Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 12.4.2019

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 12. 4. 2019 v Zahrádce.


Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 12.4. 2019 v Zahrádce – č.5

přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Batovec, Černý (přítomen od bodu č.5), Ing. Jára, Mgr. Kovaříková, MgA. Skala , Skřivánek, Sládek, Ing. Tomášek, Třeštík

omluveni: Heřman, Bc. Karas

 

1. Zahájení

Provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov- vyvěšeno.

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola unesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o prodej části obecního pozemku v Zahrádce

6. Schválení podání žádosti o dotaci, ukazatele rychlosti

7. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ro Storgé z.s. - Víceúčelové zařízení Borovno

8. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního titulu PK – Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019

9. Schválení Smlouvy pachtovní s Agrochovem Kasejovice – Smolivec na pronájem zemědělských pozemků

10. Schválení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

11. Schválení funkce lesního na lesním majetku Obce Čížkov

12. Schválení závěrečného účtu obce k. 31.12. 2018

13. Schválení účetní uzávěrky k 31.12. 2018

14. Schválení přeúčtování účtu 431 na účet 432

15. Schválení účetní uzávěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Čížkov k 31.12. 2018

16. Diskuze

17. Závěr

 

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body:

 • o schválení Smlouvy o zajištění řádné péče se Storgé. z.s.- Víceúčelové zařízení Borovno
 • schválení žádosti o příspěvek na elektřinu- p. Blovský
 • schválení smlouvy o příspěvek na elektřinu- p. Blovský
 • schválení výroční zprávy  o činnosti v oblasti GDPR za rok 2018

 

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Martin Třeštík, MgA. Dušan Skala, Ing. Ladislav Batovec

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Zdeněk Tomášek,  Jan Skřivánek

 

 • Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO,  1 člen se zdržel

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková

 

4. Zpráva starosty

        

Vodovod Přešín – v současnosti probíhají geodetické práce potřebné pro projektovou dokumentaci, je nutné vytyčit původní cestu, po které má jít přivaděč od vodárny v Železném Újezdu. Po zaměření bylo zjištěno, že její část stojí na soukromém pozemku, obec toto bude řešit odkoupením. Žádostí o přípojku je v současnosti  cca 40. Projekt bude dělat f.  Ingvama, Bližanovy 85   za nabídkovou cenu  218 000 Kč  - (cena zahrnuje UR+SP a inženýrskou činnost pro vydání společného povolení), nabídka prvně oslovené firmy byla  o 200 000 vyšší. V letošním roce ovšem dotační titul na realizaci vodovodů vypsán MZe nebude, počítá se však začátkem r. 2020. Nutná je také změna v PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje). Podána je i žádost na dotaci na projektovou dokumentaci (možnost 50%), ale není provedena právě potřebná změna, která je povinnou přílohou žádosti.

Po delším úsilí se povedlo odhalit f. Pražské vod. a kanalizace únik vody z potrubního vedení  vodovodu v Železném Újezdu, denní únik byl cca 15 m3 vody. Obavy z nedostatku vody při případné realizaci vodovodu v Přešíně a napojení se k újezdecké vodárně jsou tímto liché. Spotřeba vody v Přešíně nebude větší než zmiňovaný únik. Oprava stála 6 500 Kč s DPH. Neušetříme jen unikající vodu, ale i minimálně 1/3 nákladů na elektřinu potřebnou pro její čerpání (loňský rok 90 000 Kč.).

Vrty – obec  nadále pokračuje v záměru vybudování nových vrtů v Čečovicích (nekvalitní voda) a v Čížkově (záměr budoucí  stavby vodovodu). Vypracovány jsou již hydrologické posudky. Vrt  pro Čížkov je na hranicích katastrů Žel. Újezd a Čížkov na obecním pozemku, v Čečovicích je s vlastníkem domluvena směna pozemků. Změny jsou v PRVKÚK ovšem nutné i v tomto případě, zde však je začarovaný kruh. Plzeňský kraj je udělá na základě rozboru vzorků vody (chce mít jistotu „dobré vody), ty ovšem nemáme. Změny  V PRVKUK však požadují na Fondu živ. prostředí, kam budou žádosti na dotaci směřovány. Po domluvě bude stačit  k záměru stanovisko Plzeňského kraje, zhotovíme vrty (předpoklad 60% dotace) a následně provedeme změny v PRVKUK. Kvalitu vody jde totiž jen stěží odhadnout, hydrologické posudky měly za úkol najít vhodnou variantu, vyhnout se podloží, kde je např. předpoklad výskytu manganu, arsenu aj. Dotaci na přivaděč v Čečovicích bychom plánovali na příští rok vzhledem  k delší  byrokratické náročnosti akce (předpoklad dotace 80%).

