Facebook

 


VOLEBNÍ TAHANICE V ZAHRÁDCE

Kronikář Karel Bláha ml. připravil ohlédnutí za soudními tahanicemi, které vyvolala stížnost zahrádeckých občanů proti obecním volbám v roce 1908.


Stížnost zahrádeckých občanů proti obecním volbám v roce 1908

V roce 1908 se konaly v Zahrádce volby do obecního zastupitelstva. Proti těmto volbám vzneslo následně několik místních občanů stížnost, kterou adresovali c. k. místodržitelství pro království České. V následujícím článku vám přinášíme povídání o tom, jak to tehdy bylo.


Obecní volby v Českém království

Nejprve si ale řekněme něco o tom, jak probíhaly samotné volby v Českém království. Volby do obecních zastupitelstev se řídily „Zákonem daným dne 16. dubna 1864 pro království České, jímž to se vydává zřízení obecní a řád volení v obcích“.

Do obecního zastupitelstva se volilo ve třech voličských sborech. Volební řád stanovoval, že starosta obce má vytvořit seznam všech občanů s volebním právem a seřadit je podle velikosti přímých daní, které odvádí. Tento seznam byl pak rozdělen na tři díly (na tři sbory). V prvním sboru byli ti, kteří platili první třetinu celkové sumy vybraných přímých daní, v druhém sboru ti, kteří platili druhou třetinu a ve třetím všichni ostatní. Tento seznam měl být poté v obci s dostatečným předstihem vyvěšen a nejméně osm dní předem mělo být oznámeno kdy a kde se budou volby konat. Volby samé probíhaly tak, že každý volič měl možnost volit kohokoli bez ohledu na to, ke kterému sboru náležel. Při hlasování volič napsal na hlasovací lístek jména osob, které mají být zvoleny do výboru nebo za náhradníky, ale jen tolik, kolik zástupců do výboru nebo za náhradníky volil sbor, ke kterému volič náležel.


Volby v Zahrádce v roce 1908

Dne 14. prosince roku 1908 se v Zahrádce čp. 35 na tehdejším obecním úřadě konaly obecní volby. (V té době bývalo zvykem, že obecní úřad býval ve stavení starosty obce.)


U Valentů čp. 35


Při těchto volbách byli zvoleni:

v I. sboru - František Bárta čp. 6, Jan Chodora čp. 1, Jan Šimáně čp. 27

ve II. sboru - Matěj Černý čp. 44, Jan Komanec čp. 9, Josef Syrový čp. 11

ve III. sboru - František Beroušek čp. 19, Josef Černý čp. 24 a Jan Bartoš čp. 34

Tento výsledek zaslal 16. prosince tehdejší starosta František Valenta na okresní hejtmanství do Přeštic.
 


Někteří z tehdejších zvolených obecních zastupitelů
 


Výsledky obecních voleb z prosince 1908
(zdroj: SOkA Plzeň-jih, Okresní úřad Přeštice inv. č. 441, sign. 3/103, Obecní věci, volby aj.: Zahrádka)

 

Stížnost proti volbám

Téhož dne sepsali někteří obyvatelé Smetalek (Václav Frank čp. 31, Josef Končel čp. 28, Tomáš Fiala čp. 39, Václav Martínek čp. 22, Václav Šelmát čp. 23, Jakub Houska čp. 25 a František Šelmát čp. 29) stížnost proti volbám obecního zastupitelstva a adresovali ji Vysoceslavnému c. k. místodržitelství pro království České v Praze.
 


