Facebook

 


Zahrádka 2007

Kronika obce Zahrádka 2007 - zapsal Václav Černý


Úvod:

Uplynulý rok lze charakterizovat z pohledu naší obce jako ten jeden z nejklidnějších, chudý na události, ať již pokud se týká případného odchodu resp. narození nového občana v obci, nebo některých akcí, které by stály za výrazné připomenutí. Snad jen ta skutečnost, že v tomto roce došlo k uzavření prodejny v obci a uskutečněný vzpomínkový večer na oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů spojené se setkáním rodáků. O těchto událostech se zmíním v samostatných zápisech následně. A jak já jsem zaznamenal, občané ještě žili z oslav, které se uskutečnili 22.7.2006, vzpomínali na podařené setkání po pěti létech, kdy obec ožila tím velkým množstvím přítomných rodáků, příbuzných a známých, kteří se přijeli podívat na svoji rodnou a svým způsobem milovanou obec. To bylo zřejmé z rozhovorů s mnohými, které jsem potkával ať již náhodně na ulici nebo při posezení v Penzionu. A věřte mi, že jsem rád poslouchal slova chvály na adresu organizátorů SDH v Zahrádka.


Počasí:

Krátkým zápisem bych se chtěl zmínit o počasí v uplynulém roce, tak jak to dělám pravidelně. Naštěstí se nám vyhnuly katastrofy, které v předcházejících létech byly zaznamenány (mám na mysli hlavně povodně) a z tohoto pohledu by se dalo říci, že bylo všechno v normálu. Pokud jde o zimní měsíce na počátku roku i konce roku, je možné mluvit opět o rok chudý na sníh a nízké teploty, takže případné provozování zimních sportů (lyžování, bruslení) bylo velmi omezené. A tak nám stále zůstávají vzpomínky na naše mládí, kdy jako děti jsme se vyřádily hlavně při hokejových utkáních na místních rybnících, kdy pravidelně se konala utkání „starých“ proti „mladým“.
V létě byly zaznamenány rekordní vysoké teploty a to nejen v naší obci, ale v celém státě. Tyto teploty podle tisku byly nejvyšší v měsíci červenci 2007, kdy v pražském Klimentinu  byly ve dnech 15.7.  a 16.7. zaznamenány nejvyšší teploty  +34,6° C resp.  +36°C. Byly to nejvyšší teploty od roku 1983, kdy nejvyšší teploty byly zaznamenány +37,8 ° C.
I v naší obci se teploty pohybovaly kolem 30° C a tak je možné celkově celý rok hodnotit jako teplý s podprůměrnou vláhou.


Uzavření prodejny:

Nepříjemnou událostí v obci bylo rozhodnutí OÚ Čížkov o uzavření prodejny, která byla provozována v prostorech přístavby místní hasičské zbrojnice soukromou firmou p.Blovského z Dožic. Je potřeba připomenout, že prodejna byla otevřena tři dny v týdnu a sice v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v dopoledních hodinách, kdy nabídka byly základní potraviny a zelenina. Objektivně je potřeba říci, že nakupujících v prodejně bylo stéle méně, což vyplývá z počtu obyvatel a hlavně ze skutečnosti, že hlavně ti mladší si za nákupem jezdí do velkých supermarketů do nejbližších měst kde většinou pracují (Nepomuk, Blovice, Plzeň) a kde ceny zboží jsou nižší než-li v malých prodejnách. Navíc je potřeba ještě podotknou, že někteří občané z části „Smetalek“ již delší dobu chodili za nákupem do sousedního Sedliště, neboť vzdálenost je kratší než do prodejny v „Chalupách“ a sortiment zboží zde byl a je větší.
Abych ještě více přiblížil počet nakupujících v místní prodejně (jednalo se hlavně o starší občany), tak ve všední den se jednalo asi o 5-7 občanů a to nákup byl minimální, takže prodejci se tento způsob nemohl vyplatit. Připomínám, že zboží si prodejce vozil autem.
V letních měsících si občas přišel nakoupit nějaký ten rekreant a svačinu si zakoupili pracovníci místní pily p.Kašpara.
Nedá se nic dělat, ale změna pro malou obec to je, hlavní komplikací je to pro starší občany bez auta, kteří musí za nákupem buď autobusem (a ten jezdí velmi zřídka), nebo jim nákup zajistí nejbližší příbuzní nebo známí.


