Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 22.4.2016

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 22.4.2016 v Železném Újezdě.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., , Šelmát J., Heřman M.

Omluveni: Černý J., Černý M., Sládek D., Nová M.

1. Zahájení:

Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek.
Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

 

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

3. Kontrola unesení z minulého zasedání.

4. Zpráva starosty.

5. Schválení odkupů pozemků v Čečovicích

6. Schválení směny pozemků v Čečovicích

7. Schválení přijetí účelové dotace – Obnova lesního porostu

8. Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu B – Obnova lesního porostu

9. Schválení vypracování Studie odkanalizování obce Čížkov

10. Schválení přijetí poskytnuté dotace na „Opravu mostu a mostku na Bílém potoce“ v k.ú. Liškov

11. Rozpočtové změny

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr.

 

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body:

 • schválení dotace z PSOV - PK
 • převod podílu pozemku pod bytovým domem č.p. 24 v Čečovicích

 

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce L. Jára

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: MgA. Skala D., J. Šelmát, Chott P.

Ověřovatelé zápisu: Třešťík M., Ing. Tomášek Z.

 • Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 11 z 4.3. 2016 provedl  L. Jára

4. Zpráva starosty:

Firma ŠREAST s.r.o. opravila obecní komunikaci v délce cca 400 m (lesní cesta) v Měrčíně. Cena je 272000,-Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o lesní cestu, tak si účetně DPH můžeme odčerpat daňovým přiznáním od finančního úřadu.


Je zpracovaná anketa s okruhem otázek ohledně vodovodů a kanalizací. V co nejkratší době bude provedena roznáška občanům trvale bydlícím i rekreantům. V anketě budete mít dostatek prostoru k vyjádření svého názoru nejen na předkládané otázky, ale i na ostatní záležitosti patřící všeobecně do řízení obce. V anketě budete informování, kde můžete anketní lístky odevzdat. Anketa je zcela anonymní.


Na přelomu roku se vedly diskuse o zákonu na registraci smluv. Obec nyní obdržela od odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje výklad tohoto ustanovení. Povinnost uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv se vztahuje na obce s rozšířenou pravomocí.(např. Nepomuk, Blovice) Netýká se to tedy naší “dvojkové“ obce (nebo ještě menších „jednotkových“ obcí) a to na základě §3 odst.2 písm. l) zákona č.340/2015 Sb.(Zákon o registru smluv).Při uveřejňování smluv se postupuje v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů- nelze tedy bez souladu dotčené osoby zveřejňovat zákonem chráněné údaje. Souhlas se zveřejněním údajů však může být součástí smlouvy, dle vůle smluvních stran. Uveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv se netýká smluv o převodu nemovitého majetku s hodnotou předmětu smlouvy 50000,- Kč bez DPH, nebo nižší.

V rámci různých oprav a úprav terénu, odtoku vody a třeba i oprav vodovodních řadů, se mnohdy potýkáme s problémem, kdy uvedené zásahy je třeba provést na pozemcích, které nejsou v majetku obce. Samozřejmě, že ctíme soukromý majetek, přesto však apelujeme na možnost domluvy, zvláště když se jedná o prospěšnou věc pro zúčastněné strany a nebo i v případech, kdy třeba z historie nebyl odvod povrchové vody řešen jinak, ale třeba stará strouha byla méně šetrným obhospodařováním zaježděna a povrchová voda zde působí zbahnění. V krátké době se chystáme řešit podobné problémy v Přešíně (průtok povrchové vody, nebo nař opravu vodovodního řadu v Chyníně. A doufám, že dojdeme s majiteli dotčených pozemků k dohodě, abychom problém mohli vyřešit. Jinak se z podobných akcí stávají mnohaleté „noční můry“ s nedohledným řešením.


Vzhledm k tomu, že jsme oblast pro zemědělskou činnost připomínám, že pro mladé zemědělce jsou připraveny dotace v rámci Agroenviromentálně-klimatických opatření a do opatření Ekologického zemědělství Nejzazší  termín pro podání Jednotné žádosti je 16.květen 2016.


Obec Čížkov řeší stížnost zde v Železném Újezdu na přílišný osvit vřazeným světlem veřejného osvětlení mezi čp 75, 102 a 79. Nově máme požadavek (stížnost i na lampu veřejného  osvětlení mezi čp. 79 a čp.80. nejde mi nyní o konkrétní spor, obec používá svítidla dle ČSN a atestů( nyní máme předmětnou lampu k vyjádření u odborníka v oboru, fotili jsme noční osvit, různě natáčeli světlo, no zatím nic platné) , ale směřuji k tomu, že jsme se obrátili na smluvního odborníka, který, nám bude poskytovat studie nebo projekty vč. druhu osvícení prostoru. Chceme v části obce Měrčín vyměnit cca 6 stávajících lamp za nové LED svítidla a porovnat úsporu energií vč. úspory na častých opravách výbojkových svítidel, oproti současnosti. Oslovený odborník pan Mgr.  Štěpán Helich nám zpracuje studii i návrh svítidel k realizaci této akce.