Někteří z občanů, jež podali proti volbám stížnost

 


Stížnost proti volbám
(zdroj: SOkA Plzeň-jih, Okresní úřad Přeštice inv. č. 441, sign. 3/103, Obecní věci, volby aj.: Zahrádka)


Ve stížnosti občané uvedli, že při volbách se nepostupovalo podle volebního řádu a to tak, že nebylo oznámeno okresnímu hejtmanství, kdy se volby budou konat. Dále namítali, že ve třetím sboru byli zvoleni členové výboru na základě plných mocí, které byly svěřeny spolehlivým mužům tak, aby byli zvoleni lidé, kteří se v obci přes léto příliš nezdržují a dojíždějí za prací do ciziny. „...a sice jest zvolen v třetím sboru Josef Černý domkář č.p. 24, který pracuje za dení mzdu jako nádeník a jezdí na práci do ciziny a byl trestán 24 hodin vězením ve Stříbře, dále Fr. Beroušek domkář čp. 19 zedník který též za prací jezdí do Plzně a neb do ciziny, při volbě samé bral voličům hlasovací lístky z rukou a sám je vyplňoval ovšem že ve svůj prospěch. Dále byl zvolen ve druhém sboru Josef Syrový tesař který každým rokem na práci do německa jezdí.“. Dále si občané stěžovali na Matěje Černého hostinského v čp. 44, otce Josefa Černého zvoleného ve třetím sboru, který byl tehdejším obecním pokladníkem. U něho namítali, že neměl právo volit a ani být volen, protože je obecním pokladníkem, a že doposud navzdory upomínání starosty nepředložil obecní účty za roky 1907 a 1908. Také se o něm proslýchalo, že chce být starostou. „Týž v roce 1898 již jednou za starostu zvolen byl a po 3 měsících byl pro jistý přestupek suspendován a chce toho znovu docíliti a my nemáme k němu důvěru.“ stěžovali si Smetalští. Dále pak namítali, že v osadě Smetalky, kde se nacházel obecní úřad a tehdy žilo 22 voličů, nebyla vyvěšena vyhláška o volbách, ale teprve v předvečer voleb byli voliči uvědomeni oběžníkem, a tak se nemohli na volby připravit. Dodatečně pak ke stížnosti připojili ještě jednu námitku proti Matěji Černému ohledně toho, že měl být pokutován za zkracování dávek z výčepu a za krácení kolků ze zábav. Tuto dodatečnou stížnost však o měsíc později občané odvolali, protože se proslýchalo, že od obou pokut byl Matěj Černý osvobozen.

Takto sepsanou stížnost podali občané na obecním úřadě v Zahrádce. Starosta František Valenta ji pak následně 20. prosince odeslal na okresní hejtmanství do Přeštic, které ji postoupilo c. k. místodržitelství. Začátkem ledna roku 1909 zaslalo hejtmanství do Zahrádky dopis, ve kterém nařídilo celou záležitost prošetřit.

 

Výslech volební komise

Dne 28. ledna 1909 proběhl na obecním úřadě v Zahrádce výslech volební komise v záležitosti podaných námitek proti obecním volbám. K prvnímu bodu o tom, zda byla volba ohlášena hejtmanství, odpověděl starosta, že nebyla. Co se týče plných mocí, volební komise je až na jednu shledala za správné. Komise dále sdělila, že nemůže potvrdit to, že by František Beroušek při volbě bral hlasovací lístky a sám je vyplňoval. Dále k tomu, že zvolení členové výboru jezdí za prací do ciziny, sdělila, že o tom ví, ale že nemůže předpokládat, zdali tam budou jezdit i nadále. O tom, že byl Josef Černý trestán, komise nevěděla, protože týž je příslušný do Srb a není ve zdejším trestním rejstříku zanesen. V bodě o Matějovi Černém souhlasila volební komise s tím, že jest pokladníkem a že i přes vybízení starosty nepředložil ke schválení obecní účty za předcházející roky. Taktéž označila za pravdivé to, že jmenovaný byl starostou a byl suspendován, a proto k němu obecenstvo nemá důvěru. Dále komise souhlasila s tím, že na budově obecního úřadu v osadě Smetalky nebyla řádně vyvěšena vyhláška o volbách a že občané byli informováni oběžníkem.

 

Výslech Matěje Černého

Dne 29. ledna 1909 se na obecní úřad dostavil k výslechu Matěj Černý. Starosta mu přečetl jednotlivé body stížnosti, ke kterým on uvedl, že neví, zdali starosta volbu oznámil. Plné moci že uznává za správné. Co se týče toho, že zvolení členové výboru jezdí za prací do ciziny, sdělili, že to je lež a že zvolení dělají po domácku a v neděli a v zimě jsou doma.

