Facebook

 


Návrh rozpočtu na rok 2008 (archiv dokumentů)

Návrh rozpočtu Obce Čížkov na rok 2008.

PŘÍJMY:            
            v tis.
pol. 1111 Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti          1 400,00 Kč
pol. 1112 Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti            200,00 Kč
pol. 1113 Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů                90,00 Kč
pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob            1 633,00 Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty            2 400,00 Kč
pol. 1337 Poplatky za odpady                400,00 Kč
pol. 1341 Poplatky ze psů                  12,00 Kč
pol. 1361 Správní poplatky                    5,00 Kč
pol. 1511 Daň z nemovitostí                680,00 Kč
pol. 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu              40,34 Kč
kap. 1032 Lesní hospodářství                800,00 Kč
kap. 2310 Pitná voda                160,00 Kč
kap. 3392 Ostatní záležitosti kultury - KD                  2,00 Kč
kap. 3429 Ostatní zájmová činnost                30,00 Kč
kap. 3612 Bytové hospodářství                382,00 Kč
kap. 3613 Nebytové hospodářství                46,00 Kč
kap. 3632 Pohřebnictví                  15,00 Kč
kap. 3633 Plynofikace                  24,00 Kč
kap. 3639 Komunální služby                115,00 Kč
kap. 3725 Využívání komunálních odpadů                35,00 Kč
kap. 3729 Ostatní nakládání s odpady                   6,00 Kč
kap. 6310 Příjmy z finančních operací                24,66 Kč
             
             
Celkem příjmy           8 500,00 Kč
             
VÝDAJE:            
kapitola           v tis.
1032 LH - činnsot v les.hosp., těžba dřeva            660,00 Kč
1036 LH - správa v LH, činnost les. Hospodáře              23,00 Kč
2212 Silnice                  500,00 Kč
2219 Chodníky                  160,00 Kč
2221 Provoz veřejné silniční dopravy                36,00 Kč
2310 Pitná voda                200,00 Kč
2321 Odvádění odpadních vod              600,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině              100,00 Kč
3111 Mateřská škola - přístpěvek na činnost            230,00 Kč
3113 Základní školy                150,00 Kč
3314 Knihovny                      5,00 Kč
3319 Záležitosti kultury - kroniky                  5,00 Kč
3326 Kapličky                    50,00 Kč
3341 Rozhlasy                  600,00 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře - KD              300,00 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ              16,00 Kč
3429 Ostatná zájmová činnost - rozhledna            100,00 Kč
3519 Ambulantní péče ve zdravotnictví                25,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství                50,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení                300,00 Kč
3632 Pohřebnictví                  60,00 Kč
3633 Plynofikace                  28,00 Kč
3639 Komunální služby              2 280,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů            400,00 Kč
3722 Příspěvek  sdružení odpadového hospodářství            12,00 Kč
3745 Péče o veřejnou zeleň                30,00 Kč
4359 Ostatní sociální péče                    1,00 Kč
5512 Požární ochrana                100,00 Kč
6112 Zastupitelstvo obce                710,00 Kč
6171 Činnost místní správy              700,00 Kč
6310 Výdaje z finančních operací                15,00 Kč
6320 Pojištění majetku obce                35,00 Kč
6399 Ostatní finanční operace                19,00 Kč
             
             
Celkem výdaje           8 500,00 Kč
           

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 31.01.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.02.2008