Facebook

 


NOVÝ LHP 2012 - 2021

Zde se můžete seznámit s LESNÍM HOSPODÁŘSKÝM PLÁNEM, který byl vytvořen na další decenium, období let 2012 - 2021.


LHP -  Lesní hospodářský plán  2012 – 2021

Každý lesní majetek o rozloze nad 50 ha musí dle lesního zákona hospodařit podle platného LHP. Cílem tohoto díla je jednak zhodnocení uplynulého desetiletého hospodaření a hlavně pak výhled na činnost v dalším decenium.

Závazná jsou nepřekročitelná výše celkové těžby dle LHP, dále plocha výchovných zásahů v porostech do 40 let, plocha prořezávek a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při zalesňování. Součástí plánu je nová mapa porostní, těžební a typologická. Dílo má dvě části a to textovou a tabulkovou. Vše je dodáno zhotovitelem i v elektronické podobě.

Cena za nový LHP byla 97 000 Kč, přičemž dotace plzeňského kraje činila 77 000 Kč (300 Kč/ha). Nový LHP na decennium 2012-2021 vytvořil Plzeňský lesprojekt a.s.

Celý LHP (textová část) obsahuje 88 str. textu, tabulek a grafů - Zde jsme pro vás vybrali to nejpodstatnější, celý LHP si můžete stáhnout na konci článku.

Obecní lesy Čížkov

Platnost:

2012-2021

 

Výčet zaujatých katastrálních území

 

 

 

Název

Kód

Výměra

Plocha

porostní půda

bezlesí

jiné pozemky

porostní půda

bezlesí

jiné pozemky

Čečovice

618799

48,87

0,30

0,17

48,87

0,30

0,17

Liškov

618802

72,73

0,31

0,19

72,73

0,31

0,19

Měrčín

618811

31,05

0,09

0,00

31,05

0,09

0,00

Čížkov u Blovic

624071

33,32

0,00

0,31

33,32

0,00

0,31

Zahrádka u Čížkova

624098

32,57

0,00

0,28

32,57

0,00

0,28

Chynín

796239

6,02

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

Železný Újezd

796255

29,48

1,19

0,17

29,80

1,20

0,17

Celkem

 

254,04

1,89

1,12

254,36

1,90

1,12


Zhodnocení hospodaření za uplynulé decennium

Následující přehled uvádí porovnání plánovaných úkolů LHP pro období 2002 – 2011 se skutečně provedenými a vychází z údajů poskytnutých zhotoviteli LHP odborným lesním hospodářem. LHC (Lesní hospodářský celek) „Obecní lesy Čížkov“ měl již samostatný LHP na celé uplynulé decennium. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává Bc. Ladislav Jára.

Skutečnost:
Maximální celková výše těžeb je podle údajů OLH ve skutečnosti naplněna na 74%.
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let věku je splněn na 65%.
Podíl nahodilé těžby se v těžbě mýtní i předmýtní je  44% nejvíce v důsledku menších větrných kalamit a kůrovcových těžeb.
Celkový podíl MZD při zalesňování činil podle údajů OLH 49% oproti předpokladu LH 25%. Ochrana lesa je prováděna svědomitě, kultury jsou chráněny proti okusu chemicky i oplocením a dobře odrůstají.

Přehled o plánovaných a skutečně provedených těžbách, výchovných zásazích a zalesnění v uplynulém deceniu (2002-2011).

 

Předpis
LHP

Plnění předpisu

Plnění předpisu v %

Podíl nahodilé těžby %

Těžba
(m3 hroubí bez kůry)

Těžba mýtní

úmyslná

 

3021

 

42,30

nahodilá

 

2215

 

celkem

10200

5236

51,33

Těžba předmýtní

úmyslná

 

1970

 

46,10

nahodilá

 

1685

 

celkem

1800

3655

203,06

Těžba celkem

úmyslná

 

4991

 

43,86

nahodilá

 

3900

 

mimořádná

 

 

 

celkem

12000

8891

74,09

Minimální rozsah výchovy do
40-ti let v ha

Prořezávka

51,99

34,19

65,76

 

Probírka

23,82

15,36

64,48

 

Celkem (viz níže-vysvětlení)

76,16

49,55

65,36

 

Zalesnění
(ha)

První zalesnění
a vylepšení

celkem

14,27

8,08

 

 

z toho MZD

3,62

3,97

 

 

 

Zhodnocení stavu lesa a dosavadního hospodaření

LHC „Obecní lesy Čížkov“ je složen z více částí. Menší lesní komplexy a drobné lesní části se rozkládají celkem v sedmi katastrálních územích.

Zhodnocení stavu lesa

Věková struktura lesa je patrná z následujícího grafu. Lze vyčíst, že oproti normalitě je nízké zastoupení nejmladších věkových stupňů - prvního a druhého, naopak třetí je silně nad normálem. Věkové stupně středního věku jsou nevyrovnané, na počátku obnovy jsou pod normálem, dvanáctý a patnáctý pak silně nad normálem. Je zde vidět, že před cca 30 lety postihla tehdejší vojenské lesy plošná kalamita.
Značná nevyrovnanost věkových stupňů je vzhledem k malé velikosti LHC zcela běžná.

 

Druhová struktura lesa - je patrná z následujících grafů.

Současná dřevinná skladba vykazuje 85,83 % jehličnatých dřevin a 14,17 % listnatých dřevin. V prvním věkovém stupni je 83,20 % jehličnatých dřevin a 16,80 % listnatých dřevin.
Celkový navržený úkol zalesnění je 16,31 ha, z toho z umístěné těžby 11,06 ha, na holině 5,25 ha a z vylepšení 0,00 ha. LHP předepisuje při zalesňování 75 % jehličnatých a 25 % listnatých dřevin.
Tyto údaje ukazují skutečnost, že v posledních dvou decenniích se zvýšil podíl dubu, buku a jedle. Tyto dřeviny pak plní požadované funkce a to meliorační a zpevňující.


Celková výše těžeb na r. 2012 - 2021

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zásoba

Maximální celková výše těžeb

Minimální plošný rozsah výchovy do 40 let

Prořezávky

Zalesnění

 

z toho

Celkem

Z toho porostní půda

mýtní

předmýtní

ha

m3 b.k.

ha

257,38

254,36

56862

16000

12150

3850

102,09

36,80

16,31

Z grafu je patrné, že v dalších deceniích při současné 100% těžbě dojde ke snížení objemu možných těžeb. Obec tedy max. výši dle LHP nevyužije, aby tak zajistila plynulé příjmy i do budoucna.


Celý LHP 2012-2021 si můžete stáhnout jako PDF - ZDE