K trestu Josefa Černého udal, že byl trestán, ale již před 7 lety. K věci Františka Berouška se vyjádřil, že je to lež a že jezdí jen občas za prací do Plzně. K Janu Bartošovi též prohlásil, že není pravda, že jezdí do ciziny. K Josefu Syrovému uvedl, že je pravda, že jezdil na práci do Německa, ale že již jezdit nebude. Dále k námitkám na svou osobu, vybídl starostu, aby mu je dal opsat. „...když mu to starosta odmítl, nechce se proti ní ohražovat, z důvodu těch sem chtěl opis, aby mi dokázali udávatelé vyděractví, že jsem já někoho prosil, abych byl zvolen do obecního výboru, že chci být starostou, že pravda není.“  K poslednímu bodu udal, že v osadě Smetalky vyhláška vyvěšena byla a že si jí mohl každý přečíst.

 

Vyjádření starosty

Dne 30. ledna 1909 zasílá starosta obce František Valenta spolu s volebními spisy a protokoly okresnímu hejtmanství i své vyjádření ke stížnosti. Starosta v něm uvádí, že skutečně dopředu neoznamoval hejtmanství, kdy se budou volby v obci konat, ba dokonce ani nevěděl, že tak má učinit. K otázce zdali měl Matěj Černý právo volit či být volen, vypověděl starosta toto: „K čemuž podotýkám, že skutečně jsem Matěje Černýho před volbami, několikrát důrazně vybízel, aby obecní účty ku schválení předložil, - což neučinil, jelikož jest povahy podrážděné, nemohl jsem jej společně s druhými členy volební komise vyslýchat jinak by z výslechu nic nebylo, musel jsem ho vyslýchat samotného a on mne tahal akta z ruky a že prý mu je musím dát, což jsem ovšem učiniti nemohl, jelikož jsem za povinnost měl pouze vyslechnout členy volební komise, již dvakráte na mne přišel jednou se čtyřmi lidmi a dne 31 p. m. s tesařem Jos. Sirovým, chovali se a zvláště Matěj Černý velice výstředně, naléhajíc na mne, abych jim námitky vydal, když jsem mu je nechtěl vydat brojil mne žalobou.“. Stran vyhlášky v osadě Smetalky vysvětlil starosta v dopise, že všechny vyhlášky jsou vyvěšeny na úředním oznamovateli vzdáleném čtvrthodiny od Smetalek a také na budově starosty. Nicméně tato vyhláška vlivem větru či lidské ruky na Smetalkách stržena byla, a tak musel starosta po dotazu jednoho občana oznámiti volby oběžníkem.

 

Vyjádření Matěje Černého

Dne 4. února sepsal a zaslal okresnímu hejtmanství Matej Černý své vyjádření ke stížnosti:

Dovoluji si zdvořile oznámiti v záležitosti obecních voleb v Zahrádce, že starosta obecní odepřel mi nahlédnout do stížnosti, která podána byla proti volbám a také nechtěl mi opis stížnosti pokud moji osoby se týká ani vydati, ani mi nedovolil si jej poříditi, nýbrž vyjádřil se, že není povinnen do stížnosti mi nahlédnouti dáti ani opis její mi vydati. Následkem toho a také z té příčiny, poněvač starosta jest proti mně zaujat, dovoluji si vyjádřiti se o obsahu stížnosti tak, jak mi byla starostou přečtena následovně:

I. Na stížnost že jsem byl trestán pro krádež lesní, dovoluji si sdělit, že jsem byl trestán asi před 11 lety pro přestupek krádeže z důvodu toho, že jsem v obecním lese vzal si souši (což činili i mnozí jiní, ale proti těm nikdo oznámení nepodal a jen na mne bylo tehdy oznámení učiněno).

