Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 11.8.2017

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 11.8.2017 v Liškově.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Šelmát J, Sládek D, Černý M., Nová M.

Omluveni: Heřman M., Ing. Tomášek Z.

 

Zahájení:
Provedl místostarosta obce Ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty a místostarosty

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v Liškově

6. Schválení smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu

8. Rozpočtové opatření

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

 

Místostarosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body

 • Schválení smlouvy s Mikr. Nepomucko o finančním příspěvku
 • Žádost Diakonie – středisko Západní Čechy o příspěvek z rozpočtu obce na r. 2017
 • Schválení smlouvy o výpůjčce s ČR
 • Určení místa obřadní místnosti obecního úřadu v Čížkově

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: D. Sládek, Třeštík M., Černý J.

Ověřovatelé zápisu: Chott P., Černý M.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

 

4. Zpráva starosty a místostarosty:

Vážené zastupitelstvo, vážení spoluobčané. Moje zpráva za minulé období bude vzhledem k trvající pracovní neschopnosti krátká a bude se věnovat pouze akci ke 100 letům I. Světové války. Tato akce proběhla ve dvou termínech, a to v jednotlivých částech obce v sobotu  27.května 2017 a v Čížkově pak 3.června 2017. Záměrem akcí bylo vzpomenutí zúčastněných spoluobčanů z celé obce Čížkov v I. Světové válce a znovu uctění památky padlých vojínů z naší obce.

Obec k tomu připravila vztyčení a odhalení pomníků padlých v částech, kde tyto pomníky nebyly (Měrčín, Liškov a Zahrádka) a opravu či úpravu stávajících pomníků a jejich okolí v Čečovicích, Čížkově, Chyníně, Přešíně a Železném Újezdu. Samotného aktu v jednotlivých částech obce se zúčastnili zastupitelé obce, veřejnost a doprovod učinili zástupci Obce sokolské, historických vojáků včetně trubače. Projevy u všech pietních míst přednesl pan místostarosta In. Ladislav Jára.

Pietní akt v Čížkově, dne 3.6.2017 byl zahájen v kostele sv. Jana Křtitele v Čížkově. Mši svatou cerebroval emeritní plzeňský biskup pan Radkovský za přítomnosti dalších církevních hodnostářů, zazpívala operní umělkyně paní Eva Urbanová a pěvecký sbor Sokola ze Spáleného Poříčí. Dále proběhl pietní akt u pomníku padlých čížkovských vojínů. Byly položeny věnce za účasti Náčelníka generálního štábu AČR, Armádního generála pana Josefa Bečváře, poslance Karla  Schwarcemberga, ředitele HZS plzeňského kraje pana generála Františka Pavlase, senátora Václava Chaloupky, zastupitelů Plzeňského kraje a Nepomuckého regionu. Účinkovala hudba Armády ČR a skupina historických vojáků z Plzně. V areálu čížkovské návsi pak byly v rámci programu předneseny projevy hostů a posvěceny hasičské prapory. Obě akce byly velmi zdařilé a široce překročily regionální význam.

Chci tedy tímto poděkovat všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli, sborům dobrovolných hasičů místním i okolním, Sokolské obci ve Spáleném Poříčí, Švejk restaurantu v Nepomuku pana Radka Sochora za cateringové služby, Martině Potřebové za květinovou výzdobu a výrobu věnců, Pavlu Krocovi za tiskařské služby, všem fotodokumentaristům a i spoluobčanům jak za pomoc tak i za účast na této akci. Obzvláště děkuji zastupitelům a zaměstnancům obce Čížkov a Janu Skřivánkovi z Přešína, kteří si za mojí nepřítomnosti vzali obě akce za své a vzorně se zhostili veškerých prací. Moc se omlouvám, zda-li jsem někomu zapomněl jmenovitě poděkovat. Ještě jednou všem ze srdce a upřímně děkuji

 

 • Info o pracích v obci od minulého zasedání
 • Plán práce do konce roku
 • Info o službě Veřejná služba
 • Info o žádostech o prominutí poplatků za odpady
 • Řešení sousedských vztahů
 • Problémy s kůrovcem v obecních lesích

 

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Liškov p.č. 847/2 za 40 Kč/m2

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

6. Schválení smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

 • Podán návrh na odročení na příští zasedání zastupitelstva kvůli novým informacím týkajících se této záležitosti

 

7. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy provést stavbu

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

8. Schválení smlouvy s Mikroregionem Nepomucko o finančním příspěvku

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

Žádost Diakonie – středisko Západní Čechy o příspěvek z rozpočtu obce na r. 2017

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

10. Schválení smlouvy o výpůjčce s ČR

 • Podán návrh na odvolání z důvodů špatného stavu nemovitosti a nemožnosti investic do budovy v případě jen výpůjčky a ne nabytí nemovitosti

 

11. Určení místa obřadní místnosti obecního úřadu v Čížkově

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

12. Diskuse

 • p. Skala – info o financování nových pomníků padlým v 1. sv. válce
 • p. Berkovec – odstranění zídky v zatáčce nad kapličkou v Liškově
 • p. Třešťík – f. Sufolk a neúklid vozovky Liškov - Čečovice

 


Usnesení

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí

 • členy návrhové komise : D. Sládek, Třeštík M., Černý J.
 • ověřovatele zápisu:   Chott P., Černý M.

B:  Schvaluje:

Žádost Mgr. Martiny Lindové, a Ing. Jiřího Šourka, Starý Plzenec, o odkoupení části obecního pozemku 847/2 v katastrálním území Liškov, obec Čížkov. K oddělení pozemku dojde na základě geometrického plánu a hranice oddělené části bude stanovena za účasti zastupitele obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku je 40–Kč  (čtyřicetkorunčeských za jeden metr čtvereční). Poplatky za geometrický plán, vyhotovení smlouvy a za vklad do katastru nemovitostí jdou za žadateli. Návrh do katastru nemovitostí bude podán do 11.8.2018, jinak tento bod unesení pozbyde platnosti.

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-0011908/03 s ČEZ Distribuce, a.s.IČ 24729035

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čížkov na rok 2017 s Mikroregionem Nepomucko, IČ 68783922.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Čížkov na rok 2017 pro Diakonii ČCE- středisko Západní Čechy, IČ 45331154. Výše příspěvku je 12000,-Kč (dvanácttisíckorunčeských). Žadatel vyhotoví smlouvu o poskytnutí příspěvku a doloží obci Čížkov způsob využití příspěvku pro paní Janu Dvořákovou.

Určení místa obřadní místnosti Obecního úřadu v Čížkově do zasedací místnosti v I.patře budovy Obecního úřadu v Čížkově, Čížkov 28, 335 64 Čížkov.

 

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty a místostarosty
 • Rozpočtové opatření č. 4/17
 • Odložení projednání smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. IČ 00256536

 

D:  Ukládá :

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse
 • Řešit záležitosti ohledně smlouvy o výpůjče nemovitých věcí týkající se nemovitosti v Čečovicích „Na Morávku“

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal 11.8. 2017 L. Jára

Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Liškově 11.8.2017

Vyvěšeno na úřední desku: 11.08.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000