Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 26.9.2014

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 26.9.2014 v Čížkově.


Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 26.9.2014 v Čížkově č.24

Přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Tomášek, Černý, Hons,Nachtmann, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Novák

Omluveni: Jílek, Sládek

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno 11.9.2014

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola usnesení minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • Žádost o prodej části obecního pozemku v č.p. 731/41 v k.ú. Žel. Újezd
 • Žádost o prodej obecního pozemku v k.ú. Liškov
 • Žádost o vzájemnou směnu pozemků v k.ú. Žel. Újezd
 • Záměr obce Čížkov na odkup a směny pozemků v k.ú. Čečovice
 • Rozpočtové opatření č. 4 a 5/14
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

Starosta obce dále podal návrh na rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce Čížkov o body:

 • a) Žádost o odprodej obecního pozemku p. č. 731/1 v k.ú. Žel. Újezd
 • b) Žádost o souhlas obce se stavbou RD na st.p. 167 a parcele č. 765/1 v k.ú. Železný Újezd
 • c) Žádost o legalizaci připojení na obecní studnu v k.ú. Měrčín

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Miroslav Černý.

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: 
Návrhová komise: Ing. Jára, Hons, Novák
Ověřovatelé zápisu: MgA. Skala, Třeštík

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 23 ze dne 8.8.2014. Provedl místostarosta obce Miroslav Černý

Zpráva starosty:

 • sběr nebezpečných odpadů od 29.9.- 3.10.2014černá skládka mezi obcemi Čečovice a Zahrádka
 • žádost ČEZ distribuční služba o odstranění větví stromů z dosahu vedení nízkého nebo vysokého napětí
 • dokončení rekonstrukce KZ v Žel. Újezdu – výměna oken, z pěti nabídek vybrána firma „František Königsmark“
 • dokončení opravy lesní cesty v Zahájeném
 • získání příklepu v dražbě nemovitostí v Čížkově za cenu 646.667,-Kč
 • stížnost od pana Martina Šrajla: 1. volný pohyb zvířat na hrázi rybníka Dožín – řeší přestupková komise při MěÚ Nepomuk; 2. úmyslné poškození tújí na hrázi rybníka – p. Šrajl podal trestní oznámení na neznámého pachatele na PČR v Blovicích
 • stížnost na volně pobíhající psy v Měrčíně
 • žádost části chatařů z chatové kolonie Dožín o vrácení peněz za údajně neoprávněné poplatky za svoz odpadů. Zastupitelstvo obce však dosud neobdrželo žádné rozhodnutí od nadřízených orgánů, které by vedlo ke zneplatnění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů – Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Žádost o odprodej části obecního pozemku č. parc. 731/41 v k.ú. Žel. Újezd. Žádá pí Mgr. Kamila Rychtaříková, Sídliště 811/6, 330 11 Třemošná. Prodejem části tohoto pozemku by bylo trvale znemožněno napojení obecní komunikace na přilehlé zemědělské pozemky.

 • Neschváleno – 9 členů zastupitelstva PROTI.

Žádost o prodej obecního pozemku č. parc. st. p. 70 o výměře 345 m2 v k.ú. Liškov. Žádost podává Stanislav Kalabza, Liškov 43. Cena 40,-Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí na své náklady do 26.9.2014 kupující.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Žádost o vzájemnou směnu pozemků v k.ú. Žel. Újezd. Žádost podávají Ing. Radovan Sochor a Ing. Ondřejka Sochorová, Žel. Újezd 27. Ze strany manželů Sochorových se jedná o 21 parcelních čísel o celkové výměře 79 299 m2 v celkové ceně dle BPEJ 214.967,-Kč. Ze strany obecního úřadu Čížkov se jedná o 20 parcelních čísel o celkové výměře 79 235 m2 v celkové ceně dle BPEJ 169.262,-Kč.

Parcely v majetku manželů Sochorových:
č. 403 – 4028 m2, č. 404 – 3615 m2, č. 396/1 – 9058 m2, č. 393 – 12115vm2, č. 385 – 8085 m2, č. 380/1 – 3237 m2, č. 386/3 – 412 m2, č. 327/1 – 3866 m2, č. 327/2 – 1523 m2, č. 326 – 5305 m2, č.96 – 2726 m2, č. 267/1 – 2608 m2, č. 260/2 – 374 m2, č. 265 – 1726 m2, č. 260 – 2737 m2, č. 255 – 3920 m2, č. 256 – 144 m2, č. 259 – 6222 m2, č. 168 – 5125 m2, č. 146/2 – 2322 m2, č. 145/2 – 151 m2.