II. Co se týče udání ve stížnosti, že jsem nesložil účty z příjmu obecních peněz, dovoluji si uvést, že jsem byl sice zvolen za výběrčího obecních příjmů v roce 1905. Za léta 1905 a 1906 složil jsem účty asi koncem ledna 1907. Za rok 1907 a 1908 složil jsem účty letos ku konci ledna na vyzvání starosty. Připomínám, že v roce 1907 starosta sám obecní přirážky vybíral a rovněž i za rok 1906 nevybíral jsem přirážky obecní já, nýbrž dal je obecní starosta za tento rok vybírati z části ck. bernímu úřadu v Nepomuku, z části je vybral sám. Na rok 1908 se dosud přirážky nevybírali, protože starosta rozpočet jejich dosud nezřídil a mně neodevzdal. Poněvač jsem tedy z obecních přirážek ničeho nepřijal, nemohl jsem z nich žádný účet skládati. Já jsem vybíral pouze pachtovné z obecních pozemků a nic jiného. (pokuty do pokladny chudých vybíral starosta sám). Ohledně tohoto vybraného pachtovného složil jsem účet za léta 1905 a 1906 v lednu 1907 a za léta 1907 a 1908 v lednu 1909. Za rok 1907 a 1908 nemohl jsem účty složiti proto dříve, poněvač jsem k toku nebyl vyzván starostou, když jsem totiž v roce 1907 vyzval starostu k zúčtování, řekl mi týž tehdy, že mu nemám co poroučet, že podléhám jeho disciplíně a až bude chtít účtovat, že mne vyzve. Proto jsem čekal s úcty až na vyzvání starostovo a týž mne dříve nevyzval až teprve letos v lednu – patrně proto, poněvač sám dosud účty obecních příjmů za léta 1907 a 1908 nesložil. Je ovšem pravda že jsem já byl zmocněn obecním vybíráním všech příjmů, vyjma školního platu, ale starosta mne nenechal vybírati nic více, než pachtovné z pozemků. Ostatní příjmy vybíral starosta sám a obecní výbor, ač to věděl ničeho proti tomu nedělal a starostu ke složení účtů dosud nepřiměl. Více jsem se ze stížnosti o sobě od starosty nedověděl. Poněvač někteří z těch, kteří stížnost podepsali nevědí co ve stížnosti jest, prosím aby všichni stěžovatelé byli vyslechnuti, ale nikoli starostou.

V Zahrádce dne 4. února 1909
Matěj Černý

 

Nečinnost c. k. okresního hejtmanství v Přešticích

Začátkem března 1909 zaslalo okresní hejtmanství do Zahrádky dopis, ve kterém vyzvalo pana starostu, aby připravil nové volby, protože již uplynulo funkční období zastupitelstva. Pan starosta na to odpověděl, že volby proběhly a že jsou na ně podané námitky, které dosud nejsou vyřízeny.

Dne 2. dubna zaslal okresnímu hejtmanství nově zvolený výbor dopis, ve kterém ho prosí o sdělení, zda jsou proti volbám nějaké námitky. Pakliže by nebyly, svolá Matěj Černý volbu nového obecního starosty.

Vzhledem k nečinnosti okresního hejtmanství zasílají opět nově zvolení členové výboru dne 16. června žádost o vyřízení stížností. Na začátku července zaslalo hejtmanství do Zahrádky panu starostovi k projednání vyjádření Matěje Černého z února t.r. Vyřešení stížností dále urgoval Matěj Černý na úředním řízení v Nepomuku dne 24. července, nicméně i přes to se v následujících měsících opět nic nedělo, a tak znovu prosili nově zvolení členové výboru dne 16. října 1909 okresní hejtmanství o vyřešení podaných námitek.

