit záměr prodeje na místě samém a rozhodnout na příštím zasedání, žádost Bártových zůstává v platnosti                                

 

7. Žádost o souhlas se zřízením služebnosti chůze a jízdy přes obecní pozemek k č.p. 220 v k.ú. Čečovice

 • Neschváleno – 9 zastupitelů PROTI

 

8. Žádost o směnu části obecního pozemku p.č. 1203/32 za část pozemku p.č. 43 p. M. Kočandrleho

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Nákup pozemku p.č. 1256/2 obcí, který byl oddělen na základě geo. plánu od p.č. 1256 v Žel. Újezdu

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

10. Nákup pozemku p.č. 1280 – 10 m2 obcí, který byl oddělen na základě geo. plánu od p.č. 44/1 v Žel. Újezdu

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 812/12 v k.ú. Žel. Újezdu

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 732/1 v k.ú. Žel. Újezd

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Žádost o připojení se k obecnímu vodovodu v Žel. Újezdu k č.e. E 10

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Žádost o připojení se k obecnímu vodovodu v Žel. Újezdu k č.p. 46

 • Schváleno - 9 zastupitelů PRO

 

Žádost o připojení se k obecnímu vodovodu v Chyníně k č.p. 15

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Schválení úplatné kupní smlouvy s ČR

 • Schváleno - 9 zastupitelů PRO

 

Žádost o připojení ke zdroji vody (vrtu) v Liškově

 • Neschváleno - 2 zastupitelů PRO, 7 PROTI

 

Revokace bodu č.1 v usnesení č. 21 z veřejného zasedání dne 10.11 2017 v Žel. Újezdu

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí s ČEZ - Distribuce

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Diskuse

 • P. Vojta, Bulín, Bulínová, Skřivánek – problémy s nedostatkem vody v Přešíně – realizace vodovodu a dalších investic v Přešíně
 • P. Bulín – nesouhlas s navýšením nákladů na kulturu, s nákupem lesa, přehled investic za uplynulé období
 • P. Jílek – proplacení školení JSDH obce, dovoz vod – placení řidiče
 • P. Černý – oprava cest v Ž.Ú. – její neproplacení ze stran obce
 • P. Hons a další – poděkování za práci v uplynulém 4 období

 


Usnesení

Zastupitelstvo obce:

A: Volí:

Členy návrhová komise: Třeštík M., Heřman M., Sládek D.

Ověřovatele zápisu: Chott P., Černý M.

B: Schvaluje:

Žádost manželů Jiřího Linharta, nar. 26.3.1952 a paní Jany Linhartové nar. 8.3.1960, oba bytem Čížkov 59, 33564 o odkoupení části obecního pozemku p.č.1560/6 v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov. Pozemek bude oddělen na základě geometrického plánu a při stanovení hranice bude přítomen zastupitel obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku se stanovuje na 40,-Kč. Náklady za uzavření kupní smlouvy, zhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zajistí do 27.9.2019 kupující, jinak tento bod pozbývá platnosti.

Směnu části obecního pozemku p.č. 1203/3 za část pozemku pana Martina Kočandrleho p.č. st.43. Geometrickým plánem č. 302-159/2018 byla od pozemkové parcely v majetku obce Čížkov č. 1203/3 oddělena parcela č.1203/32 o výměře 38m2. A od pozemkové parcely ve vlastnictví pana Marka Kočandrleho č. st. 43 byla oddělena parcela č.1279 o výměře 108m2. Vše v k.ú.Železný Újezd, obec Čížkov. Cena za 1m2 oddělených pozemků se stanovuje na 40,-Kč/1m2. Účastníci smlouvy se mezi sebou finančně vyrovnají . Poplatky za vyhotovení smlouvy a za vklad do KN jdou za obcí Čížkov.

Nákup pozemku p.č. 1256/2 o výměře 21m2 v k.ú. železný Újezd, obec Čížkov od paní Jarmily Tuháčkové. Cena za 1m2 nakupovaného pozemku  se stanovuje na 40,-Kč/1m2. Poplatky za vyhotovení smlouvy a za vklad do KN jdou za obcí Čížkov.

Nákup pozemku p.č.1280 o výměře 10m2 od paní Markéty Procházkové. Cena za 1m2 nakupovaného pozemku  se stanovuje na 40,-Kč/1m2. Poplatky za vyhotovení smlouvy a za vklad do KN jdou za obcí Čížkov.

Žádost manželů MgA Lukáše Kudrny a paní Růženy Kudrnové o odkoupení části obecního pozemku p.č.812/12 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov. Pozemek bude oddělen na základě geometrického plánu a při stanovení hranice bude přítomen zastupitel obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku se stanovuje na 40,- Kč. Náklady za uzavření kupní smlouvy, zhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zajistí do 27.9. 2019 kupující, jinak tento bod pozbývá platnosti.

