Facebook

 


Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkov z 2.11.2018

Zápis a usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 2. 11. 2018 v Čížkově.


1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Čížkov (dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 19,00 hod. dosavadním starostou obce Ing. Zdeňkem Tomáškem (dále jako předsedajícím).

Předsedající přivítal zastupitelstvo a spoluobčany na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které bylo nově zvoleno ve volbách do obecních zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018. Vzhledem k tomu, že v zákonné desetidenní lhůtě, tj. od 9. října 2018, kdy byly ve Sbírce zákonů ČR v částce 112 pod číslem 225/2018Sb. vyhlášeny celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí, do 19. října 2018 do 16,00 hodin, nebyl podán návrh na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování v obci Čížkov, je dnešek, pátek 2. 11. 2018 možným termínem pro svolání tohoto ustavujícího zasedání. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Čížkov (podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Čížkov zveřejněna v souladu se zákonem nejméně 7 dní, a to od 23. 10. 2018 do 2. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Dále předsedající konstatoval, že z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. (příloha č. 1)

Předsedající poděkoval minulému zastupitelstvu za práci v uplynulém volebním období a zvláště pak těm členům, kteří v novém zastupitelstvu již nejsou, a to panu Petru Chottovi, Jiřímu Šelmátovi, Jiřímu Černému a paní Martině Nové. Vyjádřil naději v další spolupráci s nimi a předal každému členu bývalého zastupitelstva dárek v podobě dárkové koše.

 

2. Slib zastupitelů

Předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Předsedající přečetl slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Čížkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“

(§ 69 odst. 1 zákona č.128/2000Sb., o obcích/obecní zřízení/,v platném znění).

 

Po té vyzval jmenovitě jednotlivé zastupitele k odsouhlasení slibu slovy „slibuji“ a k podpisu slibu na připraveném archu. (viz příloha č. 2.)

 

 • Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.

 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu se stali pan Miroslav Černý a Jan Skřivánek, a zapisovatelkou paní Mgr. Pavla Kovaříková. Dal hlasovat, kdo je pro předložený návrh, aby se stali ověřovateli zápisu pan Miroslav Černý a pan Jan Skřivánek a paní Martina Nová, a zapisovatelkou paní Mgr. Pavla Kovaříková.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov určuje ověřovateli zápisu pana Miroslava Černého a pana Jana Skřivánka, a zapisovatelkou paní Mgr. Pavlu Kovaříkovou.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

4. Zvolení návrhové komise

Předsedající navrhl, aby se členy návrhové komise stali pan MgA. Dušan Skala a pan Dušan Sládek. Dal hlasovat, kdo je pro předložený návrh, aby se členy návrhové komise stali pan MgA. Dušan Skala a pan Dušan Sládek.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje jako členy návrhové komise pana MgA. Dušana Skalu a pana Dušana Sládka.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

5. Schválení programu:

Předsedající předložil ke schválení program dnešního ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkov.

Navržený program:

01. Zahájení
02. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
03. Slib členů zastupitelstva
04. Schválení programu
05. Zvolení návrhové komise
06. Volba starosty a místostarosty

            a) určení počtu místostarostů

            b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a zákona o obcích)

            c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

            d) volba starosty

            e) volba místostarosty

07. Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise

            a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a kulturní komise

            b) volba předsedy finančního výboru

            c) volba předsedy kontrolního výboru

            d) volba členů finančního výboru     

            e) volba členů kontrolního výboru

            f) volba předsedy kulturní komise

           g) volba členů kulturní komise

08. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

09. Diskuze

10. Usnesení

11. Závěr

 

Předsedající dal hlasovat, kdo je pro předložený návrh programu dnešní schůze?

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje návrh programu dnešní schůze.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

6. Volba starosty a místostarosty

 

a) Určení počtu místostarostů

Návrhová komise navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

Předsedající dal hlasovat, kdo je pro předložený návrh, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění.

Návrhová komise navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §71 zákona o obcích.

Předsedající dal hlasovat, kdo je pro předložený návrh, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §71 zákona o obcích.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty.

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.

Volba starosty a místostarosty bude provedena veřejným hlasováním.

Nejdříve tedy bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, při čemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty   

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty.

Návrhová komise navrhuje zvolit do funkce starosty Ing. Ladislava Járu.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí starostou Ing. Ladislava Járu

 • Výsledek hlasování:  PRO:  10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty starosty a volba místostarosty      

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty.

Návrhová komise navrhla zvolit do funkce místostarosty Martina Třeštíka.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí místostarostou Martina Třeštíka

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

Vzhledem k tomu, že funkční období finančního i kontrolního výboru zaniklo spolu se zánikem předchozího zastupitelstva, je třeba tyto výbory zřídit znovu. (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I zákona o obcích).