Vzpomínkový večer:

Vydařenou akcí SDH Zahrádka byl vzpomínkový večer na oslavy 100.výročí založení sboru dobrovolných hasičů spojené se setkáním rodáků, který se uskutečnil dne 22.6.2007 v Penzionu Zahrádka. Myšlenka na uskutečnění této vzpomínky vznikla hned po oslavách, ale bylo to podmíněno zpracováním těchto událostí na videokazetu nebo DVD, které se z vlastní iniciativy ujal Dušan Skala. Jelikož se jednalo o velice náročnou práci, trvalo to v podstatě rok bez jednoho měsíce (oslavy se konaly 22.7.2006), kdy zpracování oslav a je potřeba říci, že nejen oslav, ale též historie obce, byly zpracovány tak, že si zájemci mohli tyto videokazety resp. DVD koupit.
Chtěl bych v úvodu zdůraznit, že se jedná podle mého názoru o významnou práci Dušana Skaly, která mohla v tak malé obci vzniknout a že plné ocenění se dočká hlavně od generací, které přijdou po nás. Tato práce nazvaná Videokronikou obce Zahrádka mohla vzniknou díky novým technologiím zpracování kronik obce a vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. „živý dokument“, je v porovnání s psanou kronikou jedinečný.
Vzpomínkový večer byl uskutečněn za velkého zájmů občanů obce, ale též zájemců z řad rekreantů, kteří jsou s obcí spjati právě přes rekreační objekty. Nakonec se ukázalo, že salonek, který je asi pro 50 lidí, byl ještě malý, troufám si odhadnout, že přítomných bylo kolem šedesáti.
Účelem bylo formou promítání seznámit přítomné s obsahem DVD kazet a po shlédnutí ukázek (nebylo možné z časových důvodů promítnou celý obsah těchto dvou DVD kazet) si každý přítomný mohl tyto videokazety resp. DVD zakoupit. Nakonec se ukázalo, že připravené množství nestačilo a tak je zájemci u Dušana Skaly DVD objednali.
Jen stručně bych chtěl připomenout obsah této Videokroniky, která jak jsem již uvedl byla vydána ve dvou provedeních a sice jako videokazeta a jako DVD. U DVD provedení (modernější systém) bylo zpracování na dvou discích s uvedením obsahu a časového rozsahu.
DVD 1:

 1. Setkání rodáků 22.7.2006…………………………32 min.
 2. 100 let SDH Zahrádka (historie a současnost)…….20 min.
 3. Ochotnické divadlo………………………………..12 min.
 4. Bonus – Nepomucko-vůně všech barev…………   11 min.
 5. Fotografie – Rodáci 2006…………………………   4 min.

DVD 2:

 1. Zahrádka – upoutávka………………………………5 min.
 2. Sestřih z rozhovorů………………………………… 3 min.
 3. Fotbal – vzpomínky na fotbalovou tradici…………..5 min.
 4. Karty – tradice hry „Darda“……………………   3:30 min.
 5. Stavění májky………………………………………..5 min.
 6. Včely – Jaroslav Fiala………………………………  3 min.
 7. U tří dubů – Jan Chodora…………………………1:20 min.
 8. Zahrádka letecky – podzim 2005…………………….3 min.
 9. Zimní kratochvíle – sestřih záběrů…………………   3 min.
 10. Zima v Zahrádce – výroční schůzce SDH 1.1.2006….5 min.
 11. Výroční schůze SDH 1.1.1987………………………1 min.
 12. Hospoda – Václav Černý čp.44……………………   5 min.
 13. Poslední bál v místním hostinci – 26.10.2002……   11 min.
 14. Zahrádka – sestřih záběrů z obce 2003-2007……  6:30 min.
 15. Naháňka nad Čížkovem – vánoce 2006…………..4:30 min.
 16. Hůrka – vrch nad Zahrádkou – tradice……………….3 min.
 17. 2.světová válka – sestřih z rozhovorů………………   7 min.
 18. Bonus – Ruská okupace v Plzni srpen 1968………6:30 min.
 19. Popp v Zahrádce – psychotronický výzkum 14.8 04..16 min.
 20. Požár seníku v Sedlišti 27.2.2007…………………4:30 min.
 21. Vizualizace prvního osídlení…………………………30 sec.
 22. Bonus – Supermirafiori (diplomová práce)…………   8 min.

Jak z časového obsahu vyplývá, jedná se o dokument v rozsahu 195 min., tj. více jak dvě hodiny čistého času, který přibližuje naší vesničku v různých časových obdobích, z různých úhlů pohledu, ve vzpomínkách některých pamětníků a občanů obce. Právě způsob zpracování s proloženými historickými fotografiemi a aktuálními rozhovory považuji za velice zdařilé. Je zřejmé, že dokument zpracoval profesionál, který vystudoval danou profesi. A tak na závěr si dovolím jediné – díky Dušane. 