Budou pokračovat úpravy návsí, máme dojednanou firmu, která zpracuje množstevní ukazatele pro potřebu oprav a takto zadané hodnoty budou v poptávkovém řízením předloženy zájemcům o provedení prací s tím, že bude následně vybrána firma, které bude, budou, projekty zadány.


Letos se bude, dle sdělení SÚS pokračovat s rekonstrukcí silnice III.třídy č. 11717 a to v úseku Železný Újezd – Nové Mitrovice a Železný Újezd - Čížkov. Zdůrazňuji, že obec Čížkov není  investorem a nejedná se o její majetek. Projekt je jednoznačně v kompetenci Krajského úřadu Plzeňského kraje, potažmo SÚS a to jak ve finančních nákladech, tak ve zvolené technologii.


Od 1.1.2016 je vyhlášena CHKO Brdy, do níž je zahrnuta část katastrálního území Chynín a Železný Újezd. Na mapkách vidíte hranice CHKO na našich dvou katastrálních územích a rozdělení do zón. I.zóna je záměr hnutí NATURA 2000 a tvoří území mezi Železným Újezdem a Chynínem. Je to zemědělsky obhospodařovaná krajina s určeným způsobem hospodaření navázaným na dotací programy. Vzhledem k tomu, že Obec Čížkov má zpracovaný a platný územní plán ( v současné době probíhá jeho vyhodnocení po 4.letech), nejsme po stavební stránce stiženi přílišnými  zákazy.    Pouze k některým stavebním záměrům přibyla Správa CHKO jako odvolací orgán vedle Odboru VŽP ORP Nepomuk, viz schválení přestavby rodinného domu čp. 85 v Žel.Újezdu.


Minulý týden jsme řešili hnojení luk pod střediskem zemědělské výroby Žel.Újezd. tato lokalita leží mimo území CHKO Brdy, ale je na hranici a směrem k Chynínu je již v území CHKO. Největší problém však byl ten, že hnojení probíhalo v blízkosti dvou vrtů pro vodovod v Železném Újezdu. Bohužel, ani nová pracovnice v tomto středisku nebyla o této skutečnosti informována a pracovníci, kteří prováděli hnojení také ne. Až na náš zásah bylo hnojení od těchto vrtů odkloněno a příslušný vedoucí pracovník pan Pavel Netrval mě ujistil, že se nevyváží co by hnojení kafilerní kaly , ale zbytky z bioplynky v Číčově na něž mají rozbory. Existence CHKO byla pro něj též novou informací. Z těchto důvodů jsme nabrali vzorek vody z vodojemu a mimo stanovený harmonogram odběrů jsme jej nechali ve firmě SEKOLAB vyhodnotit. Začátkem května bude odebrán další vzorek, pak následuje pravidelný vzorek a po té se vyhodnotí, zda hnojení nemělo vliv na kvalitu vody. Vodu sledujeme denně i podle senzorických parametrů.


V průběhu roku budou pokračovat výměny vodoměrů v Železném Újezdu, v krátké době to bude nový vodoměr osazen v čp 47 a 75. V Chyníně u pana Šindeláře, v Čečovicích v čp. 27 a v Chyníně u pana Šindeláře.


Od pátku 29.4.2016 proběhne sběr nebezpečných odpadů, které se budou soustřeďovat v areálu bývalého JZD Čížkov. Bližší informace budou zveřejněny obvyklým způsobem.Rekapitulace vodovodů za rok 2015

 

5. Schválení odkupů pozemků v Čečovicích

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

6. Schválení směny pozemků v Čečovicích

 • Schváleno –  7 zastupitelů PRO

7. Schválení přijetí účelové dotace – Obnova lesního porostu

 • Schváleno –  7 zastupitelů PRO

8. Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu B – Obnova lesního porostu

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

9. Schválení vypracování Studie odkanalizování obce Čížkov

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

10. Schválení přijetí poskytnuté dotace na „Opravu mostu a mostku na Bílém potoce“ v k.ú. Liškov

Schválení dotace od PK z dotačního titulu PSOV PK 2016 – Projekty obcí na opravu budovy obč. Vybavenosti v Přešíně

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

12. Převod podílu na p.č. st. 95 pod stavbou bytového domu č.p. 24 v Čečovicích

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

13. Diskuse:

 • p. Třešťík – slabý telefonní signál – týká se vesměs všech částí obce Čížkov
 • p. Kočková – dotaz na plánovanou opravu vododvodu v Chyníně

 


 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov
konaného dne 22. 4. 2016 v Železném Újezdu.

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí

Návrhová komise: MgA. Skala D., J. Šelmát, Chott P.

Ověřovatelé zápisu: Třešťík M., Ing. Tomášek Z.