Zastupitelstvo určuje počet členů, který musí být lichý, při čemž oba výbory musí být nejméně tříčlenné. V těchto výborech nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu k určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. Návrhová komise navrhla, aby zastupitelstvo zvolilo finanční výbor a kontrolní výbor, při čemž každý bude mít tři členy.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

b) volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy finančního výboru. Návrhová komise navrhuje zvolit do funkce předsedy finančního výboru Miloše Heřmana.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí předsedou finančního výboru Miloše Heřmana.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

c) volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru. Návrhová komise navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Miroslava Černého.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Černého.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

d) volba členů finančního výboru

Předseda vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy finančního výboru.

Návrhová komise navrhla zvolit za členy finančního výboru Ing. Zdeňka Tomáška a Dušana Sládka.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy finančního výboru Ing. Zdeňka Tomáška a Dušana Sládka.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

e) volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kontrolního výboru.

Návrhová komise navrhla zvolit za členy kontrolního výboru Mgr. Pavlu Kovaříkovou a Ing. Ladislava Batovce.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kontrolního výboru Mgr. Pavlu Kovaříkovou a Ing. Ladislava Batovce.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

f) volba předsedy kulturní komise

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kulturní komise.

Návrhová komise navrhla zvolit do funkce předsedy kulturní komise MgA. Dušana Skalu

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí předsedou kulturní komise MgA. Dušana Skalu.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

g) volba členů kulturní komise

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kulturní komise.

Návrhová komise navrhla zvolit za členy kulturní komise Jana Skřivánka a Bc. Václava Karase.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kulturní komise Jana Skřivánka a Václava Karase.

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhnul, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna:

Místostarosta..………………………..12407,- Kč      

Předsedové komisí a výborů…………..2012,- Kč       

Členové komisí………………………....1677,- Kč        

Člen zastupitelstva …………………….1006,- Kč        

 

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva:

Místostarosta  ………………………..12407,- Kč

Předsedové komisí a výborů………… 2012,- Kč

Členové komisí………………………...1677,- Kč

Člen zastupitelstva ……………………1006,- Kč

 

 • Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

9. Diskuze

 • pí. Bulínová- urguje řešení problému nedostatku vody v Přešíně
 • pí. Mgr. Tomášková- zmiňuje nedostatek vody také v MŠ Čížkov
 • p. Bulín- dotaz na možnost průzkumu kvality vody v Přešíně z hlediska možné kontaminace fekáliemi z místního kravína
 • p. Davídek- upozornil na význam dnešního zasedání jako slavnostního a pochválil dosavadní zastupitele
 • p. Havlík- dotaz, zda bude starosta moci oddávat novomanžele
 • pí. Čápová- popřála novému zastupitelstvu úspěchy, trpělivost a rozvahu
 • p. Kolář- vyjádřil spokojenost s dosavadním vedením obce, zejména ocenil Ing. Tomáška

 

Zastupitelstvo ukládá starostovi a zastupitelstvu obce Čížkov řešit připomínky z diskuze.

 


 

10. Rekapitulace usnesení

 

Slib zastupitelů

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:

Zastupitelstvo obce Čížkov určuje ověřovateli zápisu Miroslava černého a Jana Skřivánka a zapisovatelkou Mgr. Pavlu Kovaříkovou.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Volba návrhové komise:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje jako členy návrhové komise MgA. Dušana Skalu a Dušana Sládka.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje návrh programu dnešní schůze.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Schválení počtu místostarostů:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Zastupitelstvo obce Čížkov v souladu s § 8 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Volba starosty:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí starostou Ing. Ladislava Járu.

 • Výsledek hlasování: PRO: 10, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Volba místostarosty:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí místostarostou Martina Třeštíka.

 • Výsledek hlasování: PRO: 10, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí předsedou finančního výboru Miloše Heřmana.

 • Výsledek hlasování: PRO: 10, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí předsedou finančního výboru Miroslava Černého.

 • Výsledek hlasování: PRO: 10, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Volba členů finančního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy finančního výboru Ing. Zdeňka Tomáška a Dušana Sládka.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Volba členů kontrolní výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kontrolního výboru Mgr. Pavlu Kovaříkovou a Ing. Ladislava Batovce.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kulturní komise:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí předsedou kulturní komise MgA. Dušana Skalu.

 • Výsledek hlasování: PRO: 10, ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Volba členů kulturní komise:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kulturní komise Jana Skřivánka a Bc. Václava Karase.

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva:

Místostarosta  ………………………..12407,-Kč

Předsedové komisí a výborů…………..2012,-Kč

Členové komisí………………………...1677,-Kč

Člen zastupitelstva ……………………1006,-Kč

 • Výsledek hlasování: PRO: 11

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo ukládá starostovi a zastupitelstvu obce Čížkov řešit připomínky z diskuze.

 
 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Čížkov 2. 11. 2018 v Čížkově

Vyvěšeno na úřední desku: 02.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000