Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 19.02.2010

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 19.února 2010.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • Členy návrhové komise.

B. Schvaluje:

  • Výsledek přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2009.
  • Závěrečný účet obce Čížkov k 31.12.2009 bez výhrad.
  • Žádost o rozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov za rok 2009.
  • Rozpočet obce Čížkov na rok 2010.
  • Prodej části pozemku o výměře 5 m2, par. č. 350/6 v k.ú. Chynín p. Janu Salzmannovi za cenu 40,-Kč/m2.
  • Prodej budovy obce Čížkov čp. 25 v Měrčíně.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.
  • Rozbor hospodaření obce Čížkov za rok 2009.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 24.02.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.03.2010