Facebook

 


O NÁŠÍ ŠKOLCE

Informace o Mateřeké škole v Čížkově.


MATEŘSKÁ ŠKOLA ČÍŽKOV

Naše jednotřídní mateřská škola se nachází v malebné vesničce Čížkov u Blovic. Byla založena 7. září 1977. Původně zde byla národní škola a budova byla v roce 1976 přebudována pro potřeby předškolních dětí. Od roku 2003 se mateřská škola orientuje na osobnostní přístup k dětem. Školní vzdělávací program je vypracován podle Kurikula podpory zdraví a Rámcového vzdělávacího programu . Program klade důraz na uvědomění si svého těla, pochopení pojmu zdraví a jeho ochrany. Děti jsou vedeny také k ochraně přírody a lásce k lidem i zvířatům a k přijetí individuálních zvláštností každého z nás. S tím souvisí i možnost integrace dětí s handicapem dle možností a podmínek školy.

Využíváme školní zahradu, louky a lesní cesty v bezprostředním okolí mateřské školy ke každodenním vycházkám, k pozorování stromů, květin i zvířat (veverka, ptáci, stopy ve sněhu) po celý rok. V letošním roce jsme dostali darem od p. Krliše z Kasejovic menší krmelec. Za pomoci p. Nachtmana a p. Linharta jsme ho umístnili pod stromy za vesnicí. Pravidelně sem docházíme a dokrmujeme zvěř. S dětmi navštěvujeme i místní instituce : obchod, poštu i obecní úřad. Pracujeme s dětmi převážně individuálně, zařazujeme často komunitní kruh, ve kterém děti sdělují své pocity, přání a nápady na společné hry. Velkou důležitost přikládáme spontánní hře dětí a individuálnímu prožitku.

V přízemí budovy mají děti k dispozici prostornou část třídy na hraní vybavenou kobercem a otevřenými skříňkami, ze kterých si mohou samostatně brát hračky, herními koutky a překrásným dřevěným patrem se skluzavkou. Druhá část třídy je vybavena stolečky, kde si mohou malovat, kreslit, pracovat s plastelínou apod. Třída je propojena se sociálním zařízením umývárnou dětí. V prvním patře se nachází velká ložnice s lehátky, stolečky a kobercem pro klidný odpočinek dětí podle jejich potřeb. Dále je zde malá tělocvična vybavená gymnastickou soupravou, žíněnkami a dalším tělovýchovným nářadím.

Rodiče jsou v naší mateřské škole vítáni. Mají možnost se zapojit do hry s dítětem a zúčastnit se společných akcí a pomoci s adaptací svého dítěte či programem školy. Všechny činnosti ve školce jsou založené na dobrovolnosti dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti, učí se samy nalévat pití a namazat si pečivo při ranní svačině, vybrat si z nabízených činností podle svého založení a nálady.

NÁPLŇ DNE

Od 6.30 hod se děti scházejí ve třídě. Místní děti přivádí rodiče, přespolní děti přijíždějí obecním autem, které děti sváží z okolních obcí.
Děti mají možnost se nasnídat. Čaj, voda nebo mléko jsou stále k dispozici.
Probíhá volná hra, ranní cvičení, individuální činnosti.

Od 8.30 do 9.30 probíhá průběžná svačina. Děti mají možnost namazat si pečivo samostatně a vždy dostávají několik druhů čerstvé zeleniny a ovoce.

V 9.45 dá učitelka ve třídě dětem znamení - písničkou, hudbou, zvukem zvonku apod. k pozvání  do komunitního kruhu, který slouží k vytváření pravidel soužití, k zpětné vazbě u dětí, které si navzájem sdělují, co prožívají, jak se cítí…
Následují činnosti, řízené, individuální, skupinové, vycházející ze třídního plánu.
Pobyt venku je součástí plánovaných činností.

Ve 12.00 je oběd a po půl jedné děti odcházejí do ložnice. Zde mají možnost si odpočinout na lehátku. Některé děti po poslechu pohádky usínají, jiné si potichu hrají na koberci či u stolečku. Bereme v úvahu individuální potřebu spánku dítěte, nikdy děti ke spánku nenutíme.

Ve 14.30 hod děti obvykle vstávají, probíhá osobní hygiena, svačina a volná hra. Mohou se také věnovat nabízené činnosti nebo individuální práci.

V 15.30 a 15.45 děti odjíždějí děti obecním autem domů, do 16.00 se místní děti rozcházejí.

Je pro nás velmi důležité, aby se děti v mateřské škole cítily šťastné a spokojené, a zároveň aby byly dobře připraveny na první třídu základní školy. A to zejména v oblasti sebeobsluhy, navazování vztahů s ostatními dětmi a zdravého sebevědomí. Protože pokud si dítě věří a raduje se z toho, co už všechno samo dokáže, má chuť dál se učit a poznávat všechno nové a neznámé, co ho v životě čeká. A v tom mu chceme společně s vámi, rodiči, pomoci