Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.6.2016

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 10.6.2016 v Čečovicích.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Nová M, Sládek D., Černý M.

Omluveni: Černý J., Heřman M., Šelmát Z.


1. Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov.

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Zahrádce
 6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu
 7. Projednání zprávy o uplatňování územního plánu obce Čížkov
 8. Projednání závěrečného účtu obce Čížkov za r. 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ćížkov za r. 2015
 9. Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregionu Nepomucko za r. 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikr. Nep. za r. 2015
 10. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Žel. Ujezdu pro č. e. 80 na st. p. 207
 11. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Žel. Ujezdu pro č. e. 20 na st. p. 167
 12. Schválení žádosti o KÚP v k.ú. Žel. Újezd
 13. Diskuze
 14. Usnesení
 15. Závěr

 

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body

 • schválení účetní uzávěrky obce Čížkov za r. 2015
 • převod účtu č. 431 na č. 432
 • schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za r. 2015
 • kupní smlouva s ČR – nákup pozemků st. p. 100 a p.č. 45/3 v k.ú. Přešín
 • žádost  MR Nepomucko o dotaci
 • rozpočtová opatření
 • revokace bodu č. 2 usnesení z veřejného zas. Z 19.6. 2015 v Liškově
 • žádost o příspěvek na pořízení invalidního vozíku

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 Návrhová komise: D. Sládek., M. Třešťík, P. Chott

Ověřovatelé zápisu: M. Nová, M. Černý

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO

3. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce L. Jára

4. Zpráva starosty:

Požární nádrž v Zahrádce

Záměr obce získat od státu, resp. Povodí Vltavy, závod Berounka, pozemek pod požární nádrží p.č.43/5 o výměře 1122 m2 v Zahrádce, se komplikuje. Na první žádost jsme dostali sdělení, že pozemek nelze převést bezúplatně a je ho nutné ocenit. Cena dle znaleckého posudku činí 119100,-Kč, tj. asi 106 Kč/m2. Požádali jsme znovu o přehodnocení této ceny, se všemi důvody, které nás k tomu vedly, ale stanovisko povodí zůstalo stejné. Po té jsem jednal s právničkou na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni a výsledkem byla další žádost a to, zda by povodí Vltavy nepřevedlo tento pozemek jako nepotřebný majetek na UZSVM a ten by ho v této situaci převedl obci bezúplatně. Další možností by mohla být (snad) dlouhodobá bezúplatná výpůjčka. Očekáváme sdělení na poslední žádost a po té se bude muset zastupitelstvo rozhodnout dle dané možnosti. V souvislosti s tím je třeba dořešit i odkoupení částí pozemků přiléhajících k vodní nádrži vlastníků – fyzických osob. Souhlasy s prodejem již od nich máme.

Rekonstrukce nadzemního vedení nízkého napětí v Čečovicích

Firma OMEXOM se na nás obrátila se žádostí o společnou pochůzku zde v Čečovicích v rámci plánované rekonstrukce nadzemního vedení nízkého napětí. Záměrem objednavatele, ČEZ Distribuce, je v co největší míře vést toto vedení podzemími kabely. V převážné části Čečovic se tato varianta jeví jako velmi nesnadná až nemožná. Firma OMEXOM vypracuje pro ČEZ zprávu a na jejím základě se pak bude rekonstrukce konat. Pro obec to znamená potřebu řešit veřejné osvětlení a rozhlas. Forma řešení bude zvolena až při konkrétní podobě rekonstrukce

Prověření vlastnických vztahů ke stavbě skladu Na Morávku v Čečovicích

Žádost o prověření vlastnických vztahů ke stavbě skladu Na Morávku je též konzultována s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni. Poslední zpráva je z pondělí tohoto týdne. V čečovické kronice byl nalezen odkaz na zrušení bývalého strojního družstva asi z r. 1945(6). Dnes byla pracovnice UZSVM v archivu v Blovicích, kde hledala další podklady k tomuto údaji. Na jejich základě bude rozhodnuto o dalším směřování v této záležitosti. Nebudou-li definitivně nalezeny záležitosti o pokračovatelých strojního družstva, tak bude sklad v lepším případě převeden rovnou obci, v komplikovanějším případě by tato nemovitost byla převedena na Českou republiku, potažmo na ÚZSVM a ten by s námi jednal o jeho převodu na obec, ale není zatím jasné, zda by se jednalo o bezúplatný převod.

Anketa:

Vyhodnocení ankety bude zveřejněno během 14 dnů

                      

5. Žádost o odkoupení části pozemku v majetku obce Čížkov – p.č. KN 67/1 v k.ú. Zahrádka u Čížkova

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

6. Žádost o odkoupení části pozemku v majetku obce Čížkov – p.č. 1203/13 v k.ú Železný Újezd

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

7. Projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Čížkov za období 2015-2016

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

8. Projednání závěrečného účtu obce Čížkov za r. 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ćížkov za r. 2015

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

9. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za r. 2015

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

10. Převod účtu č. 431 na č. 432

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

11. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za r. 2015

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

12. Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregionu Nepomucko za r. 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikr. Nep. za r. 2015

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

13. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Žel. Ujezdu pro č. e. 80 na st. p. 207

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

14. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Žel. Ujezdu pro č. e. 20 na st. p. 167

