Facebook

 


Pozvánka - Oslava 290. výroční svatořečení Jana Nepomuckého a představení skutečné podoby světce (archiv dokumentů)

V úterý 19. 3. 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku uskuteční slavnostní odhalení skutečné podoby sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí 290 let od svatořečení tohoto nepomuckého rodáka.


Oslava 290. výroční svatořečení Jana Nepomuckého
a představení skutečné podoby světce

V úterý 19. 3. 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku uskuteční slavnostní odhalení skutečné podoby sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí 290 let od svatořečení nepomuckého rodáka a také 300. výročí od objevení domnělé relikvie jazyka, která vedla ke svatořečení patrně nejznámějšího Čecha. Iniciátoři akce, toho času ředitelka Svatojánského muzea Kateřina Dobrovolná a někdejší nepomucký vikář Pater Vítězslav Holý, společně s manažerem Mikroregionu Nepomucko Pavlem Motejzíkem a Paterem Miroslavem Heroldem spolupracovali s brněnskými antropology na rekonstrukci skutečné podoby jednoho z nejslavnějších světců vůbec. Výstupem projektu pak bude bronzová busta světce. Podrobnosti týkající se metody rekonstrukce Janovy podoby a další zajímavé informace se veřejnost může dozvědět právě při příležitosti slavnostního odhalení, kde budou přítomni mj. i brněnští tvůrci rekonstrukce a tvorby bronzové busty sv. Jana – Eva Vaníčková a Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea (Centrum kulturní antropologie MZM). Součástí akce bude též umožnění prohlídky Svatojánského muzea (vstupné dobrovolné) a krátký doprovodný program. Po slavnostním odhalení je pro zájemce naplánována přednáška prof. Jana Royta týkající se ikonografie sv. Jana a sv. Vojtěcha. Tímto jsou všichni na událost srdečně zváni.

 

Touto cestou by bylo příhodné také poděkovat všem sponzorům, kteří se finančně na projektu podíleli. Níže jmenovaným srdečně děkujeme:

Mgr. Pavol Pavlovič, Matuš Jaremko, MBA, Ph.D., Plzeňský kraj, Mikroregion Nepomucko, Město Nepomuk, Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk

 

Časový harmonogram akce:

16:00 Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje Pater Jiří Špiřík

17:00–17:30 Prohlídka Svatojánského muzea

17:30–18:00 Hudební vystoupení (Canto Nepomucenum)

18:00 Slavnostní odhalení rekonstruované podoby sv. Jana Nepomuckého

18:15 Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. na téma Ikonografie sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha

 

Jan Nepomucký nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rychtáře, patrně v místech, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stovky jemu zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také v zámoří - v Jižní Americe, Africe, Asii. Dle legendy je ochráncem zpovědního tajemství, patronem mostů a vod, kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám, zemským patronem Čech, Bavorska, patronem Habsburského domu i španělského loďstva. Roku 1389 byl Jan Nepomucký jmenován generálním vikářem a ocitl se přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem; v jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci na mučidlech. Jan utrpení nepřežil, jeho mrtvolu shodili z Karlova mostu do Vltavy (stalo se 20. 3. 1393 po 9. hodině večerní). Tělo vyplavené na břeh se stalo předmětem uctívání, arcibiskup prohlásil Jana z Pomuku mučedníkem. Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. Roku 1719 zde byl komisionálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek, který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. Již v roce 1724 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 svatořečen. Je symbolem celé epochy našich dějin a nesmazatelnou součástí krajiny. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici, palma, kniha či prst na ústech. Celkem se nachází v Evropě přes 30 tisíc jeho realizací, ve světě pak zhruba 66 tisíc podob, vznikajících postupně od nastupujícího baroka. Podoby obličeje včetně vousů, dlouhých vlasů či oblečení jsou nicméně smyšlené, vycházející v nejvíce případech z bronzové sochy z roku 1683, stojící na Karlově mostě v Praze. Až do roku 2019 však nikdo ze současníků neznal skutečnou Janovu tvář...

 

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/556805331469410/

Aktuální do: 19.03.2019