Facebook

 


BUDOUCNOST BRD V CHKO

Ve dnech 27. a 28. března 2015 se v Příbrami uskutečnila konference „Budoucnost Brd v CHKO“, uspořádaná městem Příbram.

TISKOVÁ ZPRÁVA z pracovní konference „Budoucnost Brd v CHKO“,

uspořádané městem Příbram ve dnech 27. a 28. března 2015 v Příbrami.

I.

Obecná část

Více jak 150 účastníků konference z řad samospráv obcí, dotčených vyhlašovanou CHKO Brdy, pracovníků a specialistů ministerstev životního prostředí, obrany a pro místní rozvoj, z Agentury ochrany přírody a krajiny, odborníků z vysokých škol a vědeckých a výzkumných pracovišť, muzeí, archivů, z podnikatelské sféry, spolků a občanských iniciativ, jakož i soukromých osob, zabývajících se problematikou, jež byla tématem konference, během konání konference vyslechlo 25 příspěvků a přednášek k stanoveným tématům a vyjádřilo se v diskusích a v příslušných pracovních skupinách.

Účastníci konference vyslechli informace o tom, v jakém stádiu se nachází proces vyhlašování CHKO Brdy a o základních a bližších podmínkách ochrany přírody na území budoucí chráněné oblasti, o možnostech a perspektivách managementu přírody i o tom, jaké bude postavení obcí, dotčených CHKO Brdy, jak bude její existencí ovlivněn život jejich obyvatel, o pravděpodobném návštěvnickém režimu chráněného území a o tom, jak obce budou moci ovlivňovat procesy a fungování CHKO tam, kde se jich to bude týkat. Byly poskytnuty i základní a rámcové informace o možnosti dotací pro obce i jednotlivce a další aktéry, týkající se vztahu k CHKO, zákonné nároky obcí v případě ztíženého rozvoje hospodaření, pokud by bylo způsobeno existencí CHKO a řadu dalších informací.

Konference se v pěti pracovních skupinách (workshopech) zabývala těmito problémovými okruhy: 1) Ochrana přírody a krajiny; 2) Nezastavitelnost území CHKO Brdy; 3) Turistická infrastruktura; 4) Ohrožení a 5) Regionální a nadregionální spolupráce obcí. V těchto pracovních skupinách jejich účastníci popsali stav, v jakém se v současné době konkrétní předměty zájmu nacházejí a pro mezirezortní připomínkové řízení o návrhu na vyhlášení CHKO přijali řadu návrhů a doporučení a vznesli vůči některým orgánům a institucím dotazy a požadavky. Návrhy, doporučení, dotazy a požadavky jsou obecně uvedeny ve zvláštní části této tiskové zprávy a podrobně jsou podle jednotlivých pracovních skupin rozpracovány v samostatném dokumentu, který bude v nejbližších dnech po jeho zpracování zveřejněn. Jsme přesvědčeni, že s ohledem na reprezentativnost konference, pokud jde o zastoupení významné části měst a obcí dotčených vyhlašovanou CHKO máme právo požadovat, aby mezirezortní připomínkové řízení k našim podnětům, návrhům a doporučením přihlédlo a přiměřeně se jimi zabývalo. Z příspěvků a přednášek, které na konferenci zazněly, bude následně sestaven sborník, který vydáme v elektronické i tiskové verzi.

Součástí konference a jejím doprovodným programem byla výstava fotografií Brd a ukázek místní lidové tvořivosti i kulturních tradic, na níž se podílely Spolek Příbramských betlemářů, Spolek Prokop, Cech příbramských horníků a hutníků a jednotlivci, zejména pan Jiří Jiroušek.

Díky vstřícnému postoji Újezdního úřadu Brdy se také mohla v sobotu 28.3. uskutečnit krátká, ale velmi zajímavá exkurze zájemců z řad účastníků konference do oblasti Padrtě ve Vojenském újezdu Brdy. Exkurze se uskutečnila historickým autobusem Škoda 706 RTO, který laskavě za tím účelem poskytly TS Příbram a její součástí byla i ukázka (spojená s odborným výkladem) využití bezpilotních prostředků (dronů) z produkce leadra v tomto oboru, společnosti Aerovision.

