Facebook

 


Z KRONIKY

Informace o historii budovy hasičské zbrojnice tak, jak nám je zachovali zahradečtí kronikáři

1940

Dne 17. března zemřel Bárta, obecný chudý, který byl v obecním domku č.17, byl první dán do izolační místnosti při hasičském skladišti, do jeho pohřbení. Byl v obci několik roků a živil se jako kolovrátkář po kraji a nic na obci nechtěl než byt.

Z kroniky Josef Košan

1954

Místní MNV se rozhodl požádat ústředí Jednoty o zřízení prodejny ve zdejší obci. K tomuto byla použita úřadovna MNV, která se přemístila do vedlejší místnosti. Bylo nutno ve štítu budovy vybourati vchod, před vchodem zhotoviti několik schodů a v příčce jedny dveře zazdíti. Všechny práce na úpravě místnosti byly říjnu skončeny a počátkem listopadu navezla Jednota zboží. První prodavačkou se stala Božena Košanová č.48. Odpadlo tak nepříjemné docházení za nákupy do Čížkova.

Z kroniky Jan Komanec

1964

Dne 10. ledna se uskutečnilo sloučení MNV Čížkova a Zahrádky. Tímto opatřením se ruší MNV v Zahrádce a ustavuje se společný národní výbor se sídlem v Čížkově. Obec Zahrádka bude zastoupena ve společném NV pěti členy. Chodora Jan čp.13, Komanec Josef čp.5, Fleišhans Václav čp.21, Fiala Slavomír čp.23 a Rojík Václav čp.43.

Z kroniky Jan Komanec

1974

Dosavadní prodejna zboží byla od roku 1954 umístěna v jedné místnosti v budově MNV, která byla zatím účelem vhodně upravena. Postupem doby, jak přibývalo zboží na našem trhu, ukázalo se, že tato místnost jest pro prodejnu malá, protože současně sloužila za skladiště zboží. To byly stížnosti všech prodavaček a tímto stavem se zabýval jak dohlížecí výbor, tak i MNV.

Bylo rozhodnuto přistavěti prodejnu novou a dřívější používat jako skladiště. Za účelem získání finanční úhrady MNV požádal ONV o zařazení stavby do akce Zet. Příslušné plány zhotovili ve stavebním odboru Jednoty. Po kladném vyřízení žádosti se začalo dne 4. září s výkopem základů. Na stavbě se pracovalo převážně
o sobotách a nedělích a to proto, aby se práce mohli zůčastnit všichni občané, jak družstevníci, tak i dělníci zaměstnaní přes týden ve svých závodech. Pomáhalo i JZD, které svými dopravními prostředky naváželo stavební materiál.

Z kroniky Jan Komanec

2007 - Uzavření prodejny

Nepříjemnou událostí v obci bylo rozhodnutí OÚ Čížkov o uzavření prodejny, která byla provozována v prostorech přístavby místní hasičské zbrojnice soukromou firmou p.Blovského z Dožic. Je potřeba připomenout, že prodejna byla otevřena tři dny v týdnu a sice v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v dopoledních hodinách, kdy nabídka byly základní potraviny a zelenina.

Objektivně je potřeba říci, že nakupujících v prodejně bylo stéle méně, což vyplývá z počtu obyvatel a hlavně ze skutečnosti, že hlavně ti mladší si za nákupem jezdí do velkých supermarketů do nejbližších měst kde většinou pracují (Nepomuk, Blovice, Plzeň) a kde ceny zboží jsou nižší než-li v malých prodejnách. Navíc je potřeba ještě podotknou, že někteří občané z části „Smetalek“ již delší dobu chodili za nákupem do sousedního Sedliště, neboť vzdálenost je kratší než do prodejny v „Chalupách“ a sortiment zboží zde byl a je větší.

Abych ještě více přiblížil počet nakupujících v místní prodejně (jednalo se hlavně o starší občany), tak ve všední den se jednalo asi o 5-7 občanů a to nákup byl minimální, takže prodejci se tento způsob nemohl vyplatit. Připomínám, že zboží si prodejce vozil autem. V letních měsících si občas přišel nakoupit nějaký ten rekreant a svačinu si zakoupili pracovníci místní pily p.Kašpara.

Nedá se nic dělat, ale změna pro malou obec to je, hlavní komplikací je to pro starší občany bez auta, kteří musí za nákupem buď autobusem (a ten jezdí velmi zřídka), nebo jim nákup zajistí nejbližší příbuzní nebo známí. A právě při konání těchto akcí si všichni uvědomujeme, jak byla dobrá myšlenka našich mladších hasičů rekonstruovat hasičskou zbrojnici na klubovnu, kde se můžeme scházet při různých příležitostech.

Z kroniky Václav Černý

2008 - Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice a bývalé prodejny v Zahrádce

Myšlenka přebudovat objekt bývalé úřadovny MNV, hasičské zbrojnice a bývalé prodejny na jakýsi kulturní stánek obce se zrodil u mladých hasičů, zejména pak Dušana Skaly, který byl tím iniciátorem a vůdčí osobností i po celou dobu stavby. Důvod byl jednoznačný – vybudovat prostory, kde by se občané mohli scházet ve volném čase, neboť po uzavření místní hospody, nebylo kde. Proto začala jednání s místním OÚ Čížkov, neboť objekt patří do majetku obce. Za SDH jednal s OÚ Dušan Skala s tím, že požadoval, aby obec uhradila materiál potřebný pro realizaci záměru a SDH zajistí práce bez nároku na honorář. Pochopením obce, zvlášť starosty Josefa Honse, došlo k dohodě a práce mohly začít. A co je třeba ještě zdůraznit je ta skutečnost, že myšlenka vznikla počátkem roku a vlastní realizace se uskutečnila během necelých tří letních měsíců (červen až srpen).