Mezi tím proběhl v Zahrádce výslech volební komise ohledně vyjádření Matěje Černého ke stížnosti. Volební komise konstatovala, že jest pravdou, že byl Matěj Černý trestán pěti dny žaláře pro krádež dřeva ovšem ne v obecním lese, nýbrž v lese Rokycanském a do obecního lesa si dřevo z něj vynášel. K druhému bodu vyjádření Matěje Černého ohledně obecních účtu sdělila komise, že: „Matěj Černý ve svém vyjádření uvádí, že vyzval starostu obce v roce 1907, aby provedl ob. účty; asi v měsíci listopadu 1905, - nikoliv v roce 1907. Dle vyjádření starostovo odpověděl prý M. Černýmu až bude čas skládat účty, že vybídne ob. výběrčího sám a také jej vybídl koncem měsíce ledna 1906, aby účty za rok 1905 ku schválení ob. zastupitelstvu předložil, což také M. Černý učinil a účty jak jeho tak i starostovo v měsíci únoru 1906 ob. zastupitelstvu předloženy byly, jelikož, ale M. Černý účty za rok 1905 provésti nemohl, byly účty ty odročeny a provedeny dne 25. února 1907, pročež není pravdou udání ve vyjádření se M. Černého.“. Ohledně účtů z let 1907-1908 uvedl starosta, že vyzval pokladníka v srpnu 1908 k předložení účtů do voleb, což se ovšem nestalo, a tak na schůzi zastupitelstva v prosinci jej opětovně vybídl. Účty tak byly zastupitelstvu předloženy 2. března 1909. Komise dále poznamenala, že nikdo nechtěl po Matějovi Černém, aby skládal účty z obecních přirážek, když je nevybíral. V závěru byl protokol podepsán starostou a členy volební komise Františkem Bártou, Josefem Trhlíkem a Václavem Šelmátem.

 

Vyjádření starosty k vyjádření Matěje Černého z února 1909

V říjnu požádalo okresní hejtmanství pana starostu o vyjádření k dopisu Matěje Černého zaslaného do Zahrádky v červenci 1909. Starosta František Valenta tak 31. října 1909 sepsal čtyřstránkové vyjádření, ve kterém víceméně shrnul informace obsažené v protokolu výslechu volební komise ze dne 28. července 1909.

Pan starosta ve svém vyjádření uvedl k prvnímu bodu: „V měsíci lednu 1909, byl mě tamním c. k. okr. hejtmanstvím zaslán celý volební operát k doplnění, mezi tím časem byl M. Černý u tamního c. k. okres. hejtmanství patrně za tou příčinou, aby se dozvěděl jaké námytky proti volbám podány byli. Hned jak přijel, (jelikož spisi volební byli u zdejšího ob. úřadu k doplnění) přišel hned ještě ze čtyřmi. Že prý mu mám ihned vydat na poručení p. komisaře volební listiny, jelikož mne to uloženo nebylo, pokládal jsem záležitost tu za úřední tajemství a listin jsem nevydal, činili mne takřka po dvakráte násilí, při čemž mne M. Černý hrubě urážel.“. Pan starosta dále píše, že jmenoval při volbách Matěje Černého také za člena volební komise, takže není vůči němu nepřátelsky zaujat. Dále uvádí, že před výslechem volební komise mu přečetl námitky a on se rozzuřil a řekl, že vypovídat nebude. Starosta jej nicméně vyslechl a protokol zaslal na hejtmanství. Matěj Černý dál však starostu urážel: „že prý jsem já námitky ony sám psal, při čem mne akta trhal z rukou a přímo mne ohrožoval, takže jsem se obával, že veškeré spisy roztrhá ...“ dodal starosta.

K druhému bodu ohledně krádeže dřeva uvedl, že dřevo bylo odcizeno z Rokycanského lesa a že „celé podání jest lživé, neboť týž v takových věcech jest mistrem“.

Ohledně obecních účtů uvedl starosta totéž, co v protokolu o výslechu volební komise. Navíc se starosta zmínil o drzosti pokladníka: „M. Černý byl tak drzí, jak ve svém podání uvádí, že vyzval starostu v roce 1907 k účtování, není pravda v roce 1905, mne vyzval v měsíci listopadu, že bude skládat účty a tak energicky, jako by starosta byl pod disciplinární mocí ob. výběrčího.“.

Okresní hejtmanství dále vybídlo starostu, aby se dostavil 22. prosince 1909 do Nepomuku na úřední den pod pohrůžkou sankce.

 

Co se dělo dál?