Valná hromada SDH Zahrádka 11.1.2008:

Jak se stalo tradicí sešli se členové SDH na výroční valné hromadě v místním Penzionu Zahrádka. Jako obvykle byla účast velká (celkem 33 přítomných včetně hostů ze sousedního SDH Sedliště). V úvodním slově se starosta sboru Zdeněk Šelmát st. vrátil k oslavám 100. výročí založení sboru, hlavně pak k vzpomínkovému večeru, o kterém píši v předcházejícím článku. Poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci akce, zvláště pak Dušanovi Skalovi.
Po schválení programu byla zhodnocena práce sboru starostou Zdeňkem Šelmátem st. a Vlastimilem Fialou, velitelem sboru. Hlavní body jednání shrnuté do závěrečného usnesení bych ve stručnosti zjednodušil následovně:
1) Hlavním úkolem je opravit a zprovoznit stříkačku, která je od posledního okrskového     cvičení v poruše. Úkol pro velitele a starostu sboru do 31.3.2008.
2) Po rušné debatě ohledně opravy auta, které je rovněž nepojízdné bylo dohodnuto, že i zde se pokusí členové zajistit opravu. Úkol pro Jiřího Šelmáta ml. a Zdeňka Šelmáta ml. do 30.4.2008.
3) Byly zakoupeny cvičné obleky pro družstvo SDH – 8 ks včetně čepic. Finančně zajistil OÚ Čížkov.
4) Na návrh některých členů sboru se rozvinula debata o změně tradičního termínu konání valných hromad. V tomto bodě nedošlo po vzájemné debatě ke shodě a tak bylo hlasováno. Výsledek hlasování byl těsný - 11:10 ve prospěch zachování termínu. Snad jen bych uvedl, že pro zachování termínu jsou převážně starší členové sboru. Námitky některých členů o změně termínu bych shrnul následovně – návštěvy příbuzných v prvním dnu roce, nevhodné pro dojíždějící, pokud termín vyjde uprostřed týdne jako tomu bylo letos, únava po silvestru.
5) Z diskuse pak vyplynuly některé úkoly pro rok 2008 – likvidace dřevěného skladu a oprava plotu u požární zbrojnice, čištění požární nádrže v jarních měsících, účast družstva na okrskovém a pohárových cvičeních v Sedlišti a ve Vrčeni.

Valná hromada byla ukončena pohoštěním. 

Do kroniky zapsal kronikář obce Zahrádka Václav Černý.  


Úmrtí Václava Maška (čp.38) 3.10.2007

(příspěvek Dušana Skaly)

Na závěr přehledu událostí roku 2007, bych rád ještě vzpomněl na dobrého člověka, který tento rok odešel v úctihodném věku 96 let. Václav Mašek sice nebyl Zahrádeckým rodákem, ale díky tomu, že si vzal Boženu Šelmátovou z č.p.38 (u Truhlářů) byl jeho život s naší obcí úzce spjat. Po dlouhou dobu byl jednoznačně nejstarším Zahrádeckým pamětníkem.
Pana Maška jsem díky věkovému rozdílu samozřejmě nepoznal, měl jsem jen několik fotografií od „ Truhlářů“. Proto když jsem se dozvěděl, že stále žije, vypravil jsem se v srpnu 2007 do Plzně k jeho dceři, abych se s ním setkal a požádal ho o rozhovor do videokroniky obce Zahrádka. Bylo to pro mne kouzelné setkání. Rozhovor z důvodu vysokého věku již sice nebyl možný, ale když jsem si s tímto veselým stařečkem třásl rukou, cítil jsem úctu a vzrušení, bylo to jako dotýkat se starého statného stromu, živé paměti 20. století.


Dopis paní Marešové, který jsem dostal po smrti Václava Maška.

Václav Mašek  30.8.1911 – 3.10.2007
Božena Mašková  24.12.1917 – 23.12.1991

Tatínek ovdověl v 80. létech. V 88 létech se poprvé v životě ocitl v nemocnici. Z nemocnice pak už šel bydlet k nám. Ale stále až do konce se snažil bojovat o dobrou kondici, aby byl co nejvíce soběstačný. Zemřel náhle v 96 létech.

Rodiče tvořili dvojici, která se nezalekla žádné práce ani té nejtěžší. Oba těžce pracovali, maminka v mlékárně a tatínek na dráze v dílnách. O dovolených „odpočívali“ v Zahrádce další prací na hospodářství dědy a babičky (později i v JZD). Také důchodová léta trávili aktivním odpočinkem kolem chaloupky v Zahrádce. Byla to jejich největší radost. Dokud byli zdraví, byli moc šťastní a byli moudří a dobří lidé. (Jako ostatně z jejich generace mnozí.)

B. Marešová (dcera)