Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 16.2.2018

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 16.2.2018 v Čížkově.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva:  Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Ing. Tomášek Z., Sládek D., Černý M.

Omluveni: Nová M., Černý M., Černý J., Heřman M.

 

Zahájení:

Provedl starosta obce ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

Program jednání:

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body:

 • Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba
 • Riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství
 • Dopis premiérovi vlády ČR
 • Žádost o čerpání peněz z rezervního fondu MŠ Čížkov
   

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: D. Sládek, M. Černý, M. Třeštík

Ověřovatelé zápisu: P. Chott, MgA. D. Skala

 • Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

 

4. Zpráva starosty:

V pondělí 12. 2. 2018 se uskutečnila schůzka s ředitelem HZS PK brig. gen. Františkem Pavlasem. Spolu se mnou se jí zúčastnil zastupitel a velitel JSDH obce pan Miloš Heřman. Debata byla směřována k možnosti získání hasičského vozidla z vyřazené techniky HZS PK. Pan generál nám na rovinu sdělili, že možnost takto získat vozidlo např. z Plzně je absolutně minimální, neboť existují pravidla, podle kterých  se tato technika přiděluje a též vysvětlil, že jeho snahou bylo pomoci nabídce pro nás a to bezplatným převodem T 148 od SDH Holýšov a nebo úplatným převodem T 815 od SDH Nýřany. Souhlasil s názorem o vyjednávání ceny v Nýřanech. S JSDH obce v Čížkově pevně počítá do systému hasičského záchranného sboru hlavně s akcentem zásahovosti v Brdech. Nedomnívá se však, že by bylo možné převést tuto naší jednotku do vyššího stupně, např. do III: (v současnosti jsme stupeň V.), kde by se na nás vztahovala pravidla pro možnost získání dotace na hasičské vozidlo. Jednotka tohoto III. stupně je v Mladém Smolivci a v daném regionu je to dostačující zastoupení. Kromě toho by přeřazení naší jednotky do vyššího stupně opět přineslo patřičné zvýšení nákladů na vyzbrojení a vystrojení jednotky. V další části debaty jsme se zabývali stávajícími možnostmi na získání dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Pan ředitel řekl, že jsou pravidelně vypisovány dotační tituly a že nás bude informovat. Jedná se však o dotace, kde je nutno dosáhnout určitého bodového zisku, který vychází z dané situace. V našem případě se pohybujeme na hraně ANO/NE. V závěru jsme ještě probírali v diskuzi možnost a potřebu přepravníku osob – mikrobusu. Zde se jeví velká pravděpodobnost získat takové vozidlo s přispěním dotace ve výši cca 80 – 85%. O vypsání tohoto titulu budeme též informováni. V samém závěru pan ředitel poděkoval za veškerou hasičskou činnost všech SDH na území obce, ocenil práci s mládeží. Vyslovil i poděkování za akci Obce Čížkov ke 100 letům I. svět. války, ocenil účast hasičů a jejich perfektní přípravu.

Velitel SDHO svolá v příštím týdnu jednotku k jednání k upřesnění dalšího harmonogramu práce v této záležitosti.

V rámci obnovení vybavenosti našich stávajících KZ bylo do KZ v Železném Újezdu dodáno 150 ks a do KZ v Čečovicích 50 ks nových židlí v celkové částce 178645,-Kč Do KZ v Čížkově se potřebný počet židlí stanoví po zhodnocení celkového vybavení vč. stolů.

Byly zahájeny přípravné práce k uskutečnění oprav místních komunikací v Liškově a Čečovicích, které provede firma KOPESO.
V Čečovicích probíhají přípravné práce pro uložení vedení NN do země. Spolu s tím by se mělo upravit i veřejné osvětlení. Zhotovitel prací, firma TEG Plzeň položí kabely NN, ale kabely a rekonstrukci VO provede firma USEN pana Kupky. Projekt na uložení kabelů NN neřeší rekonstrukci VO a tak obec musí řešit dopracování potřebné dokumentace, neboť firma OMEXOM, která vypracovala projekt na NN je pod rekonstrukci VO nechce podepsat. Situaci zdárně řeší pan místostarosta Ing. Láďa Jára, který oslovil několik projektantů a  s největší pravděpodobností se toho projektu zhostí firma ELEKTRO  ze Spáleného Poříčí pana Ing. Tomana

 

