Facebook

 


KRONIKA MĚRČÍN

Kronika obce Měrčín vedená v letech 1922-1986.


05.04.2015
KRONIKA Měrčín 1922-1986 (pdf, 84.8 MB)
Kronika obce Měrčín zahrnující roky 1922 - 1986. Zapisovali kronikáři: Václav Skala (1922-1969), Jan Jelínek (1970-1977), Růžena Krejčová (1978-1986).


Zajímavým dokumentem doby je i fotoalbum, které v roce 1982 vytvořila Růžena Krejčová ve spolupráci s Václavem Motejzíkem z Čečovic čp. 13. Společně obešli Měrčín a pan Motejzík nafotil většinu stavení v obci, mnohdy i se svými majiteli. Fotografie z alba najdete ZDE.

 

KRONIKÁŘI


Václav Skala 1887-1978

„Jsem rodák obce zdejší narozen 15. října 1887, chodil jsem do trojtřídní obecné školy do Čížkova a dne 15. září 1900 jsme šli poprvé do nově přiškolené obce Dožice, kamž chodil jsem pouze 1 rok. Dne 13. března 1902 šel jsem se učit sklářem do Nového Sedla u Lokte, kdež pobyl jsem plných 8 roků, pracoval jako učeň, pomahač, pak co samostatný sklář. Tehdáž měla v Novém Sedle menšina česká Čtenářsko-vzdělávací spolek, jehož jsem byl jednatelem a později též co předseda jsem zvolen byl. V roce 1910 opustil jsem navždy Nové Sedlo, kdež strávil jsem nejlepší svůj mladý věk a odjel jsem rodné obce. Na jaře 1912 jel jsem opět na práci do Německa, kdež pracoval jsem při výrobě tašek. V roce 1913 a 1914 cestoval jsem co hudebník u kinematografu v severních Čechách, okolo Sněžky a Jánských Lázní. V roce 1915 odjel jsem opět do Německa, kdež jsem byl v roce 1916 na rakousko-uherském konzulátě v Berlíně odveden k vojsku. Do fronty bojové již jsem nepřišel, byl jsem přidělen k sanitě, kdež jsem konal službu až do konce světové války.“

Takto se Václav Skala představil v úvodu měrčínské kroniky, kterou vedl od založení v roce 1922 až do roku 1969, kdy se pro stáří této funkce vzdal. Měrčínským kronikářem byl tedy celých 47 let a během této doby do knihy zanesl mnoho historických opisů (pozemkové knihy, robotní seznamy, výpisy ze starých katastrů a další) a sepsal historií jednotlivých gruntů, což je pro pátrání v minulosti Měrčína zcela zásadní. Nesmíme zapomenout ani to, že se dlouhá léta podílel na fungování obce. Od roku 1919 do roku 1923 byl měrčínským starostou a v dalších volebních obdobích zastával funkci místostarosty. Místostarostou byl také v Občanském lesním družstvu, které bylo založeno v roce 1928. Pan Václav Skala z čp. 9 svými letitými zápisy přispěl velkou měrou k uchování paměti malé a malebné vesničky Měrčín. Zemřel 5. října 1978 v úctyhodném věku 91 let.


Jan Jelínek 1915-1978

Narodil se 27. června 1915 a bydlel v Měrčíně čp. 17. Funkci kronikáře převzal po Václavu Skalovi v roce 1970 a v úvodu napsal: „Z pověření MNV v Čečovicích přebírám já Jan Jelínek, družstevní zemědělec v Měrčíně čp. 17 tuto funkci kronikáře a budu se snažit jí poctivě a svědomitě v tradici mého předchůdce zastávat.“ Bohužel, osud mu nedovolil vykonávat tuto funkci příliš dlouho, neboť 7. září 1978 tragicky zahynul při svážení družstevní slámy. Zápisy do kroniky psal v létech 1970 až 1977.

 

Růžena Krejčová
1938-2016
(roz. Skalová)


Narodila se 19. června 1938 v Měrčíně čp. 24 v bývalém hostinci „Na Marjánce“. Absolvovala jedenáctiletku v Nepomuku a v Měrčíně bydlela až do roku 2003, kdy se natrvalo odstěhovala do Liškova. Kroniku převzala po tragickém skonu Jana Jelínka v roce 1978 a svědomitě jí vedla až do roku 1986, kdy byla první pamětní kniha dopsána do konce a odevzdána na OU Čížkov. Druhá kniha už založena nebyla a tím se v Měrčíně kronika přestala psát.