Facebook

 


Zahrádka 2008

Kronika obce Zahrádka 2008 - zapsal Václav Černý


Úvod:

V úvodu bych se opět chtěl zamyslet nad uplynulým rokem z pohledu událostí v naší obci a rád konstatuji, že opět to byl rok, který byl bohatý na činnosti, které byly hlavně v režii SDH Zahrádka, že se opět tzv. „žilo“, kdy se uspořádaly akce, že se dá říci „byla to ta stará Zahrádka“, vyhlášená hlavně za dřívějších časů jako vzor pro ostatní. Mám na mysli hlavně činnost divadelní (to už je dávno), ale též taneční zábavy a plesy. Vím, že doba je jiná a nikdy se nebudou opakovat ty časy za našeho mládí, ale já jsem tímto úvodem chtěl vyzdvihnout letošní iniciativu mladých členů SDH, kteří se chopili přebudování hasičské zbrojnice a prodejny na jakési kulturní středisko obce. Z toho mám upřímnou radost a věnuji tomu samostatnou kapitolu.

Z těch nepříjemných události se zmíním o dvou úmrtích v obci – Václava Fleišhanse a Miloslava Chodory, jen podotýkám, že to byla úmrtí nečekaná.

Za zmínku stojí i volby do krajských zastupitelstev, které se uskutečnily v říjnu. Přestože z pohledu obce se nejedná o až tak rozhodující volby (důležitější jsou pro obec vždy volby do místního zastupitelstva), považuji za vhodné připomenout výsledky, které svým způsobem nastiňují příslušnost k jednotlivým stranám a také z pohledu účasti na těchto volbách.

Pochopitelně není všechno, co by se nejen mně, ale všem občanům líbilo. Určitě to je nehezký pohled na chátrající objekty bývalého JZD, dnes patřící firmě V-farma Vstiš. Z bývalé odchovny mladého dobytka zmizela záhadně plechová střecha a jak je to již v naší zemi pravidlem, viník nebyl zjištěn. To znamená, že velice brzy z objektu zbude hromada suti a protože již dnes je pohled na tyto objekty tristní, bude to časem ještě horší. Kde jsou ty sliby vlastníka, který zde chtěl vybudovat prosperující firmu s mladým dobytkem, využívající sousedící louky. Louky jsou dnes zarostlé, rozryté divočáky (mimo jiné v současnosti přemnožené způsobující velké škody), které nejsou sekané ani vypásané, je to hrůzný pohled. S tím bohužel obec nemůže nic dělat, tak to často vypadá v celém státě, kdy nový vlastník většinou ze spekulativních důvodů koupí objekty a pozemky, a následně je nechá bez oprav a využití ve stavu, který hyzdí obec nebo město. V tom je dnešní doba pro nás pamětníky nepříjemná.

Zmínka musí být o akci OÚ Čížkov a to je provedení kanalizace v části obce „Chalupy“ od bývalé autobusové zastávky „U Trhlíků“ až k dnešní pile „Kašpar“. Zde musím vyzdvihnout zastupitelstvo obce Čížkov, které tuto akci zařadilo do investičního plánu pro rok 2008 a zdůraznit, že se na takové malé obce jako je naše v rámci OÚ nezapomíná. Určitě to přispělo ke zkrášlení vzhledu obce. Snad v nastávajícím roce dojde i na slíbené úpravy místních komunikací v části obce.


Počasí:

Jako každým rokem se krátce zmíním o počasí v uplynulém roce 2008. Opakuje se to již druhý rok, kdy zimní období lze bez nadsázky hodnotit jako zimu bez sněhu. Pokud si vzpomínám, ve videokazetě kroniky obce Zahrádka je zřejmé, že o zimním období se sněhem je možné se přesvědčit v ukázce Zima v Zahrádce – výroční schůze SDH 1.1.2006.

Pokud jde o letní měsíce, dá se říci, že byly teplé s teplotami typickými pro naši polohu, to znamená u těch vyšších kolem 20°až 28°C, tudíž nedosahovaly hodnot roku 2007, kde uvádím rekordní hodnoty nad 30°C. Z pohledu vláhy se ale jednalo o rok s největším deficitem tolik potřebného deště. Nepamatuji si rok, kdy během celého roku nepřitékala voda do rybníka nad hospodou celé léto a též v podzimních měsících. Naplnil se až těsně před zimním obdobím. Je potřeba říci, že tento rybník má pouze přítok z lesa a tudíž jeho naplnění je závislé na tom, kdy tzv. „les pustí vláhu“ a to je jen v případech, kdy je dostatečně nasycen. A to je závislé jednak na množství sněhu po zimně a jednak množstvím dešťů v ostatních měsících. A tak lze jednoznačně rok hodnotit jako mimořádně suchý.