Parcely v majetku obce Čížkov:

č.820 – 1212 m2, č. 858 – 2895 m2, č. 859 – 360 m2, č. 824 – 1741 m2, č. 857 – 270 m2, č. 881 – 1223 m2, č. 882 – 1726 m2, č. 883 – 1079 m2, č. 447 – 1025 m2, č. 666/1 – 795 m2, č. 666/3 – 383 m2, č. 871/2 – 755 m2, č. 812/2 – 35056 m2, č. 812/3 – 3722 m2, č. 879 – 683 m2, č. 880/1 – 14118 m2, č. 880/3 – 6707 m2.

Uzavření směnné smlouvy vč. návrhu na vklad do KN zajistí do 26.9.2015 Ing. Radovan Sochor.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Záměr obce Čížkov na odkup a směny pozemků v k.ú. Čečovice.
Odkup pozemků:

 • od Petra Šrachty, nar. 3.8.1955 z parc. č. 64/1 a parc. č. 1471/6 - cca 96 m2
 • od Václava Chodory,nar. 19.1.1946 a Josefa Brožíka, nar. 22.5.1941 z parc.č. 65 cca 80 m2
 • od Zdeňky Tolarové, nar. 18.2.1956 z parc. č. 79 cca 92 m2
 • od Václava Novýho,nar. 1.2.1969 z parc. č. 80 cca 90 m2
 • od Marie Motejzíkové, nar. 1.2.1947 z parc. č. 81 cca 95 m2

Směna pozemků:

 • od Josefa Míčka,nar. 25.5.1940 z parc. č. 78 cca 90 m2, za pozemky obce Čížkov parc. č. 1471/8 – 57 m2 a parc. č. 1336/5 – 36 m2
 • od Pavla Vaníka, nar. 26.1.1968 z parc. č. 76 a z parc.č. 77 cca 200m2 za část pozemku obce Čížkov parc. č. 802/1 cca 200 m2

Odkoupení pozemku obce Čížkov bude za cenu 40,-Kč/m2. Odměření pozemků, kupní smlouvy, směnné smlouvy a návrhy na vklad do katastru nemovitostí zajistí na své náklady obec Čížkov.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Rozpočtové opatření č. 4 a 5/14.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Žádost o odprodej obecního pozemku parc. č. 731/1 o výměře 191 m2 v k.ú. Žel. Újezd. Žádost podává Robert Šťastný a Lucie Šťastná, Benešov u Prahy. Z důvodu nevyjasněného vlastnictví pozemku, na který si dělá nárok třetí osoba, zastupitelstvo Čížkov tento pozemek k prodeji neschvaluje. Po vyřešení nejasností kolem vlastnictví tohoto pozemku bude zastupitelstvo o této žádosti znovu jednat.

 • Neschváleno – 9 členů zastupitelstva PROTI.

Žádost o souhlas obce se stavbou rodinného domu na stavební parcele 167 a parc. č. 765 v k.ú. Žel. Újezd.  Žádost podává pan Martin Rybák, Kyjevská 108, 326 00 Plzeň. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou RD na těchto parcelách s tím, že tato skutečnost bude zapracována v příští změně územního plánu obce Čížkov.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Žádost o legalizaci připojení na obecní studnu v Měrčíně. Žádá pan Ing. Václav Skala, Ke Kyjovu 121/3,  302 00 Plzeň. Jde o připojení nemovitosti č. e. 9 na st.p. 7 k obecní studni na pozemku parc. č. 768/1. Zastupitelstvo dává souhlas k legalizaci tohoto připojení s tím, že zároveň zadává připojeným uživatelům povinnost údržby vnějšího studničního tělesa.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

DISKUSE:

 • p. Čápová – poděkování zastupitelstvu za nastolení a dodržování slušných zásad v jednání zástupců zastupitelstva v právě proběhlém volebním období a přání hodně úspěchů a elánu všem zastupitelům do dalšího volebního období.
 • Ing. Tomášek – současná situace v bývalém vojenském prostoru Chynín, neutěšený stav staré vodovodní sítě a kanalizací v obcích

USNESENÍ:
S návrhem usnesení zastupitelstvo seznámil Ing. Ladislav Jára.

Zastupitelstvo obce:

14.1  VOLÍ
     14.1.1 Členy návrhové komise: Ing. Jára, Hons, Novák
     14.1.2 Ověřovatelé zápisu: MgA. Skala, Třeštík

14.2  SCHVALUJE
     14.2.1 Žádost o prodej obecního pozemku parc.č. st.p. 70 o výměře 345 m2 v k.ú. Liškov za 40,-Kč (čtyřicetkorunčeských)/m2 pro Stanislava Kalabzu, Liškov 43. Uzavření kupní smlouvy vč. návrhu na vklad KN zajistí na své náklady do 26.9.2015 kupující, jinak toto usnesení pozbyde platnosti.
     14.2.2 Žádost o směnu pozemků ve vlastnictví Ing. Radovana Sochora a Ing. Ondřejky Sochorové v celkové výměře 79299 m2 za pozemky ve vlastnictví obce Čížkov v celkové výměře 79235 m2, vše v k.ú. Žel. Újezd, obec Čížkov.