Za pořadatele konference konstatujeme, že se jednalo o úspěšnou akci, která splnila většinu našich očekávání, poskytla účastníkům velké množství potřebných informací a současně také vznesla podněty, návrhy a doporučení pro mezirezortní připomínkové řízení k návrhu na vyhlášení CHKO Brdy. V jeho rámci také město Příbram potvrzuje svoji vážnou kandidaturu na sídlo Správy budoucí CHKO Brdy.

Čestným hostem pořádané konference byl pan Jan Čáka, spisovatel, jehož jméno a dílo je neodlučně spjato s Brdy. Děkujeme mu za osobní účast na této významné akci.

Dovolujeme si konstatovat, že pracovní charakter konference potvrdila především účast odborníků, která ji zaměřila ke konkrétním problémům a zabránila zneužití pro jakékoli politické zájmy. To také bylo jedním z našich cílů a jsme velmi rádi, že jsme jej naplnili. Za to patří dík všem jejím účastníkům, včetně představitelů společenského a politického života, kteří na ni také přijali účast. Konferenci svým jménem a osobní účastí zaštítili hejtman Středočeského kraje, pan Ing. Miloš Petera, senátor pan Ing. Jiří Burian, záštitu za příslušné rezorty pak poskytli ministr obrany pan Martin Stropnický, ministr životního prostředí pan Richard Brabec a ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová. Jim samozřejmě patří náš dík. Kromě příbramského starosty, pana Ing. Jindřicha Vařeky se konference zúčastnili také oba místostarostové, paní Bc. Alena Ženíšková, pan Mgr. Václav Švenda, někteří další členové Rady města a další zastupitelé, s vlastním příspěvkem vystoupil také zastupitel Mgr. Vladimír Král.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci konference podíleli, ať již to byli pracovníci MěÚ Příbram, TS, MěRK, MP, Galerie Františka Drtikola, ZŠ Jiráskovy sady, dobrovolníci z řad občanů Příbrami, spolky Prokop, Příbramští betlemáři, Cech příbramských horníků a hutníků a další. O pohodlí a spokojenost účastníků se vzorně postarala firma Lahůdky Příbram, kolektiv zaměstnanců Školní jídelny V Zátiší, studenti ISŠ HPOS Příbram a svým sponzorským darem firma Veolia. Velký dík patří Úřadu práce Příbram, v jehož prostorách a s pomocí jehož pracovníků jsme mohli konferenci uspořádat.

Zvláště bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Hodrmentovi se citlivé a fundované moderování celé konference, společnosti InternetPB za bezchybný on-line přenos a firmě Domino – zvuková a světelná technika z Příbrami za vysoce profesionálně zajištěné ozvučení a videoprezentace.

 


II.

Zvláštní část

1) Konference k tématu Ochrana přírody a krajiny (Workshop č.1), konstatovala stav, v jakém se nyní tato problematika v Brdech nachází a přijala tato doporučení:

a) zvážit možné změny vymezení hranic CHKO tak, aby chráněné území zahrnovalo co nejvíce ochranářsky významných lokalit;

b) v oblasti managementu kulturních bezlesí se nespoléhat pouze na orgány CHKO, ale využít také iniciativy obcí a dalších subjektů;

c) zaměřit se na osvětu a vysvětlení smyslu a významu existence CHKO mezi místní populací.

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

2) Konference k tématu Nezastavitelnost území CHKO (Workshop č.2), označila za základní pilíře nezastavitelnosti území regulaci vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, územní plánování včetně ZÚR krajů a na území v hospodářské správě podniku VLS,s.p. též platnou legislativu, danou zákonem o zajišťování obrany státu (objekty důležité pro obranu státu – ODOS) a přijala následující doporučení:

a) zajistit metodickou a finanční podporu obcím při tvorbě a změnách územních plánů. Otázkou územního plánování by se měla zabývat samostatná schůze, která by umožnila podrobně řešit problematiku podle jednotlivých obcí;

b) využít postavení podniku VLS,s.p. jako správce majetku státu na většině území budoucí CHKO, který by měl zásadně přispět k omezení možných případných tendencí, v jejichž důsledku by mohlo dojít k nežádoucím změnám v určení a využití pozemků (zejména těch určených k plnění funkcí lesa) – a to nejméně do doby, než dojde ke stabilizaci funkční a prostorové regulace území.