Úmrtí Václava Fleišhanse, Zahrádka čp.21 – 27.6.2008:

Následující řádky se mi píší velice těžko, neboť zemřelý Václav Fleišhans byl pro mne něco víc, než-li občan obce. Přestože se dožil poměrně vysokého věku (nedožitých 83 let), byl stále vitální, plný optimismu. Žil svůj skromný život sám ve své chaloupce na Smetalkách čp.21 a já jsem ho velice často navštěvoval. A právě nakonec ta samota byla příčinou jeho náhlého odchodu, neboť byl pravděpodobně již v pátek ve večerních hodinách postižen mozkovou příhodou a sedícího v křesle jej nalezl soused pan Šípkovský druhého dne v poledních hodinách. Pomoc proto přišla poměrně pozdě a po asi měsíčním pobytu v nemocnicích V Plzni a následně v Janově zemřel dne 27.6.2008, necelé tři měsíce před svými 83 narozeninami. Osobně si myslím, že zdraví zemřelého hodně ublížila smrt jeho kamaráda Jana Chodory v roce 2006, který jej často navštěvoval a také je to zřejmé z jeho výpovědi, kterou  natočil Dušan Skala se zemřelým v lednu r.2007.

Jelikož jsem měl tu čest se rozloučit se zemřelým na pohřbu, který se konal ve čtvrtek 3.července 2008 v obřadní síni krematoria v Blatné, přikládám doslovný projev, kterým jsem chtěl zdůraznit vztah občanů i mně osobně k zemřelému a jeho skromný život.


Vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté.
Sešli jsme se v této smuteční síni, abychom se společně rozloučili se zesnulým bratrem, strýčkem a výborným kamarádem Václavem Fleišhansem ze Zahrádky.

Setkání v této smuteční síni provází žal, slzy, smutek, neboť se navždy loučíme se svým blízkým, s někým, kterého jsme dlouhá léta znali a měli rádi. Každé úmrtí přináší bolest, největší pak těm nejbližším a jen čas dokáže zahojit čerstvé rány, kterými odchodem našeho blízkého člověka jsme byli zasaženi. Zvlášť bolestné je to pro nás, kteří jsme se zesnulým byli v blízkém kontaktu pravidelně, kteří jsme znali jeho vitalitu i přes jeho pokročilý věk. Vždyť ještě před dvěma roky u příležitosti oslav 100.výročí založení SDH v Zahrádce spojené se setkáním rodáků obce byl to právě Václav Fleišhans, který plný elánu společně s námi všemi prožíval pro obec tuto slavnostní událost. Radoval se společně se svými blízkými a kamarády z každého prožitého dne. Ve své chaloupce ve společnosti tolik oblíbených pejska a kočiček žil skromný denní život, který by nikdy nezaměnil, neboť ve své rodné vesničce byl velice spokojený. Zpráva o tom, že tento člověk byl náhle odvezen do nemocnice nás proto velice překvapila a už vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se mezi nás už nevrátil.

A právě v těchto chvílích, kdy doprovázíme našeho bližního na cestě, z které není návratu, je dobře se na chvilku v této hektické době zastavit, sednout si a zamyslet se nad smyslem života. Zamyslet se, zda to co děláme, jak se chováme, prospívá nejen nám, ale též našemu okolí, našim známým a blízkým. Vždyť všichni jednou zestárneme a budeme přehodnocovat ten svůj poměrně krátký život na této zemi. A asi většina z nás si přeje, abychom si mohli v duchu říci – byl to hezký a krásný život, který jsme nežili jen pro sebe, ale o to hezké jsme se dokázali dělit i se svými nejbližšími a známými. A v tomto smyslu byl život zesnulého Václava Fleišhanse zcela naplněn.