Parcely v majetku manželů Sochorových:
č. 403 – 4028 m2, č.404 – 3615 m2, č. 396/1 – 9058m2, č. 393 – 12115m2, č. 385 – 8085 m2, č. 380/1 – 3237m2, č. 386/3 – 412 m2, č. 327/1 – 3866 m2, č. 327/2 – 1523m2, č. 326 – 5305 m2, č.96 – 2726 m2, č. 267/1 – 2608 m2, č. 260/2 – 374 m2, č. 265 – 1726 m2, č. 260 – 2737 m2, č. 255 – 3920 m2, č. 256 – 144 m2, č. 259 – 6222 m2, č. 168 – 5125 m2, č. 146/2 – 2322 m2, č. 145/2 – 151 m2.

Parcely v majetku obce Čížkov:

č.820 – 1212m2, č. 858 – 2895 m2, č. 859 – 360m2, č. 824 – 1741 m2, č. 857 – 270 m2, č. 881 – 1223 m2, č. 882 – 1726 m2, č. 883 – 1079 m2, č. 447 – 1025m2, č. 666/1 – 795 m2, č. 666/3 – 383m2, č. 871/2 – 755 m2, č. 812/2 – 35056 m2, č. 812/3 – 3722 m2, č. 879 – 683m2, č. 880/1 – 14118 m2, č. 880/3 – 6707 m2.

Uzavření směnné smlouvy vč. návrhu na vklad do KN zajistí do 26.9.2015 Ing. Radovan Sochor, jinak toto usnesení pozbyde platnosti.
14.2.3 Záměr obce Čížkov na odkup a směny pozemků pro legalizaci přístupové cesty a vedení vodovodního řadu v k.ú. Čečovice, obec Čížkov.

Odkup pozemků:

 • - od Petra Šrachty, nar. 3.8.1955 z parc. č. 64/1 a parc. č. 1471/6 - cca 96 m2
 • - od Václava Chodory,nar. 19.1.1946 a Josefa Brožíka, nar. 22.5.1941 z parc.č. 65 cca 80 m2
 • - od Zdeňky Tolarové, nar. 18.2.1956 z parc. č. 79 cca 92 m2
 • - od Václava Novýho,nar. 1.2.1969 z parc. č. 80 cca 90 m2
 • - od Marie Motejzíkové, nar. 1.2.1947 z parc. č. 81 cca 95 m2

Směna pozemků:

 • - od Josefa Míčka,nar. 25.5.1940 z parc. č. 78 cca 90 m2, za pozemky obce Čížkov parc. č. 1471/8 – 57 m2 a parc. č. 1336/5 – 36 m2
 • - od Pavla Vaníka, nar. 26.1.1968 z parc. č. 76 a z parc.č. 77 cca 200m2 za část pozemku obce Čížkov parc. č. 802/1 cca 200 m2

Odměření pozemků, kupní smlouvy, směnné smlouvy a návrhy na vklad do KN zajistí na své náklady obec Čížkov a to do 26.9.2015, jinak toto usnesení pozbyde platnosti.

14.2.4 Žádost pana Martina Rybáka, Kyjevská 108, 326 00 Plzeň o souhlas obce Čížkov se stavbou rodinného domu na st. p. 167 a parc. č. 765/1 v k.ú Žel. Újezd. Následně bude tato skutečnost zapracována do příští změny územního plánu obce Čížkov.

14.2.5 Žádost pana Ing. Václava Skaly, Ke Kyjovu 121/3, 320 00 Plzeň o legalizaci připojení jeho nemovitosti v Měrčíně č.e. 9 na st.p. 7 k obecní studni na pozemku parc. č. 768/1.

14.2.6 Rozpočtové opatření č. 4 a 5/14.

14.3 NESCHVALUJE

14.3.1 Žádost o odprodej obecního pozemku č. parc. 731/41 v k.ú. Žel. Újezd pro Mgr. Kamilu Rychtaříkovou, Sídliště 811/6, 330 11 Třemošná a to z toho důvodu, že odprodej předmětné části obecního pozemku by natrvalo znemožnil napojení obecní komunikace na přilehlé zemědělské pozemky.

14.3.2 Žádost Roberta a Lucie Šťastných, Benešov u Prahy, o prodej obecního pozemku parc.č. 731/1 o výměře 191m2 v k.ú. Žel. Újezd, obec Čížkov. Důvodem je dosud nevyjasněné vlastnictví pozemku,na který si dělá nárok třetí osoba. Po vyřešení těchto nejasností bude zastupitelstvo o této žádosti znovu jednat.

14.4 BERE NA VĚDOMÍ

 • zprávu starosty obce

14.5 UKLÁDÁ
Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Závěr
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal: Miroslav Černý, 26.9.2014

Zápis ověřili: MgA. Skala, Třeštík

Vyvěšeno na úřední desku: 26.09.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000