Na záznam této události v obci jsem velice pyšný a jak jsem již v úvodu naznačil, chtěl bych ji velice vyzdvihnout a v souvislosti s tím připomenout zásluhy některých konkrétních lidí, kteří se na rekonstrukci objektu nejvíce zasloužili. V minulosti to bývala běžná věc, že pokud obec chtěla něco vybudovat, musela se přičinit vlastním silami bez nároku na odměnu. V současné době to tak již nefunguje a většina prací uskutečňovaných v obci je hrazeno převážně z prostředků obce. V tomto případě byly veškeré práce provedeny právě bez nároku na odměnu, zkrátka zdarma.

Co tato rekonstrukce obnášela. Původní úřadovna byla spojena se skladem bývalé prodejny (byla zbourána příčka), zazděna byla venkovní roleta, rozbourána rampa do skladu, původní prostor prodejny se upravil na místnost jakéhosi výčepu, musely se upravit prostory současného WC vybudovaného při prodejně. Tím vznikla velká společenská místnost a místnost výčepu, kam se vejde dle mého odhadu až 50 lidí. A to je na naši malou obec zcela dostačující. Přitom byl objekt zachován pro činnosti obce (místní rozhlas, místnost OÚ při akcích úřadu atp.), zachovaly se poslední knihy místní knihovny a vybavení bylo uskutečněno stoly, židlemi a dalšími doplňky z bývalé hospody.

Práce započaly stavebními demolicemi, následovala rekonstrukce elektrické instalace, kterou odborně provedl Václav Talůžek ml. Největší část prací obsahovaly zednické práce, kde se zase nejvíce zasloužil Jan Havlík st. Jak uvedl D.Skala při hodnocení prací stavby, „bez Honzy Havlíka by se takto rozsáhlá rekonstrukce nezvládla“. Následovalo dřevěné podium před objektem pro letní posezení (materiál formou sponzorského daru dodala dřevařská firma KLAUS Timber z Kladrubec), dřevěná hradba dvora (plaňky a lígre opět formou daru dodala firma pila Kašpar ze Zahrádky). V části podlahy ve společenské místnosti bylo položeno lino, v části zůstaly stávající parkety. Byly provedeny nátěry včetně tmelení všech oken a okenic, vybíleny byly všechny prostory, osazena byla nová mísa na WC, po opravě fasády byl proveden venkovní nátěr celé budovy. Vyměněny byly okapové žlaby (zajištěno dodavatelsky).

Potřebné práce byly zajišťovány nejvíce těmito občany – z rodiny Skalů hlavně Dušan Skala s přítelkyní Janou, Michal Skala s manželkou Marcelou a Jaromír Skala. Z rodiny Havlíků – Jan Havlík st., Jan Havlík ml., přítelkyně Honzy slečna Červená. Pak to byl Jiří Šelmát ml., jeho přítelkyně slečna Červená, Miloslav Chodora ml. a Vojta Zobal. To byli asi ti největší „tahouni“ , kteří mají největší zásluhy a omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl. Byli to i kamarádi a rekreanti, kteří do obce dojíždějí a které jsou k vidění na DVD, které Dušan Skala i z této akce zpracoval.

Skutečnost je taková, že se povedlo dílo, na které může být obec i SDH v Zahrádce právem pyšná. Jak uvedl starosta SDH na výroční valné hromadě, jedné se o dílo o celkově hodnotě odhadnuté na 233 000.- Kč (materiálové náklady hrazené OÚ Čížkov 65 000.- Kč, počet odpracovaných hodin bez požadavku náhrady v počtu cca 1 680 hodin). Co říci na závěr – díky mládeži, dokázali jste, že v naší obci byli a jsou dobří a obětaví lidé. Zvláštní díky je potřeba na tomto místě vyslovit Dušanovi Skalovi, který celou akci řídil a koordinoval. Díky.

Z kroniky Václav Černý

2010 - Dokončení rekonstrukce hasičské klubovny, akce konané v klubovně

V průběhu měsíce července byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice a sice – byla zavedena voda do klubovny včetně rozvodů a odpadů (prováděla firma „Žák“ ze Sedliště), byly stavebně odděleny WC pro muže a ženy včetně obkladů. V přední části, kde je instalována kuchyňka a výčepní pult, byla provedena nová podlaha (betonová s linem). Do hlavní zasedací místnosti byla instalována nová kamna. Náklady na tuto rekonstrukci byly hrazeny OÚ Čížkov a ze strany obce je potřeba poděkovat za to, že OÚ nezapomíná na potřeby všech obcí.
V průběhu roku se v hasičské klubovně uskutečnily akce, které si získávají oblibu u místních občanů, jakož i občanů za sousedních obcí. A tak jen připomínám:

  • 20.3. vepřové hody
  • 7.8. letní grilování
  • 20.11. vepřové hody
  • 1.1.2011 tradiční valná hromada hasičů

A právě při konání těchto akcí si všichni uvědomujeme, jak byla dobrá myšlenka našich mladších hasičů rekonstruovat hasičskou zbrojnici na klubovnu, kde se můžeme scházet při různých příležitostech.

Z kroniky Václav Černý