Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27.08.2010

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 27.srpna 2010.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

 • členy návrhové komise: Kovářová, Černá, Česal

B. Schvaluje:

 • Doplnění usnesení ze dne 21.8.2009 o rozšíření vodovodu Železný Újezd – chaty. Příspěvek od žadatele 10.000,-Kč a bude vybrána firma dle předložených nabídek.
 • Žádost Josefa Ureše o vybudování altánu za bytovkou čp. 86 v Čížkově, na pozemku obce.
 • Žádost Ladislavy Herejkové o připojení domu č. ev. 2 v Přešíně na plynový řad a na kanalizační řad na vrchní vody a napojení na domovní čističku.
 • Připojení na veřejný vodovod v obci Železný Újezd, zřízení vodovodní přípojky pro Dušana Randu čp. 22 Železný Újezd. Příspěvek od žadatele 6.000,-Kč.
 • Změnu usnesení v bodě 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.5.2010 – prodej pozemku p. Jaroslavu Částkovi – změna žadatele na pí Alenu Částkovou(manželku).
 • Udělení výjimky v počtu dětí na 28 dětí v MŠ Čížkov pro školní rok 2010/2011.
 • Změny rozpočtu na rok 2010 – rozpočtové opatření č. 3/10 a 4/10.

C. Bere na vědomí:

 • Zprávu starosta
 • Výpověď nájemní smlouvy z nebytových prostor pohostinství Železný Újezd dohodou k 30.9.2010

D. Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse
  - zvon na kapličce v Přešíně uvést do chodu
  - nepořádky, neudržované pozemky v obci

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 02.09.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.09.2010