3) Konference k tématu Turistická infrastruktura (Workshop č.3), konstatovala všeobecně potřebu rozvoje turistické infrastruktury jak v Brdech, tak v jejich okolí (na Podbrdsku) s tím, že infrastruktura uvnitř CHKO by se měla zaměřit především na vybudování sítě značených tras a stezek a zařízení k podpoře měkké turistiky a informovanosti (odpočinkové a rozhledové body, naučné stezky apod.), kdežto v obcích a městech též na budování a rozvoj dalších služeb, včetně ubytování, stravování, dopravu apod. Za tím účelem vznesla několik požadavků, návrhů a doporučení:

a) na zveřejnění metodiky pro rozvoj a regulaci sportovních aktivit v CHKO (č.16/2011);

b) na brzké zahájení náboru zájemců o působení ve stráži přírody a jako zpravodajů stráže přírody, jejich výcviku, proškolení a tréninku;

c) zařadit do personálu Správy CHKO osobu, určenou jako partner pro jednání se sportovními organizacemi;

d) jasně stanovit způsoby nakládání s odpady vč. určení kompetencí;

e) umožnit určeným členům KČT rekognoskaci terénu ve VÚ Brdy za účelem přípravy značení turistických a cyklistických stezek a tras a následně umožnit vyznačení těchto tras ještě v letošním roce;

f) uskutečnit obdobnou konferenci v září až říjnu letošního roku v gesci MŽP nebo AOPK.

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

4) Konference k tématu Ohrožení (Workshop č.4), definovala hlavní zdroje rizik pro ochranu přírody i pro rozvoj turistického ruchu z pohledu účastníků pracovní skupiny. Za takové považuje nevhodné a nešetrné způsoby hospodaření a ztrátu retenční schopnosti krajiny, nevhodné podnikatelské aktivity, záměr zřídit v Brdech zkušební polygon bezpilotních systémů, ale také možné zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s očekávaným výrazným vzestupem návštěvnosti. K tomu pak byla přijata následující doporučení:

a) zaměřit se důsledně na posilování retenční schopnosti lesa i krajiny výhradně metodami šetrnými k přírodě s vyloučením radikálních (zejm. stavebních) protipovodňových opatření ve smyslu již zpracované a existující metodiky zahrnuté v Národním lesnickém programu;

b) před jakýmkoli rozhodováním o vytváření zkušebních polygonů bezpilotních prostředků nejprve vypracovat a přijmout chybějící legislativu, dát celému tomuto perspektivnímu oboru především pevný a jasný zákonný rámec, který doposud postrádá a do té doby nepřijímat žádná jiná opatření. Za současného stavu jednoznačně odmítáme zřizování jakéhokoli takového zkušebního polygonu kdekoli v Brdech;

c) vypracovat jednotnou bezpečnostní koncepci ve spolupráci a se zapojením všech aktérů a dotčených institucí (policie, vlastníci a správci území, Správa CHKO, obce, IZS atd.).

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

5) Konference k tématu Regionální a nadregionální meziobecní spolupráce (Workshop č.5), konstatovala, že:

a) vzhledem k okolnostem nebylo možno se dobrat ke konkrétním závěrům a doporučením;

b) členové PS vyjadřují vůli a zájem na funkční spolupráci obcí.

Pracovní skupina navrhuje v blízkém termínu (do 1-2 měsíců) uspořádat zvláštní setkání všech dotčených obcí a institucí za účelem podrobnějšího projednání situace a vytvoření případných koordinačních orgánů.

K tomu si dovolujeme připomenout, že za velmi konkrétní iniciativu ve smyslu meziobecní spolupráce v celém podbrdském regionu lze považovat už aktivitu starosty Příbrami, pana ing. Vařeky, který nechal zpracovat a starostům zúčastněných obcí poskytl formulář, s jehož pomocí mohou být zahájena konkrétní jednání s agenturou Czechinvest za účelem využití disponibilních pozemků a objektů v majetku obcí pro podnikatelské účely se zapojením domácích i zahraničních investorů.

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

6) Závěry, návrhy a doporučení, vzešlá z jednání konference budou poskytnuta v podrobném zpracování krajům a dotčeným ministerstvům, případně dalším orgánům a institucím k využití jak v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu na vyhlášení CHKO Brdy, tak pro další účely. Budou též zahrnuty do připravovaného sborníku materiálů z konference, který bude vhodným způsobem zpřístupněn odborné i laické veřejnosti.

 

Za pořadatele konference

Ing.Jindřich Vařeka,starosta města Příbram

JUDr. Pavel Čámský, předseda organizačního výboru

Publikováno: 27.03.2015

Aktualizováno: 22.05.2019