Kvalita vody – obsah dusičnanů dle dalšího vzorku v novém vrtu pro Železný Újezd se zlepšil a bude zde povolen roční zkušební provoz s povinností každé dva měsíce brát vzorek vody. Dalším čerpáním by se situace měla zlepšovat, nadlimitní obsah však vykazoval dle posledního měření i sousední, stávající zdroj pitné vody pro obec.

Vodovod v Chyníně – stavebník p. Helma začne s pracemi do měsíce

Klubová místnost v Přešíně – SDH Přešín  si akci vzalo pod sebe, zhotoví základ pod pergolu a pak samotný přístřešek,

Podoba návsi Čečovice - SDH Čečovice plánuje vybourání současných oken ve štítu budovy sálu za pomníkem padlých a osazení novými  - viz vizualizace – přiblížení se k dřívější podobě návsi.

Hasičská zbrojnice v areálu bývalého ZD v Čížkově – projekt byl předán f. Hodek z Blovic, vyhotoví cenovou nabídku jen na samotnou garáž s přivedením elektřiny, zbytek zbrojnice dle projektu by se dostavěl v případě možnosti získání dotace na kompletní stavbu.

Přehled podaných dotací – komunikace v Čečovicích na Min. pro místní rozvoj - MMR ( finanční požadavek žadatelů o 100% větší než množství poskytovaných prostředků – šance každá druhá žádost), na komunikace v Čečovicích na Plzeňském kraji - PK – přidělena dotace 350 000 Kč, ukazatele rychlosti v Přešíně a Čížkově na PK, hřiště v Přešíně - MMR, kaplička v Čečovicích – shnilá konstrukce věžičky – MMR a žádost na projektovou dokumentaci – vodovod Přešín na PK.

Upozorňujeme na odstávku elektřiny:

Čížkov - úterý 16.4.2019 od 10.30 do 12.30 hod.

Čížkov - úterý 23.4.2019 od 08.00 do 15.00 hod.

Zahrádka - úterý 23.4.2019 od 08.00 do 15.00 hod.

 

Připomínáme sběr nebezpečného odpadu – sběr  od 10.5. do 14.5. v areálu bývalého ZD v Čížkově – budou opět přistaveny kontejnery na sběr objemného odpadu.

Průběžně probíhají drobné úpravy na majetku obce, dokončeno je rekonstrukce pohostinství  v Žel. Újezdu, proběhne výměna vnitřních dveří v obchodu v Čížkově, kompletní výměna všech kovových dveří by se řešila kvůli fin. náročnosti případně dotačně.

24. – 25. 5. proběhnou volby do EP

 

Další záležitosti týkající se akcí a života v obci budou zmíněny v průběhu dnešního zasedání a jistě i v následné diskuzi.

 

 

5. Žádost o prodej části obecního pozemku v Zahrádce

Žádající: Michal Skala

Jedná se o obecní pozemek (porostlý náletovými dřevinami, neudržovaný, obcí nevyžívaný), p.č. 23/5 v k.ú. Zahrádka, cca 350 m2

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

6.  Podání žádosti o dotaci na ukazatele rychlosti

Podání žádosti v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje - 2019 Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

7.  Žádost o poskytnutí dotace pro Storgé z.s., Borovno

Žádající: Storgé z.s., Víceúčelové zařízení Borovno, IČO 22878068, zastoupená A. Kolmanovou, Z. Kolmanem

Výše dotace: 2000,- Kč

Účel dotace: financování montáže zámečnických konstrukcí vnitřních kotců pro ustájení psů a venkovní výběhy útulku pro psy, který Storgé z.s. provozuje

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

8. Žádost o zajištění řádné péče Storgé z.s., Borovno

Žádající: Storgé z.s., Víceúčelové zařízení Borovno, IČO 22878068, zastoupená A. Kolmanovou, Z. Kolmanem

obsah žádosti- návrh smlouvy na poskytnutí řádné pěče a umístění opuštěných a toulavých psů v útulku Borovno, Storgé z.s. a  s tím spojené povinnosti dle platné legislativy ; smlouvy zahrnuje i ceník služeb

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

9. Žádost o příspěvek na elektřinu

Žádající:  Václav Blovský

Účel příspěvku: 50% nákladů na elektřinu v prodejnách Čečovice a Čížkov

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

10. Smlouva o poskytnutí příspěvku na elektřinu

Žádající:  Václav Blovský

Účel příspěvku: 50% nákladů na elektřinu v prodejnách Čečovice a Čížkov

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

11. Podání žádosti o dotaci

Dotační titul - „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje“. Je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území.

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

12. Pachtovní smlouva

Předmět smlouvy: pachtovné za pozemky vlastníků zemědělských pozemků

Navrhovatel: Agrochov Kasejovice- Smolivec a.s., Kasejovice 33544,  Miroslav Slavíček, předseda představenstva.