5. Nákup pozemků od ČR v Zahrádce – p.č. 623/7 – 27 m2 – tr. t. p. a p.č. 587/18 – 1734 m2 – umělá vodní plocha

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

6. Žádost o zařazení úseků cest v Liškově do místních komunikací

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

7. Poplatek na odpady na r. 2018 dle aktualizovaného výpočtu podle nákladů v r. 2017 – poplatek 600 Kč

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

8. Rozpočtová opatření

 

9.  Schválení sportovní motoristické akce VII. Podbrdská rallye legend 2018

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

10. Podání žádosti o dotaci z POSV PK 2018 na opravu místních komunikací v Liškově

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

11. Žádost o dotaci na rekonstrukci stavby na hasičskou zbrojnici Čížkov

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

12. Využití projektu Veřejně prospěšné práce a Veřejná služba

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

13. Schválení stanoviska ohledně rizika navýšení nákladů za odpadové hospodářství

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

14. Dopis premiérovi vlády ČR ohledně novely zákona o střetu zájmů

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

15. Žádost o čerpání peněz z rezervního fondu MŠ Čížkov

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

16. Diskuse

 • p. Skala – účast ředitelky MŠ Čížkov na prac. schůzkách zastupitelstva a nedodělání krajnic na nové vozovce v Zahrádce
 • p. Končel – výška nájezdů u nové vozovky v Zahrádce
 • p. Jílek –instalace veřejného osvětlení na Nové Mitrovice
 • p. MvDr. Šmírová – stav vozovky u zastávky autobusů v Žel. Újezdu
 • p. Tomášková – info o zájmu lidí z širokého okolí na umístění dětí do MŠ Čížkov

 


USNESENÍ

 

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí:

 • členy návrhové komise: D. Sládek, M. Černý, M. Třeštík
 • ověřovatele zápisu:   P. Chott, MgA. D. Skala

B:  Schvaluje:

Záměr obce Čížkov s nákupem pozemků od České republiky prostřednictvím ÚZSVM v Plzni a to pozemku parcelní číslo587/18 o výměře 1734 m2 vodní plocha, a pozemku parcelní číslo 623/7 o výměře 27 m2 – trvale travní porost, oba pozemky v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov.

Přehled úseků komunikací, které budou předány na Obecní úřad v Čížkově se žádostí o zařazení do kategorie místní komunikace. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke zpracování žádosti o zařazení úseků do kategorie místní komunikace.

Výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 podle aktualizovaného výpočtu podle nákladů v roce 2017. Poplatek ve výši 600,-Kč je tvořen:

 • a) z částky 200,-Kč za kalendářní rok
 • b) z částky 400,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Žádost Rallye klubu historických automobilů v AČR o projednání a schválení sportovní motoristické akce VII: PODBRDSK8 Rallye Legend 2018. Podmínky: Akce se uskuteční 6. května 2018 od 7,30 do 18,00 hodin s tím, že závod proběhne podle přiloženého plánu jednotlivých RZ. Bude posouzen stav dotčených komunikací v obci před a po závodě. Opravy případného poškození komunikací zabezpečí pořadatel a zároveň odpovídá za veškerá bezpečnostní opatření k zabezpečení závodu. Pořadatel bude písemným upozorněním informovat obyvatele dotčených obcí na způsob a čas uzavření a znovu otevření komunikací dotčených závodem a to nejméně 14 dní před sportovní akcí.

Podání žádosti o dotaci z POSV PK 2018 na opravu místních komunikací v Liškově.

Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci stavby na hasičskou zbrojnici v Čížkově. Dotační titul bude vybrán.

Podání žádosti v rámci projektu Veřejně prospěšných prací o pracovní místo (místa) pro obslužnost rozhledny Na Skále v Železném Újezdu a podání žádosti o Veřejnou službu.

Výsledek projednání informace o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkových poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obec a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá  Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Výzvu předsednictva Sdružení místních samospráv ČR k podpoře novely zákona o střetu zájmů klíčem (dopisem) od obecního úřadu pro premiéra Andreje Babiše.

Žádost Mateřské školy v Čížkově o čerpání financí ve výši 15.777,96 Kč na úhradu doplatku elektřiny.

 

C: Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtová opatření

D:  Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal 16.2. 2018 L. Jára

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 16.2.2018 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 16.2.2018 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 16.2.2018 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 16.2.2018 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 16.2.2018 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 16.2.2018 v Čížkově

Vyvěšeno na úřední desku: 16.02.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000