Zesnulý Václav Fleišhans velkou část života strávil ve své chaloupce sám a od doby úmrtí své maminky musel vést domácnost se vším všudy co tento úděl přináší. Nemohl se denně podělit s nikým se starostmi, problémy, ale též radostmi, které život přináší. My všichni co jsme jej znali víme, že za svého života nikdy nikoho neurazil, vždy na prvním místě byla pomoc svým blízkým, ale též spoluobčanům z vesnice. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit jeho pomoc rodině své sestry Boženy, která velice brzo ovdověla s třemi malými dětmi. Do posledních chvil svého života se snažil pomáhat jak jen mohl. Byl oblíben a vážen všemi spoluobčany, byl vždy připraven podat pomocnou ruku, když bylo potřeba.

Vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté.
Úmrtím Václava Fleišhanse odešel v první řadě dobrý člověk, který se nikdy neoženil, ale svoji lásku a všechny své síly, starosti i radosti prožíval s rodinami dětí své sestry. Odešel člověk, na kterého nezapomeneme a kterého nám budou připomínat vzpomínky na jeho poutavé vyprávění historek z vojny, příběhů při jeho každodenních cestách do Plzně a zpět při dojíždění do zaměstnání, z činnosti hasičského sboru, příběhů z naší hospůdky, kde byl velmi častým návštěvníkem. My všichni si uvědomujeme, že jsme ztratili v první řadě výborného kamaráda. Přestože v poslední době již s ohledem na svoje stáří nebyl tím stálým hostem při naší společné zábavě v karetní hry, vzpomínky na dobu již dávno minulou, kdy pravidelně sobotu co sobotu jsme se scházeli a bavili v naší hospůdce, zůstanou.

Budeme vzpomínat hlavně na člověka spojeného s místním Sborem dobrovolných hasičů Zahrádka, dlouholetého a v současnosti nejstaršího člena hasičského sboru. Od svého mládí se angažoval v činnosti sboru a to nejen jako řadový člen, ale hlavně jako velitel sboru v létech 1951 až 1975, tj. celých 24 let. Před dvěma roky při oslavách 100. výročí SDH v Zahrádce spojené se setkáním rodáků obce byl jako nejstarší člen sboru poctěn tím, že vysadil pamětní strom, který nám bude právě zesnulého nejvíce připomínat. Za celou dobu činnosti u SDH Zahrádka byl vyznamenán těmi nejvyššími oceněními v této pro společnost prospěšné činnosti.
Opomenout bychom neměli též jeho angažovanost v obecním životě, kdy v šedesátých létech byl členem předsednictva MNV Zahrádka a určitou dobu byl tajemníkem MNV Zahrádka.

Zesnulý Václav Fleišhans se narodil 8.9.1925 v rodině pokrývače a drobného zemědělce Václava Fleišhanse a Boženy Fleišhansové jako prostřední ze tří dětí v Zahrádce čp. 45. Otec zemřel velice záhy v roce 1951 v pouhých 66-ti létech a tak na výchovu synů Vojtěcha, zesnulého Václava a dceru Boženu zůstala maminka Božena sama. Do roku 1981, úmrtí maminky v úctyhodných 90-ti létech, žili ve společné domácnosti ve zmíněném domku čp.21 v Zahrádce. Následně pak žil sám klidný spokojený život a jak jsem v úvodu naznačil, musel si vystačit s domácími pracemi až do své smrti. Vyučil se strojním zámečníkem ve firmě „Holub“ ve Dvorci a celý produktivní věk až do odchodu do důchodu pracoval  jako dělník svařovny ET Doudlevce při sestavování velkých transformátorů ve Škodových závodech v Plzni. Největší obětí této práce bylo každodenní dojíždění ze Zahrádky do Plzně, kdy do roku 1955 musel docházet do obce Srby na vlak, od zmíněného roku začal do obce zajíždět autobus a tak spojení bylo na nádraží do Nepomuku snazší. Přesto se muselo vstávat ve 3 hodiny ráno, domů se přijíždělo kolem 17 hodiny odpolední. Co to bylo za oběť si dnes již ani neumíme představit. Václav Fleišhans zesnul tiše po krátké nemoci v pátek 27.června 2008 ve věku nedožitých 83 let.

Vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté.
Těžko se hledají slova, jak vyjádřit lítost nad odchodem zesnulého Václava Fleišhanse a zvlášť těžké je to pro mne, který jsem jej pravidelně navštěvoval a považoval jsem ho za svého druhého tátu. Určitě nám bude všem, kteří jsme v této smuteční síni, hlavně těm nejbližším, dlouho trvat, než-li se vyrovnáme s jeho odchodem a než-li si plně uvědomíme, že se nebudeme společně potkávat. Já jsem přesvědčen o tom, že život, který prožil byl plnohodnotný, naplněn láskou ke svým nejbližším a přes všechna ta utrpení, který život přináší, že byl šťastný. Jsem přesvědčen o tom, že všechna jeho přání, která v životě si předsevzal se mu splnila. A to, že odešel v poměrně požehnaném věku téměř 83 let, je toho důkazem. Zákonitosti tohoto světa nelze změnit a tak odešel člověk nám všem blízký, nám však zůstane vzpomínka v našich srdcích, kterou nelze vymazat.

Milý Vašku.
Loučím se s Tebou za všechny pozůstalé, za všechny známé, za všechny spoluobčany obce Zahrádka. Loučím se s Tebou za OÚ Čížkov a za SDH v Zahrádce. Děkuji Ti za všechno, co jsi pro své nejbližší a známé udělal a slibuji Ti, že na Tebe nikdy nezapomeneme.

Loučím se s Tebou i já osobně a chtěl bych Tě poděkovat za svoji rodinu, co jsi pro ni v minulosti vykonal. Dobře si uvědomuji, že mě osobně budou chybět ty pravidelné návštěvy, kdy jsme si společně popovídali, probrali všechny události v obci a blízkém okolí. V kronice obce Zahrádka bude zápisem vzpomenut Tvůj určitě těžký, přesto šťastný život.

Čest Tvojí památce.

A Vám smuteční hosté děkuji jménem rodiny pozůstalých za to, že jste přišli se rozloučit ze zesnulým Václavem Fleišhasem a vyjádřili tak účast nad zármutkem pozůstalých.

Pohřeb se konal v obřadní síni krematoria v Blatné ve čtvrtek 3. července 2008 od 9.00 hod.
 


Úmrtí Miloslava Chodory, Zahrádka čp.13 – 1.7. 2008.

V uplynulém roce došlo ještě k jednomu úmrtí a to poměrně mladého občana obce Zahrádka – Miloslava Chodory. Je pravdou, že zemřelý dost vážně již několik let marodil, několikrát byl hospitalizován v nemocnici a již několik let byl v invalidním důchodu. Přesto zpráva o jeho úmrtí nás všechny v obci překvapila.

Miloslav Chodora se narodil 15.1.1951 v Zahrádce čp.13 v rodině Jana a Milady Chodorových. Jeho matka zemřela také poměrně mladá ve věku nedožitých 60 let, jeho otec Jan Chodora zemřel ve věku 81 let v roce 2006 (viz záznam v kronice za rok 2006). A tak v chaloupce zůstal zemřelý sám se svými syny Janem a Miloslavem, kteří se však doma zdržovali sporadicky. Jeho život byl proto v posledních létech, hlavně od úmrtí jeho otce, velice těžký, hlavně z pohledu udržování domácnosti, zajištění stravy a všeho, co život vyžaduje. V poslední době zajížděly do domku pracovnice sociálního zabezpečení za účelem úklidu domácnosti. A právě tyto pracovnice v den jeho úmrtí našly Miloslava Chodoru v domě bez známky života. Pravděpodobně se jednalo o mozkovou příhodu, i když zemřelý trpěl více nemocemi.

Co říci k životu zemřelého. Jak jsem již uvedl nebyl lehký, oženil se s manželkou Dagmar, s kterou měl dva syny Jana a Miloslava. Bydleli co já pamatuji v Zahrádce čp.8 („U Míků“), když tento domek zakoupilo místní JZD. Po vybudování bytovek v Čížkově, opět místním JZD, se přestěhovali tam, kde žili po celou dobu fungování JZD a ještě několik let následných. Poslední léta žil zemřelý se svým otcem, neboť se rozvedl se svou manželkou. Po dobu svého aktivního života pracoval v místním JZD převážně jako zootechnik, neboť vystudoval střední zemědělskou školu.

Rozloučení se zemřelým bylo bez obřadu – Čest jeho památce.
 


Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice a bývalé prodejny v Zahrádce

Myšlenka přebudovat objekt bývalé úřadovny MNV, hasičské zbrojnice a bývalé prodejny na jakýsi kulturní stánek obce se zrodil u mladých hasičů, zejména pak Dušana Skaly, který byl tím iniciátorem a vůdčí osobností i po celou dobu stavby. Důvod byl jednoznačný – vybudovat prostory, kde by se občané mohli scházet ve volném čase, neboť po uzavření místní hospody, nebylo kde. Proto začala jednání s místním OÚ Čížkov, neboť objekt patří do majetku obce. Za SDH jednal s OÚ Dušan Skala s tím, že požadoval, aby obec uhradila materiál potřebný pro realizaci záměru a SDH zajistí práce bez nároku na honorář. Pochopením obce, zvlášť starosty Josefa Honse, došlo k dohodě a práce mohly začít. A co je třeba ještě zdůraznit je ta skutečnost, že myšlenka vznikla počátkem roku a vlastní realizace se uskutečnila během necelých tří letních měsíců (červen až srpen).

Na záznam této události v obci jsem velice pyšný a jak jsem již v úvodu naznačil, chtěl bych ji velice vyzdvihnout a v souvislosti s tím připomenout zásluhy některých konkrétních lidí, kteří se na rekonstrukci objektu nejvíce zasloužili. V minulosti to bývala běžná věc, že pokud obec chtěla něco vybudovat, musela se přičinit vlastním silami bez nároku na odměnu. V současné době to tak již nefunguje a většina prací uskutečňovaných v obci je hrazeno  převážně z prostředků obce. V tomto případě byly veškeré práce provedeny právě bez nároku na odměnu, zkrátka zdarma.

Co tato rekonstrukce obnášela. Původní úřadovna byla spojena se skladem bývalé prodejny (byla zbourána příčka), zazděna byla venkovní roleta, rozbourána rampa do skladu, původní prostor prodejny se upravil na místnost jakéhosi výčepu, musely se upravit prostory současného WC vybudovaného při prodejně. Tím vznikla velká společenská místnost a místnost výčepu, kam se vejde dle mého odhadu až 50 lidí. A to je na naši malou obec zcela dostačující. Přitom byl objekt zachován pro činnosti obce (místní rozhlas, místnost OÚ při akcích úřadu atp.), zachovaly se poslední knihy místní knihovny a vybavení bylo uskutečněno stoly, židlemi a dalšími doplňky z bývalé hospody.

Práce započaly stavebními demolicemi, následovala rekonstrukce elektrické instalace, kterou odborně provedl Václav Talůžek ml. Největší část prací obsahovaly zednické práce, kde se zase nejvíce zasloužil Jan Havlík st. Jak uvedl D.Skala při hodnocení prací stavby, „bez Honzy Havlíka by se takto rozsáhlá rekonstrukce nezvládla“. Následovalo dřevěné podium před objektem pro letní posezení (materiál formou sponzorského daru dodala dřevařská firma KLAUS Timber z Kladrubec), dřevěná hradba dvora (plaňky a lígre opět formou daru dodala firma pila Kašpar ze Zahrádky). V části podlahy ve společenské místnosti bylo položeno lino, v části zůstaly stávající parkety. Byly provedeny nátěry včetně tmelení všech oken a okenic, vybíleny byly všechny prostory, osazena byla nová mísa na WC, po opravě fasády byl proveden venkovní nátěr celé budovy. Vyměněny byly okapové žlaby (zajištěno dodavatelsky).

Potřebné práce byly zajišťovány nejvíce těmito občany – z rodiny Skalů hlavně Dušan Skala s přítelkyní Janou, Michal Skala s manželkou Marcelou a Jaromír Skala. Z rodiny Havlíků – Jan Havlík st., Jan Havlík ml., přítelkyně Honzy slečna Červená. Pak to byl Jiří Šelmát ml., jeho přítelkyně slečna Červená, Miloslav Chodora ml. a Vojta Zobal. To byli asi ti největší „tahouni“ , kteří mají největší zásluhy a omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl. Byli to i kamarádi a rekreanti, kteří do obce dojíždějí a které jsou k vidění na DVD, které Dušan Skala i z této akce zpracoval.

Skutečnost je taková, že se povedlo dílo, na které může být obec i SDH v Zahrádce právem pyšná. Jak uvedl starosta SDH na výroční valné hromadě, jedné se o dílo o celkově hodnotě odhadnuté na 233 000.- Kč (materiálové náklady hrazené OÚ Čížkov 65 000.- Kč, počet odpracovaných hodin bez požadavku náhrady v počtu cca 1 680 hodin).

