Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 13.2.2015

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 13.2.2015 v Zahrádce.


ZÁPIS

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing. Jára, MgA. Skala, Nová, Černý J., Šelmát, Heřman, Černý M.

Omluveni: Sládek, Třešťík

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno 5.2. 2015

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
 • Kontrola usnesení z minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • Rozpočtové opatření č. 1/15
 • Přijetí strategického plánu na roky 2015 - 2020
 • Prodej části pozemku v Železném ,Újezdu
 • Žádost o vodovodní přípojku v Železném Újezdu
 • Žádosti o dotace
 • Žádosti o vydání pozemků od České republiky
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Starosta obce dále podal návrh na rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce Čížkov o body:

 • Žádost Rallye klubu hist. automobilů o pořádání III. Podbrdské rallye legend
 • Nákup nosiče kontejnerů za obecní traktor

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ladislav Jára.

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: MgA Skala, Černý M, Černý J.

Ověřovatelé zápisu: Chott, Nová

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 3 ze dne 19.12. 2015 provedl místostarosta obce Ladislav Jára.

 


 

Zpráva starosty

 • Nabídka obce na pronájem nebytových prostor pro obchod v Žel. Újezdu
 • Zpráva o nové vyhlášce o sběru bioodpadů
 • Informace o první etapě oprav budovy v Žel. Újezdu – kulturní zařízení
 • Změna kronikářů v Liškově a Chyníně
 • ČEZ oznamuje vypnutí el. Proudu
 • Úprava návsi v Měrčíně
 • Info. ohledně vrtu v Žel. Újezdu
 • Info. o vyhlášení CHKO Brdy

 

1. Přijetí rozpočtového opatření č. 1/15

 • Schváleno  - 9 zastupitelů PRO

2. Přijetí strategického plánu na r. 2015 – 2020

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

3. Žádost p. B.D., Žel. Újezd o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1203/13

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

4. Žádost S. L.o povolení přípojky k vodovodnímu řadu v obci Železný Újezd

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

5. Žádost o dotace

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

6. Žádost o převod pozemků od České republiky

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

7. Žádost Rallye klubu o povolení pořádání III. Podbrdské rallye

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO, 1 se ZDRŽEL

8. Uvolnění prostředků na nákup traktorového nosiče kontejnerů

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

DISKUSE

 • P. Šrachta, Čečovice, dotaz na instalaci bezpečnostního zrcadla u výjezdu u jeho nemovitosti

 


 

USNESENÍ

S návrhem usnesení seznámil přítomné M. Černý

Zastupitelstvo obce:

A: Volí:

členy návrhové komise: M. Černý, J. Černý, MgA. Skala
ověřovatele zápisu: Chott, Nová
zapisovatel: Ing. Jára

B: Schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č. 1/15

2. Strategický plán obce Čížkov na roky 2015 - 2020

3. Žádost B. D.,bytem  Žel. Újezd o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1203/13 o výměře cca 142 m3 v k.ú. Železný Újezd za 40 Kč/m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geom. Plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhradu všech poplatků se smlouvou a geometrickým plánem zajistí do 13.2. 2016 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti

4. Žádost S. L., bytem Žel. Újezd o připojení č.p. 7 na veřejný vodovod v Železném Újezdu. Obec umožní připojení k hlavnímu řadu, dodá uzavírací ventil a vodoměr. Ostatní práce a její úhrada jdou na vrub žadatele. Práce budou provedeny odbornou firmou a žadatel oznámí jejich započetí na obecním úřadu v Čížkově a p. J. H., pracovníkovi pověřenému dohledem nad obecním vodovodem v Žel. Újezdu.

5. Žádosti obce Čížkov o dotace z

 • MMR prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku Pro oblast vzdělávání, kultury a pořádání akce Den řemesel.
 • MMR pro oblast dotací na obnovu sakrárních staveb a rekonstrukcí komunikací
 • MŽP pro oblast nákupu kontejnerů a dle dispozic i traktorového návěsu na kontejnery
 • Z programu PSOV Plzeňského kraje v rámci Integrovaných projektů v Mikroregionu Nepomucko na opravu pomníku padlých v Železném Újezdu.

6. Žádosti o bezplatný převod pozemků od České republiky:

 • K.ú. Čečovice, p.č. st.p. 112/1, 1176/7 a 1190/32
 • K.ú. Čížkov u Blovic, p.č. 1516/6, 1567, 1533/1 a st.p. 100. Parcela č. 1516/6 (cesta přes hráz rybníka) bude na základě vyhlášky převedena do místních komunikací.
 • K.ú. Přešín, p.č. st. p 100 a st.p. 101/1

Budou-li v rámci tohoto převodu některé parcely vyloučeny z bezúplatného převodu, obec Čížkov je odkoupí od České republiky na základě kupní smlouvy.

7. Žádost Rallye klubu historických automobilů v AČR o povolení pořádání III. Podbrdské rallye legend 2015. Závod proběhne 9.5. 2015 od 7.30. do 17.30. hod. s tím, že obec nepovoluje průjezd závodu RZ 1,3 ,,Újezdecká“ od Přešína směrem na Čížkov a od návesní křižovatky v Čížkově směrem na Železný Újezd a přes část obce Železný Újezd na Přešín. Zbylé etapy proběhnou podle plánu přiložené k žádosti. Bude posouzen stav dotčených komunikací před a po závodě. Opravu případného poškození komunikací zabezpečí pořadatel a zároveň odpovídá za veškerá bezpečnostní opatření včetně dodržování pravidel silničního provozu při prohlídce a seznamování s trasou RZ před samotným závodem.

C: Bere na vědomí

Zprávu starosty

D: Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

Usnesení bylo schváleno všemi zastupiteli

 


ZÁVĚR

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal: Ladislav Jára 13.2. 2015

Zápis ověřili: Chott P., Nová M.

Vyvěšeno na úřední desku: 13.02.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000