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

15. Žádost o příspěvek na pořízení invalidního vozíku

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

16. Schválení žádosti o KÚP v k.ú. Žel. Újezd

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

17. Kupní smlouva s ČR – nákup pozemků st. p. 100 a p.č. 45/3 v k.ú. Přešín

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

18. Žádost  MR Nepomucko o dotaci, příspěvek

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

19. Smlouva s MR Nepomucko o poskytnutí dotace, příspěvku

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

20. Rozpočtová opatření

21. Revokace bodu č. 2 usnesení z veřejného zas. Z 19.6. 2015 v Liškově

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

 

22. Diskuse

 • p. Volná – likvidace trnin na nové cestě Čížkov – Zahrádka a způsob čistění nové kanalizace v Čížkově
 • ing. Tomášek – info o zhotovení vybavení pro dětská hřiště
 • p. Skřivánek – pietní akt k ukončení 2. světové války
 • p. Jára – info o jednání s f. Sufolk ohledně prodeje obecních pozemků v areálu firmy
 • p. Černý – námět na renovaci budov na návsi v Čečovicích

 


Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 10. 6. 2016 v Čečovicích – č. 13

 

Zastupitelstvo obce:

A: Volí

 • členy návrhové komise: D. Sládek., M. Třešťík, P. Chott
 • ověřovatele zápisu: M. Nová, M. Černý

B: Schvaluje:

Žádost pana Ing. Josefa Červeného o odkoupení cca 90m2  obecního pozemku p. č. 67/1 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov za 40 Kč/1m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geometrického plánu. Jeho zhotovení, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhradu všech poplatků se smlouvou a geometrickým plánem, zajistí do 10. 6. 2017 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

Žádost paní Jany Beckové která jedná ve shodě se sourozenci, panem Václavem Šroubkem a paní Jiřinou Fritzmannovou, o odkoupení cca 10 m2  obecního pozemku p.č. 1203/13 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov za 40,-Kč/1m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geometrického plánu.  Jeho zhotovení, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhradu všech poplatků se smlouvou a geometrickým plánem, zajistí do 10. 6. 2017 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

Zprávu o uplatňování územního plánu Čížkov za období 2012 – 2016.

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje závěrečný účet obce k  31. 12. 2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku k 31. 12. 2015 s výsledkem hospodaření ve výši 1.626.092,01 Kč.

Přeúčtování účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) 1.626.092,01Kč na účet 432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období).

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Čížkov k 31. 12. 2015 s výsledkem – 16 510,60 Kč

Žádost manželů Hoškových o připojení k obecnímu vodovodu pro č.e. 80 na st.p.207 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov. Práce budou provedeny odborně, o jejich započetí bude informován starosta obce Čížkov. Po dokončení prací bude osazen a zaplombován vodoměr dle ČSN, který dodá obec Čížkov.

Žádost Martina Rybáka, o připojení k obecnímu vodovodu pro č. e. 20 na st. p. 167 v k. ú. Železný Újezd, obec Čížkov. Práce budou provedeny odborně, o jejich započetí bude informován starosta obce Čížkov. Po dokončení prací bude osazen a zaplombován vodoměr dle ČSN, který dodá obec Čížkov.

Dotaci ve výši 10000,-Kč) z rozpočtu obce na základě žádosti manželů Juliany a Radka Větrovcových o dotaci na zakoupení elektrického vozíku pro těžce postiženou dceru Sofii Větrovcovou. Na výši poskytnuté dotace bude sepsána smlouva, dotace musí sloužit výhradně pro nákup elektrického vozíku pro těžce postiženou dceru Sofii Větrovcovou a Obec Čížkov si vyhrazuje právo na kontrolu splnění této podmínky.

Žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Železný Újezd, obec Čížkov.

Kupní smlouvu č. UZSVM/P/15274/2016-HMSU, na jejímž základě odkoupí obec Čížkov od České republiky, zastoupené úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemky: parcelu číslo st. 100, druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří a parcelu č. 45/3, druh pozemku : ostatní plocha, způsob využití : manipulační plocha v k.ú. Přešín, obec Čížkov, za celkovou cenu 18 000,-Kč.

Dotaci ve výši 22 225 Kč z rozpočtu obce na základě žádosti Mikroregionu Nepomucko, nám. Augustýna Němejce 63, 335 01 Nepomuk na pořízení mobiliáře ( 1x uzamykatelná vývěska 180 x 100 cm a 2x venkovní set k posezení z masívu) do obce Čížkov.

Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 22 225 Kč na pořízení mobiliáře do obce Čížkov.

Revokace bodu č. 2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov ze dne 19. 6. 2015 v Liškově. Nové znění předmětného bodu: zastupitelstvo schvaluje žádost pana Miloslava Chodory o odkoupení části obecního pozemku 667 v kú zahrádka u Čížkova za 40,-Kč/m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geometrického plánu. Jeho zhotovení, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhradu všech poplatků se smlouvou a geometrickým plánem, zajistí do 10. 6. 2017 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti. Toto sdělení bude zasláno na adresu matky Miloslava Chodory p. Dagmar Chodorové

 

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty
 • Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikrorg.Nepomucko, IČO: 68783922 za rok 2015.
 • Rozpočtové opatření

 

D: Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 10.6.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 10.6.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 10.6.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 10.6.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 10.6.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 10.6.2016

Vyvěšeno na úřední desku: 10.06.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000