Facebook

 


LESNÍ HOSPODAŘENÍ 2014

Jaké bylo lesní hospodářství obce Čížkov v roce 2014? Podívejte se kolik se vytěžilo a prodalo dřeva z obecních lesů. Jaké byly investice, dotace a zisky?


Těžba a prodej dřeva v roce 2014

(bez vráceného majetku Voletín)

Těžební možnosti obec v r. 2014 nevyčerpala. Každoroční objem možné těžby činí 1 600 m3, vytěženo bylo jen 694 m3. Těžba za uplynulé 3 roky (od počátku platnosti LHP) činí 3344 m3. Nedotěženo je tedy prozatím 1456 m3 převážně mýtních porostů.

Těžba dřeva - m3

 

Těžba dřeva dle k.ú. - m3

Obnovní úmyslná 644,85 Čečovice 350
Probírky - úmyslná do 40 let 22,5 Liškov 230
Probírky - úmyslná nad 40 let 9 Zahrádka 80
Těžba soušová 17,1 Měrčín 30
CELKEM 693,45 Železný Újezd 4

 

Prodej dřeva - m3

Kupující

Smrk + bor.
kulatina

Vláknina

Dřevovina

BO 2,5m
Planá

KPZ*

Surové kmeny

Energ. štěpka

m3

prm


(bez DPH)

Pila Nepomuk 33,46             33,46   75 285
Šilhánek Pavel 200 35,08 14,11 11,4 134,11 10,4   405,1   773 543
Nesveda Karel 51,76 32,8 10,17     23,5   118,23   167 505
Triumfa Energo             792   792 18 160
Vít Roušal   21,28       21,1   42,38   33 904
Pila Dolánky 29,13             29,13   65 767
Tůma Jiří 2,25             2,25   4 950
Havlík           6   6   4 800
K+P Dožice         8,33     8,33   14 577
Palivo samov.               31    
CELKEM 316,6 89,16 24,28 11,4 142,44 61 792 675,88 792 1 158 491

 

Prodej sazenic

    ks Kč (bez DPH)
Město Plánice Jedle 2 000 12 000
Újezd u Plánice Jedle 700 4 200
Krýda Smrk 50 275
Brožík Smrk 100 550
Zeman Smrk 800 4 400
CELKEM   3 650 21 425

 


Zalesňování

Celková zalesňovaná plocha byla 1,57 ha. První zalesnění činilo 0,94 ha, opakované pak 0,63 ha. Opakované zalesnění (0,56  ha) bylo na zalesněné louce Zahrádce v důsledku značného přemokření lokality na jaře 2013 a extrémního sucha v následujícím letním období.

 

1. zalesnění

Opakované zalesnění

  SM JD BK OL SM OL JD DB
ha 0,34 0,24 0,04 0,32 0,43 0,10 0,01 0,09
ks 1 700 1 170 350 1 400 2 150 400 50 800
CELKEM ha/ks 0,94 / 4 620 0,63 / 3 400

Opakované zalesnění v r. 2014 na ploše 0,64 ha bylo v důsledku velkého jarního přemokření  lokality louky ,,Zahrádecké draha“ – 0,56 ha na jaře 2013 ( úhyn SM) a naopak velkého sucha v následném letním období ( úhyn DB). Bohužel na plochách s  DB a BK evidujeme v důsledku přemnožení hlodavců (myší) ztráty  a to hlavně opět na zalesněných zemědělských pozemcích. Hlodavci přehryžou kořenové krčky a to i u prakticky již odrostlých jedinců.

Z celkového množství  8020 ks sazenic bylo 5020 ks vlastní produkce ze školky Liškov – SM, JD, BK, dokoupen byl DB a OL a 400 ks SM.

Ve školce k 31.12. 2014 evidujeme cca 28 000 ks smrku, 14 000 ks jedle bělokoré, 1 500 ks jedle obrovské, 2 000 ks douglasky tisolisté a 1 400 ks buku v různém stupni rozpěstování. Školkařská činnost je pod každoroční kontrolou Státní rostlinolékařské správy (choroby) a Ústavu pro hospodářskou úpravu (evidence počtu a původu sadebního materiálu). V dalších letech bude obec dokupovat jen některé listnáče – dub a olše a jehličnany jen v případě dalšího zalesňování zemědělských pozemků.