Žádost L. Kašparce  o odkoupení části obecního pozemku p.č. 732/1 v k.ú. Železný Újezd za 40 Kč/m2. Pozemek bude oddělen na základě geo. plánu a při stanovení hranice bude přítomen zastupitel obce. Náklady za uzavření kupní smlouvy, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 27.9. 2019 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

Žádost MUDr Jana Mračka a MUDr Evy Mračkové o připojení nemovitosti E10 na pč.st. 105 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov k obecnímu vodovodu. Připojení se provede z obecního pozemku, p.č.731/62. Práce budou provedeny odborně a o jejím započetí bude informován starosta obce. Obec Čížkov dodá vystrojení připojení k vodovodnímu řadu včetně uzávěru přípojky, kohoutů a schváleného vodoměru. Zemní práce a připojovací potrubí jdou za žadatelem. Žadatel též zabezpečí bezpečné uložení vodoměru proti poškození mrazem a umožní pracovníkovi obecního úřadu ohlášený přístup k vodoměru za účelem odečtu odběru vody. Voda bude dodávaná na základě smlouvy o odběru vody z obecního vodovodu.

Žádost pana Jaroslava Strejce o připojení nemovitosti čp. 46 na pč.st.21 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov k obecnímu vodovodu. Připojení se provede z obecního pozemku, p.č. 848. Práce budou provedeny odborně a o jejím započetí bude informován starosta obce. Obec Čížkov dodá vystrojení připojení k vodovodnímu řadu včetně uzávěru přípojky, kohoutů a schváleného vodoměru. Zemní práce a připojovací potrubí jdou za žadatelem. Žadatel též zabezpečí bezpečné uložení vodoměru proti poškození mrazem a umožní pracovníkovi obecního úřadu ohlášený přístup k vodoměru za účelem odečtu odběru vody. Voda bude dodávaná na základě smlouvy o odběru vody z obecního vodovodu.

Žádost pana Václava Čížka o připojení nemovitosti čp. 15 na pč.st3/1 v k.ú. Chynín, obec Čížkov k obecnímu vodovodu. Připojení se provede z obecního pozemku, p.č. 411. Práce budou provedeny odborně a o jejím započetí bude informován starosta obce. Obec Čížkov dodá vystrojení připojení k vodovodnímu řadu včetně uzávěru přípojky, kohoutů a schváleného vodoměru. Zemní práce a připojovací potrubí jdou za žadatelem. Žadatel též zabezpečí bezpečné uložení vodoměru proti poškození mrazem a umožní pracovníkovi obecního úřadu ohlášený přístup k vodoměru za účelem odečtu odběru vody. Voda bude dodávaná na základě smlouvy o odběru vody z obecního vodovodu.

Smlouvu s Českou republikou o úplatném převodu pozemku parcela č. 623/7 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov za 2000,- Kč (dvatisícekorunčeských)

Žádost p. M. Šrejla o odprodej části obecního pozemku p.č. 731/63 a obecního pozemku p.č.731/65 v k.ú. Železný Újezd. cena za 1m2 je 40,-Kč. Poplatky za vyhotovení smlouvy, geo.plánu a za vklad do KN jdou za žadatelem. Hranice odděleného pozemku bude stanovena za přítomnosti zastupitele obce. Návrh do KN bude podán do 10.1. 2018, jinak tento bod usnesení pozbyde platnosti.

Nové znění usnesení:

Žádost p. M. Šrejla o odprodej části obecního pozemku p.č. 731/63 a obecního pozemku p.č.731/65 v k.ú. Železný Újezd. cena za 1m2 je 40,- Kč. Poplatky za vyhotovení smlouvy, geo. plánu a za vklad do KN jdou za žadatelem. Hranice odděleného pozemku bude stanovena za přítomnosti zastupitele obce.

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0013875.

 

C: Neschvaluje:

 • Žádost manželů Jana a Zuzany Spourových o připojení nemovitosti na parcele 1/11 v k.ú. Liškov, obec Čížkov k vodnímu zdroji, vrtaná studna na p.č. 1/55. Ve vlastnictví obce Čížkov.
 • Žádost Ing. Světly Auterské o zřízením služebnosti chůze a jízdy přes obecní pozemek

 

D: Bere na vědomí:

 • Žádost manželů Z. Bárty a M. Bártové o odkoupení částí obecních pozemků p.č. 1440 a 1472/1 v k.ú. Čečovice. Na základě připomínky souseda J. Němce bude žádost posouzena na místě samém a zastupitelstvo rozhodne na příštím zasedání. Žádost zůstává v platnosti
 • Zprávu starosty

 

E: Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

 

Zapsal: 27.9. 2018  L. Jára

Zápis ověřili – Chott P., Černý M.

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 27. 9. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 27. 9. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 27. 9. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 27. 9. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 27. 9. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 27. 9. 2018

Vyvěšeno na úřední desku: 27.09.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000