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

13. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro NN

Obchodník: Amper Market a.s., Na Poříčí 1046/24, Nové Město, Praha 1

Předmět smlouvy: dodávka sjednaného množství silové elektřiny a zajištění služby distribuční soustavy pro období 1.1.2020-21.12.2021

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

14. Smlouva o výkonu činnosti lesního

Předmět smlouvy:  organizační zajišťování pěstebních a těžebních prací v lesích, které jsou v majetku obce Čížkov, činnost na základě živnostenského listu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, výše odměny

Lesní: Milan Jaroš, Hvožďany, IČO: 409 03 478

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

15. Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018.

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

16. Závěrečný účet obce

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje závěrečný účet obce k 31.12.2018  bez výhrad.

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

17. Účetní uzávěrka

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrka k 31.12.2018 s výsledkem hospodaření ve výši 455 086,97 Kč.

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

18. Přeúčtování účtu

Přeúčtování účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) ve výši 455 086,97 Kč na účet 432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období).

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

19. Účetní uzávěrka MŠ Čížkov

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Čížkov k 31.12.2018 s výsledkem hospodaření ve výši 362,52 Kč.

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

 

20. Diskuze

 • ing. Jára -  pronájem hostince v Železném Újezdě- prodlužuje se doba pro podání žádostí zájemců  do konce dubna
 • p. Hons - upozornil na havarijní stav venkovního posezení u hospody
 • p. Bulín – ptá se po již dříve zmiňovaném odkazu na webových stránkách obce, který by přinášel informace o projektu „vodovod v Přešíne“ (bude vytvořen odkaz)
 • p. Bulínová - sleduje informace na PK, debata o termínu, kdy bude hotový projekt na vodovod v Přešíně  (projekt bude hotový na podzim)
 • p. Kočková, knihovnice, nabízí, že do obcí, kde není obecní knihovna, bude sama dojíždět

 


21. Usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 

A: Volí

 • členy návrhové komise – Třeštík M., MgA. Skala D.,  Ing. Batovec L.
 • ověřovatele zápisu – Ing. Tomášek Zd., Skřivánek J.

 

B: Schvaluje:

Žádost Michala Skaly o odkoupení části obecního pozemku p.č. 23/5 v k,ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov. Cena oddělených pozemků je 40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 12.4. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

Podání žádosti v rámci dotačního titulu – „2019 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ na ukazatele rychlosti v Čížkově a Přešíně

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Storgé, z.s. - Víceúčelové zařízení Borovno – útulek pro psy, výše příspěvku je 2000 Kč

Smlouvu o zajištění řádné péče a umístění opuštěných a toulavých psů na území Plzeňského kraje pro rok 2019 se Storgé, z.s. - Víceúčelové zařízení Borovno – útulek pro psy

Žádost o příspěvek na 50 % spotřeby elektřiny v období od 31.8. 2018 do 22.2. 2019 pro prodejnu v Čečovicích a od 4.9. 2018 do 22.2. 2019 pro prodejnu v Čížkově p.Václavu Blovskému, Čečovice 3, 335 01 Nepomuk

Smlouvu o příspěvek na 50 % spotřeby elektřiny v období od 31.8. 2018 do 22.2. 2019 pro prodejnu v Čečovicích a od 4.9. 2018 do 22.2. 2019 pro prodejnu v Čížkově s p. Václavem Blovským, Čečovice 3, 335 01 Nepomuk

Podání dotace v rámci dotačního titulu PK – „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019“

Smlouvu pachtovní 138/2019 s Agrochovem Kasejovice-Smolivec a.s., 335 44 Kasejovice,  na pronájem zemědělských pozemků p.č. 1077 a 1249/24 v k.ú Čížkov u Blovic za cenu 3 300 Kč/ha.

Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN  - ID : EP-07630-02 mezi společností Amper Market, a.s. Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 01 Praha 1 – IČ: 241 28 376 a Obcí Čížkov

Smlouvu o výkonu činnosti lesníka v lesích v majetku obce Čížkov s p. Milanen Jarošem, Hvožďany, IČO 409 03 478

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za r. 2018

Závěrečný účet obce k 31.12. 2018 bez výhrad

Účetní uzávěrky k 31.12. 2018

Přeúčtování účtu 431 na účet 432

Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Čížkov k 31.12. 2018

 

C: Bere na vědomí:

Zprávu starosty

 

D: Ukládá:

Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

 

 

Zapsala 12. 4. 2019 Mgr. Pavla Kovaříková

Zápis ověřili: Ing. Zdeněk Tomášek., Skřivánek J.

 
 
 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 12. 4. 2019

Vyvěšeno na úřední desku: 12.04.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000