Dne 30. ledna 1910 zaslal na okresní hejtmanství Matěj Černý spolu se soudruhy ze Zahrádky prosbu, ve které žádali hejtmanství o vyšetření stížností. V dopise dále popisují jejich kroky od voleb v roce 1908 do současnosti a v závěru i hrozí okresnímu hejtmanství, že jestli neobdrží do čtrnácti dnů zprávu, budou si stěžovat u vyšší instance.

Z dalších dochovaných listin víme, že dne 3. května 1910 se do Nepomuka dostavil starosta František Valenta spolu s Františkem Bártou, Václavem Šelmátem, Josefem Trhlíkem, Matějem Černým a Václavem Frankem na jednání ohledně vyhlášky o volbách v osadě Smetalky. Z protokolu vyplývá, že vyhlášku vyvěsil v osadě Smetalky starosta, ovšem ta se po krátké době ztratila. Před volbami přišel za starostou Jakub Houska a říkal mu, že druhý den pojede někam pryč a on mu na to odvětil, kam by jezdil, vždyť budou volby. Jakub Houska na to starostovi řekl, že není nic vyvěšeno. Proto pak starosta poslal oběžník o konání voleb.

 

Rozhodnutí c. k. místodržitelství

Konečně 12. července 1910 zaslalo místodržitelství do Přeštic na hejtmanství rozhodnutí adresované Václavu Frankovi a soudruhům ze Zahrádky, ve kterém zrušilo volby konané v roce 1908 a nařídilo nové.

„C. k. místodržitelství k námitkám Vašim ze dne 16. prosince 1908 proti tomu, jak se při volbě obecního výboru v Zahrádce konané dne 14. prosince 1908 předsešlo, zrušuje v základě §u 32. řádu volení v obcích král. Českého volbu tuto a nařizuje, aby na základě právoplatných seznamů voličských vykonána byla nová volba obecního výboru v Zahrádce, počínajíc vydáním vyhlášky o tom dle §u 19 obecního řádu volebního, kterážto vyhláška budiž, jak v obci obyčejem, v obou místech, z nichž obec Zahrádka se skládá, v Smetálce i Zahrádce vyvěšena, poněvadž vyhláška o volbě byla po osm zákonem předepsaných dnů jen v místě Zahrádce a nikoliv též, jak v obci ustáleným obyčejem jest, v místě Smetálce vyvěšena, a poněvadž podstatná tato vada vzhledem k předpisu §u 19 obec. řádu vol., jemuž v přítomném případě vyhověno nebylo, neplatnost celé volby za následek má. Ostatně Vaše námitky stávají se vzhledem k tomuto rozhodnutí bezpředmětnými. Rozhodnutí toto má dle §u 32 ob. řádu voleb. platnost konečnou.“

 


Rozhodnutí místodržitelství
(zdroj: SOkA Plzeň-jih, Okresní úřad Přeštice inv. č. 441, sign. 3/103, Obecní věci, volby aj.: Zahrádka)

 

Výsledek nových voleb

Při nových volbách byli do zastupitelstva zvoleni:

Bárta František, Černý Matěj, Frank Václav, Chodora Jan, Komanec Jan, Končel Josef, Syrový Josef, Šimáně Jan a Valenta František.

 

Dne 15. října 1910 dostavili se do Nepomuka nově zvolený starosta Matěj Černý (nar. 1853), I. radní Václav Frank (nar. 1884) a II. radní Josef Syrový (nar. 1874) ke složení slibu do rukou okresního hejtmana.

 

Karel Bláha ml.

 


Zdroje:
OBENTRAUT, Maxmilian. Samospráva obce v království Českém: praktické navedení pro pány představené, radní a výbory obecní .... jak se ... obce spravovati mají.. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:769d8e40-0188-11dd-8e3b-000d606f5dc6
Státní okresní archiv Plzeň-jih, OKRESNÍ ÚŘAD PŘEŠTICE (1848) 1850-1942 (1946), inv. č. 441, sign. 3/103, Obecní věci, volby aj.: Zahrádka, 1898-1917