Zapisovatelem je určen: Ing. Ladislav Jára 

B: Schvaluje:

1. Nákup pozemků pro obec Čížkov  na základě geometrického plánu číslo 122-225/2014 od

Petr Šrachta a Hana Šrachtová, Čečovice

 • Od každého

 ½ parcely .č.64/3 o výměře 86 m2

½ parcely č.1471/10 o výměře 26 m2

za cenu 40,-Kč/m2, celkem 4480,-Kč, každý 2240,-Kč,

 • od

Zdeňky Tolarové, Čečovice

Parcela .č.79/2 o výměře 107 m2.

za cenu 40,-Kč/m2, celkem  3160,-Kč

 • od

Marie Motejzíkové, Čečovice

Parcela č.81/2 o výměře 87 m2.

za cenu 40,-Kč/m2 ,celkem 3480,-Kč

 • od

Václava Nového, Čečovice

Parcela č.80/2 o výměře 98 m2.

za cenu 40,-Kč/m2,celkem 3920,-Kč,

 • od

Josefa Brožíka a Marie Brožíkové,Čečovice

 ½ parcely č. 65/2 o výměře 88 m2.

od

Václava Chodory, Čečovice

 ½ parcely.č. 65/2 o výměře 88 m2.

(za cenu 40,-Kč/m2 , celkem 3520,-Kč, z toho manželé Brožíkovi 1760,-Kč, Václav Chodora 1760,-Kč)

Vše v k.ú. Čečovice, obec Čížkov

Veškeré poplatky z této smlouvy včetně poplatku za vklad do katastru nemovitostí jdou za obcí Čížkov

Obec Čížkov podá daňové přiznání z nabytých nemovitostí a uhradí případnou daň.

 

2. Směnu pozemků

a)

Obec Čížkov IČ 00256536 vlastní pozemkovou parcelu č.1471/8 o výměře 57m2  a pozemkovou parcelu č.1336/5 o výměře 36m2, Tyto pozemky směnou smlouvou převádí Marcele Hoškové, Čečovice

Marcela Hošková, Čečovice

vlastní parcelu č. 78/2 o výměře 89 m2.

Tuto parcelu převádí směnnou smlouvou na Obec Čížkov, IČ:00256536

Vše v k.ú. Čečovice, obec Čížkov

Účastníci smlouvy se dohodli, že se nebudou navzájem vyrovnávat.

Veškeré poplatky z této smlouvy včetně poplatku za vklad do katastru nemovitostí jdou za obcí Čížkov

Obec Čížkov podá daňové přiznání z nabytých nemovitostí a uhradí případnou daň.

b)

Obec Čížkov IČ 00256536 vlastní pozemkovou parcelu č. 802/27 o výměře 220 m2

Tuto parcelu převádí obec Čížkov směnnou smlouvou p. Pavlu Vaníkovi, Čečovice

Pavel Vaník, Čečovice

vlastní pozemkové parcely č.76/2  o výměře 122 m2., a 77/2 o výměře 98 m2.

Tyto parcely převádí směnnou smlouvou obci Čížkov, IČ:00256536.

Vše v k.ú. Čečovice, obec Čížkov

Účastníci smlouvy se dohodli, že se nebudou navzájem vyrovnávat

Veškeré poplatky z této smlouvy včetně poplatku za vklad do katastru nemovitostí jdou za obcí Čížkov

Obec Čížkov podá daňové přiznání z nabytých nemovitostí a uhradí případnou daň.

 

3. Přijetí dotace ve výši 40500,- Kč z dotačního titulu B-Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu podpora hospodaření v lesích 2014-2020.

4. Smlouvu č.00772016 o poskytnutí účelové z dotačního titulu B-Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu podpora hospodaření v lesích 2014-2020.

5. Vypracování studie odkanalizování obcí Přešín, Železný Újezd, Zahrádka, Čečovice, Chynín, Čížkov, Měrčín, Liškov od firmy Vodoplan s.r.o. za 70986,20 Kč vč.DPH. Na tuto zakázku bude zpracovaná smlouva.

6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředína opravu mostu a mostku na Bílém potoce v k.ú. Liškov,  v max. výši 235 033,- Kč.

7. Dotaci od Plzeňského kraje z dotačního titulu PSOV PK 2016 – Projekty obcí na opravu budovy občanské vybavenosti v Přešíně.

8. Převod podílu ve výši  17915/51958 na parcele č. st.p.95 o výměře 257 m2 pod stavbou bytového domu č.p.24 v katastrálním území Čečovice, obec Čížkov pro Pavla Stanka, bytem Opolany s tím, že způsob a výše úhrady bude stanovena na základě právního názoru ORP Nepomuk. Pan Pavel Stanko je vlastníkem bytové jednotky 24/6 v bytovém domě čp.24 v k.ú Čečovice. Poplatky s tím spojené jdou za obcí Čížkov.

C: Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtová opatření

D: Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Zapsal: 22.4. 2016 L. Jára

Zápis ověřili: M. Třeštík, ing. Tomášek Z.

Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Železném Újezdě 22.4.2016

Vyvěšeno na úřední desku: 22.04.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000