Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 21.11.2014

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 21.11.2014 v Přešíně.


ZÁPIS

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý M., Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J., Šelmát, Heřman

Omluveni: Sládek

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno 10.11. 2014

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola usnesení z minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • Prodej pozemků v k.ú. Měrčín a Liškov
 • Pronájem skladového prostoru v Čížkově
 • Schválení přijetí dotace na opravu lesní cesty poškozenou při povodních
 • Schválení přijetí dotace na zhodnocení budovy č.p. 71 v Železném Újezdu
 • Rozpočtové změny
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Starosta obce dále podal návrh na rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce Čížkov o bod:

Revokace usnesení v bodě č. 9 z veřejného zasedání č. 18 ze dne 20.12. 2013.

 • Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ladislav Jára.

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Černý J., Černý M., Heřman

Ověřovatelé zápisu: Chott, Třešťík

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 23 ze dne 8.8.2014. Provedl místostarosta obce Ladislav Jára


ZPRÁVA STAROSTY

 • uvedena do zkušebního provozu posilovna pro veřejnost v Čížkově
 • výzva majitelům nemovitostí o prořez větví v místech dojezdu popelářského auta
 • digitalizace k.ú. Železný Újezd
 • sumář investičních a neinvestičních výdajů v jednotlivých částech obce od r. 2009

 


1. Prodej pozemků v k.ú. Měrčín a Liškov. Prodej pozemků pod transformátory pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly 874/8, 405 02 Děčín, za 40 Kč/m² a to:

- st, p. č. 67 o výměře 6m² v k.ú. Liškov

- st. p. č. 35 o výměře 5m² v k.ú. Měrčín

 • schváleno – 10 zastupitelů PRO

2. Pronájem části skladového prostoru v Čížkově – sklad na st. p.č. 104 pro p. Heřmana, bytem Čížkov za 200 Kč/měsíc, počínaje listopadem 2014.

 • schváleno – 9 zastupitelů PRO, 1 se ZDRŽEL

3. Přijetí finanční dotace z dotačního titulu PSOV PK od Plzeňského kraje ve výši 250 000 Kč na opravu budovy občanského vybavenosti v Železném Újezdě č.p. 71.

 • schváleno – 10 zastupitelů PRO

4. Přijetí finanční dotace ze SZIF – PRV v celkové výši 555 200 Kč na odstraňování škod způsobených povodněmi – oprava lesní cesty „ V zahájeném“.

 • schváleno – 10 zastupitelů PRO

5. Rozpočtové usnesení č. 6 a 7/14

 • schváleno – 10 zastupitelů PRO

6. Revokace usnesení v b.č. 9 z veřejného zasedání č. 18 ze dne 20.12. 2013 v Čížkově.

Původní usnesení: Žádost p. M. U. a p. Z. H. o směnu části vlastního pozemku 81/5 za část obecního pozemku 1341 v k.ú. Přešín, obec Čížkov. Hranice směňovaných pozemků bude vytýčena za přítomnosti zastupitele obce Čížkov. Uzavření směnné smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20.12. 2014 obec Čížkov, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

Revokované usnesení: Žádost p. M. U. a Z. H. o směnu části vlastního pozemku 81/5 za část obecního pozemku 1341 v k.ú. Přešín, obec Čížkov. Hranice směňovaných pozemků bude vytýčena za přítomnosti zastupitele obce Čížkov. Uzavření směnné smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 30. 4. 2015 obec Čížkov, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

 • schváleno – 10 zastupitelů PRO

 


DISKUZE

 • p. Balín - kanalizace v obci Přešín – řešení stavu a dotaz na zastupitele na „plán práce“ na volební období.
 • p. Šmírová – kladné hodnocení na akci Sraz důchodců v Čečovicích – pochvala za organizaci místnímu SDH.
 • p. Krýda – řešení následků škod vzniklých subjekty provozující činnost na majetcích obce Čížkov, např. škody na lesních cestách.

 


USNESENÍ

S návrhem usnesení seznámil přítomné M. Černý.

Zastupitelstvo obce:

A: Volí:

členy návrhové komise: Černý M., Černý J., Heřman M.
ověřovatele zápisu: Chott P., Třešťík M.
zapisovatel: Jára L.

B: Schvaluje:

1. Prodej pozemků pod transformátory pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly 874/8, 405 02 Děčín za 40 Kč/m².

 • st, p. č. 67 o výměře 6m² v k.ú. Liškov
 • st. p. č. 35 o výměře 5m² v k.ú. Měrčín

2. Pronájem části skladového prostoru v Čížkově – sklad na st. p.č. 104 pro p. Heřmana, bytem Čížkov za 200 Kč/měsíc, počínaje listopadem 2014.

3. Přijetí finanční dotace z dotačního titulu PSOV PK od Plzeňského kraje ve výši 250 000 Kč na opravu budovy občanského vybavenosti v Železném Újezdě č.p. 71.

4. Přijetí finanční dotace ze SZIF – PRV v celkové výši 555 200 Kč na odstraňování škod způsobených povodněmi – oprava lesní cesty „ V zahájeném“.

5. Rozpočtové usnesení č. 6 a 7/14

6. Revokace usnesení v b.č. 9 z veřejného zasedání č. 18 ze dne 20.12. 2013 v Čížkově.

Původní usnesení: Žádost p. M. U. a p. Z. H. o směnu části vlastního pozemku 81/5 za část obecního pozemku 1341 v k.ú. Přešín, obec Čížkov. Hranice směňovaných pozemků bude vytýčena za přítomnosti zastupitele obce Čížkov. Uzavření směnné smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 20.12. 2014 obec Čížkov, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
Revokované usnesení: Žádost p. M. U. a Z. H. o směnu části vlastního pozemku 81/5 za část obecního pozemku 1341 v k.ú. Přešín, obec Čížkov. Hranice směňovaných pozemků bude vytýčena za přítomnosti zastupitele opbce Čížkov. Uzavření směnné smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 30. 4. 2015 obec Čížkov, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

C: Bere na vědomí:

zprávu starosty

D: Ukládá:

řešit starostovi a zastupitelům připomínky z diskuse

 • Usnesení bylo schváleno všemi zastupiteli.

 


ZÁVĚR

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal: Ladislav Jára 21.11.2014

Zápis ověřili: Chott P., Třeštík M.

Vyvěšeno na úřední desku: 23.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000