Facebook

 


VOLETÍN 2014

V roce 2014 byl po dlouhých letech předán obci Čížkov vojenský objekt v Chyníně a k němu přilehlé lesní porosty o rozloze 39,20 ha.


Fotografie z předávání lesních pozemků Voletín - ZDE.


V roce 2014 byl po dlouhých letech předán obci Čížkov vojenský objekt v Chyníně a k němu přilehlé lesní porosty o rozloze 39,20 ha. V komplexu je vedeno 0,26 ha zastavěné plochy a nádvoří a 0,07 ha tvoří ostatní plocha. Bohužel zbylých cca 14 ha nebylo kvůli zdánlivě banální administrativní chybě předáno. Obec v žádosti žádala o navrácení majetku obce Chynín na k.ú. Chynín, což se zdálo být správné a samozřejmé. Nebylo však známo, že část majetku na k.ú. Chynín patřilo kdysi obci Čížkov. Stalo se tak někdy ve třicátých letech minulého století, kdy patrně kvůli nějakému sporu, možná s městem Rokycany, došlo k rozdělení velké lesní parcely tak, že na katastrálním území Chynín vlastnila jednu část rozdělené lesní parcely obec Chynín a druhou část obec Čížkov. V té době byly obě obce samostatné. Správně tedy v žádosti o těchto 14 ha měla obec uvést navrácení majetku obce Čížkov na k.ú Chynín.

Doba, na kterou se vztahuje platnost lesního hospodářského plánu je od 1.1. 2010 do 31.12. 2019 a nekryje tedy platnost LHP na zbylém lesním majetku obce. Nepředaných 14 ha se nachází v celistvé parcele, v terénu je oddělených, ale nikoli v LHP a lesnických mapách. Díky tomu nelze lesnickou evidenci vést lesnickým programem jako zbylou část obecních lesů Čížkov. Na tomto majetku je tedy evidence vedena zvlášť.

Převážně mladé porosty nepoznaly za uplynulých 30 let  řádný lesnický zásah. V dřevinné skladbě vedle smrku dominuje převážně osika, bříza, vrba a jeřáb. V loňském roce tedy bylo nutné provést v prvé řadě probírkové zásahy v porostech do 40 let. Na mnoha místech nešlo ani tak o probírku jako o prořezávku, protože těžená hmota nesplňovala tloušťkové parametry a sortimenty by nabyly prodejné. Díky přehoustlým porostům byla těžba plánovaná v LHP na 10 let fakticky překročena již v loňském roce.

Na plochách tzv. palpostech naopak dřevní hmoty bylo málo a jednalo se převážně o zmíněné náletové dřeviny. V převzatém LHP tyto byly plochy  vedeny jako bezlesí a tedy není zde zákonná povinnost je zalesňovat. Obec však tyto plochy vyřezala, vysekala a řádně je na jaře 2015 zalesní. Velké množství hmoty (koruny jív, osik a bříz) bylo vyvezeno a rozštěpkováno (již r.2015) - 288 prm. Na ORP Nepomuk byla  podána  žádost o rekonstrukci některých mladších porostů vzhledem k výskytu pouze plevelných dřevin. Aniž bychom vlastně provedli jakoukoliv mýtní těžbu, evidujeme na konci roku 2014 0,50 ha ploch k zalesnění. Ty budou následně zalesněny smrkem, ale také zpevňující a zde původní dřevinou jedlí bělokorou.

PRODEJ DŘEVA

  SMRK BŘÍZA

Ost. list.
VR, JR, OL, OS

m3
Vláknina 2m Dřevovina 3m Kulatina 4m Palivo 2m Palivo 2m, 4m
Jedlička s.r.o. 272,79 179,51 32,1 158,47 204,83 847,7 178 557
Nesveda Karel         45,7 45,7 34 275
Šilhánek Pavel       18,88 48,62 67,5 53 019
Raušal Vít           5,4 4 050
Obec Čížkov 1,4         1,4  
CELKEM           967,7 269 901
Náklady             - 85 200
Zisk             184 701

Těžba 847,7 m3 v porostech do 40 let byla provedena firmou Jedlička s.r.o. ve vlastní režii, zbylé náklady na těžbu a přiblížení (150 m3) činily 50 400 Kč, zálohově bylo zaplaceno vyklízení těžebních zbytků – větví a korun – 27 500 Kč (doplatek a drcení r. 2015) a příprava ploch pro zalesnění činila 7 300 Kč. Zisk bez režijních nákladů tak činil 184 701 Kč.

Výchovně zanedbané porosty do 40 let před zásahem
Porosty po zásahu
Porosty po zásahu
Dřevní hmota – vyrobeno a prodáno firmou Jedlička s.r.o. – 847 m3
Dřevní hmota – vyrobeno a prodáno firmou Jedlička s.r.o. – 847 m3
Tzv. palposty – plochy prakticky bez stromů. V zimních měsících byly vyklizeny a na jaře 2015 budou zalesněny.
Koruny stromů a slabá hmota bez prodejných sortimentů – vyvezeno a seštěpkováno
Koruny stromů a slabá hmota bez prodejných sortimentů – vyvezeno a seštěpkováno
Koruny stromů a slabá hmota bez prodejných sortimentů – vyvezeno a seštěpkováno
Mladší smrkové porosty - předrostlé osiky, břízy, jívy a jeřáby jsou, pokud to z těchto porostů jde, opatrně odstraňovány.

Pro www.obec-cizkov.cz - Ing. Ladislav Jára
místostarosta obce, správce lesního majetku obce