Co říci na závěr – díky mládeži, dokázali jste, že v naší obci byli a jsou dobří a obětaví lidé. Zvláštní díky je potřeba na tomto místě vyslovit Dušanovi Skalovi, který to celé vymyslel a také koordinoval. Je totiž jedna pravda – pokud se nenajde ten, který se obětuje pro daný úkol, nelze jej zdárně zvládnout. Díky.   


Uskutečněné akce v nové hasičské zbrojnici:

 • Slavnostní otevření hasičské zbrojnice dne 9.8.2008. Akce byla pojata jako setkání všech občanů a přátel s pohoštěním. Bylo na roštu opečené prase, byla přestřižena slavnostně páska nejstarším členem SDH Václavem Talůžkem st., projevy pronesly starostové OÚ Čížkov Josef Hons a SDH Zahrádka Zdeněk Šelmát st. s poděkováním všem a s přesvědčením, že tento kulturní svátek bude plně využíván. Akce se velmi povedla, veselilo se až do pozdních nočních hodin, účast byla velká – odhadem kolem 60 lidí.
 • Vepřové hody se uskutečnily dne 6.12.2008. Rovněž tato akce byla vyhlášena pro všechny občany včetně občanů okolních obcí, kteří přijížděly za nákupem zabijačkových výrobků. Podával se ovar, zabijačková polévka, výpečky, škvarky, guláš, jitrnice, jelita, tlačenka světlá a tmavá, sádlo. Nakonec se ukázalo, že prase o váze cca 170 kg bylo málo pro uspokojení všech. Opět konstatuji jako přímý účastník, že se hody povedly, veselice s harmonikou trvala do noci, zde bych odhadl ještě větší účast – možná 60 až 70 lidí. Závěrem bylo konstatováno, že se vepřové hody stanou tradicí a měly by se opakovat každým rokem, možná i několikrát. Je to i v sousedních obcích jakási móda, zájem ze strany občanů je veliký, neboť prasata se již nepěstují jako v minulosti a tak si to lidé rádi koupí.
 • Výroční valná hromada se rovněž uskutečnila v nové hasičské zbrojnici dne 1.1.2009. Bylo to příjemné posezení s pohoštěním (guláš, uzené, špek) s účastí asi 40 lidí, pozváni byli všichni, členové SDH i nečlenové, manželky. Povedlo se a je zřejmé, že tradiční valné hromady a schůze SDH se budou vždy konat v tomto zařízení. Ostatní je zřejmé z následujícího zápisu o jednání valné hromady SDH Zahrádka.

Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v obci Čížkov – 17. a 18.10.2007:

Jak jsem uvedl v úvodu zápisu za rok 2008, uskutečnily se v tomto roce volby do krajských zastupitelstev v celé ČR. Přestože se tyto volby přímo netýkají naší obce, je dobré pro naše další generace zaznamenat, jaké strany v této době byly na politické scéně a rovněž mínění občanů v částech obce. Jen snad stojí za připomenutí, že v rámci celé ČR jednoznačně zvítězila ČSSD a sice ve všech 13 krajích, což je velice zásadní změna oproti volbám před čtyřmi roky, kdy slavila úspěch ODS. Nechci tuto změnu dále komentovat, jelikož se více jedná o politické smýšlení a to by nemělo v malé obci jakou je ta naše hrát hlavní roli, neboť lidé by se měli respektovat bez rozdílu politické náklonnosti. Jen snad pro zajímavost je dobré uvést procento účasti ve volbách – v rámci ČR cca 30%, v obci Čížkov pak 58%.

Výsledky jsou zřejmé z přiložené tabulky.

Strana

VO č.1
Čížkov +
Měrčín

VO č.2
Zahrádka

VO č.3
Čočovice
+ Liškov

VO č.4
Železný
Újezd +
Chynín

VO č.5
Přešín

Celkem

1. KSČM

11

7

13

10

4

45

18. Strana zelených

5

1

3

1

0

10

20. Dělnická strana

1

2

2

0

0

5

23. Nezávislí demokraté

0

0

2

0

0

2

26. Česká str.nár.soc.

