Facebook

 


V LESE 2012

Jak se v roce 2012 vedlo lesnímu hospodářství obce a jaké jsou výhledy do roku dalšího.


Hospodaření v obecních lesích za rok 2012

Na loňském zisku měly vliv trvající příznivé ceny prodávané dřevní hmoty. Bylo vytěženo 1051 m3. Výše možné těžby dle hospodářského plánu 1600 m3 tedy nebylo využito. Zisk z lesního majetku při plné možné výši těžby by byl větší. Dobré je v první polovině decenia ponechat určitou rezervu a tu případně využít na konci období. Počítat musíme i s možností kalamity ke konci decenia, kdy by byla tímto celková výše těžby překročena.

Výtah některých ukazatelů:

Těžba 1051 m3 Nátěr proti okusu 4,56 ha
Probírky 6,49 ha Postřik proti klikorohu 1,52 ha
Prořezávky 1,13 ha Oplocení 0,28 ha
Ožinování 6,48 ha    

Příjem

Příjem za prodej dřeva v r. 2012 1 874 000 Kč
Dotace Plzeňského kraje – na pěstební činnost (prořezávky, probírky do 40let, zalesňování mel. a zpev. dřevinami) 45 000 Kč
Dotace na LHP (Lesní hosp. plán) 77 000 Kč

Výdaj

Pěst. činnost – zalesňování, ožin, nátěr proti okusu, nákup sazenic, oplocenky… 109 000 Kč
Těžební činnost – náklady na těžbu, přiblížení dřeva, plat lesního, pohonné hmoty, opravy, materiál… 607 000 Kč
Činnost OLH - Odborný lesní hospodář 23 400 Kč
Tvorba LHP - Lesní hospodářský plán 97 000 Kč
Projekt na lesní cestu 24 000 Kč
Celkové výdaje 860 400 Kč

Celkový zisk v roce 2012 byl i díky tomu, že nebyla provedena žádná investiční akce. S tímto obec počítá v letošním roce.


Akce plánované na rok 2013

Oprava lesní cesty v "Hájku'" v Čečovicích

Obec uspěla v čerpání dotace na opravu lesní cesty do ,,Hájku“ v k.ú. Čečovice. Výše nákladů činí 500 000 Kč, 50 % bude hrazeno ze získané dotace. Touto prací se nejen zajistí zpřístupnění lesa, ale i možnost dostat se osobním automobilem ke zdroji vody pro Čečovice v případě poruchy na vrtu. To doposud nebylo možné.


Oprava lesní cesty ,,Holubí kout“ v Čížkově

V současné době probíhá celková oprava lesní cesty v k.ú. Čížkov v lokalitě ,,Holubí kout“ v bývalých vojenských lesích. Tato cesta vyřeší budoucí problém s přiblížením dřeva ke zpevnělé odvozní cestě z plochy cca 15 ha. Na tuto akci nebyla dotace požadována, neboť u obou oprav bychom s tímto jistě neuspěli. Zvolili jsme dotaci u dražší varianty. Tato oprava bude činit 280 000 Kč.


Zalesnění pozemků "Na drahách" v Zahrádce"

Další akcí v jarním období bude zalesnění zemědělského pozemku v k.ú. Zahrádka v lokalitě ,,Na drahách“- 1,80 ha. Tímto se završí snaha o celkové zalesnění ,,zahrádeckých drah“. Tato plocha bude mít rozlohu cca 4,00 ha a obec za posledních 15 let celkovou plochu svého lesa tímto lepším využitím pozemků zvětšila o zhruba 8,00 ha. Uvedená plocha byla zbavena plevelných dřevin, hlavně trnek, posečena, chemicky ošetřena proti buřeni a při její pravé straně byl prohlouben příkop odvádějící vodu z výše položených míst nad loukou. Voda dříve celou lokalitu značně ovlivňovala.

Výše nákladů na samotné zalesnění, oplocení a údržbu v prvním roce bude činit zhruba 100 000 Kč (sazenice, zalesnění, ožin, pletivo….) a získaná dotace je bez mála vykryje.Ta nám bude poskytnuta až v roce 2014 po fyzické kontrole na samotné ploše a taká administrativní kontrole. Náklady na přípravu plochy a na další údržbu v následujících letech již musí obec hradit ze svého. I přesto je dotační příspěvek značný a obec chce nadále v zalesňování zemědělských pozemků pokračovat.

I přes tyto nákladné akce nebude hospodaření v obecních lesích v roce 2013 ztrátové.


Navrácení vojenských lesů

Po mnohaletém snažení o navrácení veškerých vojenských lesů bude toto dotaženo do konce. Zbývající lesy v k.ú. Chynín o výměře 56 ha budou vydány po splnění všech administrativních kroků k 1.1. 2014


Více o lesním hospodářství - ZDE

Připravil správce lesního majetku obce Čížkov
Bc. Ladislav Jára