 


Dotace

V uplynulém roce došlo ke změně ohledně poskytování dotací ze strany Plzeňského kraje.  Příspěvek  je určen  pouze na již „zajištěné plochy“  (90 000 Kč/ha), tzn. na plochy buřeni a zvěři s již odrostlými  zpevňujícími a melioračními sazenicemi  (listnáče, jedle, douglaska) a  v závislosti na lesním typu – půdním podmínkám.  Velikost zajištěných ploch v loňském roce činila 0,65 ha a dotace  byla vyčíslena na 58 500 Kč.

V roce 2013 byla zalesněna louka „Zahrádecká draha“. Dotace z Programu rozvoje venkova na založení porostu činila 97 417 Kč a byla na účet obce poukázána v r. 2014.

O dotaci bylo žádáno v souvislosti s opravou lesní cesty „v Zahájeném“. Celkové výdaje činí  726 000 Kč s DPH. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace činí 600 000 Kč. Celková přiznaná výše dotace je 86% tj. 516 000 Kč . Částka na účet obce bude poukázána v letošním roce.

 


Vybrané náklady (bez DPH)

Těžební činnost 79 462
Přibližování dřeva 117 748
Mzdy – lesní + zaměstanec obce 244 400
Prostředky na ochranu lesa – chemie, postřiky, ochranné pomůcky, náhr. d. mot. pila…… 31 062
Nákup sazenic – f. Arnika, f. Kaiser 15 198
Školka Liškov – substrát, osivo SM, uskladnění JD – Týniště, vyzvedávání, školkování….. 14 362
Lesnický evidenční program + školení 30 630
Dohody – rotavátor školka, úklid rozhledna 5 000
Likvidace oplocenek - cca 500 m, stavba oplocenek - 241 m 17 780
Stahování klestu – 113 m3 5 480
Výsek plevelných dřevin – 0,23 ha 1 170
Ožinování – 12,78 ha 54 250
Nátěr proti okusu – 8,05 ha 9 977
Zalesňování –1,57 ha – 8 020 ks 19 930
Náklady na opravu cesty Zahrádka+projekt +poradenství 588 531
Mulčovač na úpravu obecních cest - příkopů 50 550
Náklady CELKEM 1 285 530

Náklady bez opravy cesty a nákupu mulčovače by byly fakticky poloviční. Pokud by bylo bráno pouze čistě lesnické hospodaření – prodej dřeva (i Voletín), prodej sazenic, dotace na lesnickou činnost - zalesnění zem. ploch a zajištění kultur, bylo by lesní hospodářství  značně ziskové. Takto obec v loňském roce hospodařila s mírným ziskem, přičemž nedotěžila ještě cca 900 m3.

 


Obnovení cesty Čížkov - Zahrádka

V zimních měsících byly vyřezány trniny a plevelné dřeviny, následně vyvezeny a seštěpkovány firmou Triumfa Energo. Kácení bylo v režii obce, doprava na skládku zmíněnou firmou. Stejným způsobem bylo provedeno zprůjezdnění komunikace Čížkov – Měrčín. Za štěpku (792 prm) obec utržila 18 000 Kč, čímž zhruba pokryla náklady na kácení.

 


Zalesněná zemědělská půda

Přemnožení myšovitých a jejich „ohryz“ na kmíncích má  za následek značný úhyn nejen těchto dubů, ale i buků v lesních porostech hlavně na zabuřenělých lokalitách.

 


Lesnický evidenční program

Od  loňského roku obec vede lesnickou evidenci v digitální podobě což výrazně usnadňuje práci a rychle lze kdykoli a komukoli poskytnou potřebná data, jako jsou např. stav dřeva na skladě, bilanci holin, přehled o vykonané práci a její odměně, odvozu dřeva atd. Součástí programu je tablet s GPS navigací a lesnickými mapami, kterým přímo v terénu např. zakreslujeme a popisujeme různé plochy, body a lze i pořizovat foto dokumentaci.

Pro www.obec-cizkov.cz - Ing. Ladislav Jára
místostarosta obce, správce lesního majetku obce