11

0

1

2

2

16

30. Strana pro otev.spol.

5

0

0

5

8

18

36. Koalice pro PK

3

1

5

13

0

22

42. Volte pravý blok

0

0

1

0

0

1

47. ODS

14

5

9

10

3

41

48. ČSSD

14

8

40

34

14

110

58. Koruna česká

0

0

1

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

Počet hlasujících voličů

64

24

77

75

31

271

% volitelnosti

 

 

 

 

 

57


Kanalizace v Zahrádce – část Chalupy:

V podzimních měsících se započalo s plánovanou kanalizací v části obce Chalupy a sice v úseku od bývalé autobusové zastávky „U Trhlíků“ až pod hasičskou zbrojnici, kde byla otevřená strouha a po záplavách došlo k sesunům břehů, takže se strouha zvětšovala a ovlivňovala šíři vozovky. Proto bylo rozhodnuto, že do strouhy budou uloženy betonové roury o průměru 40 cm. Práce byla OÚ Čížkov zadána soukromé firmě Václav Helma ze Srb, který postupně kanalizaci realizoval a v současné době je v celé délce povrch srovnaný navezenou zeminou, na několika místech jsou rošty pro zachycení povrchové vody. V letních měsících dojde k zatravnění a určitě to zlepší vzhled této části podél vozovky.

Celkové náklady byly dle zprávy OÚ Čížkov 174 600.- Kč. Velice jsme tuto úpravu v obci přivítali a těšíme se, že bude opraven povrch vozovky, jak bylo přislíbeno.


Výroční valná hromada SDH Zahrádka 1.1.2009:

Jak jsem už zmínil výše, valná hromada SDH Zahrádka s hodnocením roku 2008 s uskutečnila v hasičské zbrojnici Zahrádka.
V úvodním slově starosty SDH Zahrádka bylo minutou ticha vzpomenuto zemřelých Václava Fleišhanse a Miloslava Chodory, práce SDH v uplynulém roce byla hodnocena velice pozitivně zvláště pak bylo vyzdvihnuto a poděkováno všem, kteří se podíleli na rekonstrukci objektu požární zbrojnice.

Zpráva velitele SDH Vlastimila Fialy byla rovněž jen samá chvála s připomenutím těchto aktivit:

 • účast soutěžních družstev na pěti soutěžích (okrskového v Sedlišti a to hned dvěma družstvy, na memoriálech v Sedlišti, v Přešíně, Vrčeni a v Srbech, kde dokonce družstvo zvítězilo)
 • poděkování za rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice
 • poděkování za uskutečněné akce výše uvedené
 • evidováno 36 členů SDH
 • zakoupené obleky pro soutěžní družstvo se již využívají (pochvala)

Zpráva hospodáře SDH Zdeňka Šelmáta ml:

 • výdaje s týkaly hlavně občerstvení (na valné hromadě 1.1.2008-2 600.- Kč, při rekonstrukci objektu cca 4 600.- Kč), oprava vozidla Gaz (cca 600.- Kč), startovné (cca 1 000.- Kč)
 • členské poplatky činí 100.- Kč na člena (z toho 50.- Kč zůstává SDH)
 • stav financí k 1.1.2009 činí 36 000.- Kč (6 500.- Kč na hotovosti, 29 500.- Kč na účtu)

Zpráva revizní komise přednesená Václavem Talůžkem ml.:

 • provedena kontrola účetnictví vedené na počítači – nebylo shledáno závad
 • kontrola usnesení z minulé valné hromady – bylo splněno

Diskuse:

 • Václav Černý v krátkém vystoupení připomenul zásluhy dlouholetého člena SDH Václava Fleišhanse, který zemřel 27.6.2008
 • Dušan Skala nastínil, jaké práce čekají SDH v roce 2009 v souvislosti s hasičskou zbrojnicí (zavedení vody) a seznámil přítomné s novým DVD (videokronika obce Zahrádka – rok 2007 a 2008) s možností zakoupení
 • Jan Havlík st. doporučuje změnu termínu výročních valných hromad (dohodnuto, že se termín bude určovat každým rokem na přípravné schůzi)

Zpráva návrhové komise přednesená Jaroslavem Končelem:

 • valná hromada schvaluje zprávy starosty, velitele, hospodáře
 • valná hromada ukládá – účast alespoň jedním družstvem okrskové soutěže, pravidelnou údržbu techniky a úklid hasičské zbrojnice

Na závěr bylo podáno pohoštění (guláš, uzené, špek) a následovala projekce DVD videokroniky obce za rok 2007 a 2008. Celá valná hromada byla hodnocena velice kladně a všichni se rozcházeli s uspokojením.


Zapsal: Václav Černý.