Facebook

 


Chynín 2020

Kronika obce Chynín roku 2020. Zapsala Helena Urbanová.


Kde se píše o Chynínu

I když se píše rok 2020, dovolím si nejprve něco málo z historie naší obce. Obec Chynín lze najít v mnoha publikacích, mám pár knih, ve kterých se autoři zmiňují o naší obci. Například v Průvodci „Brdy opět otevřené“ se dočteme:

"Tato malá ves byla postavena  přímo na hlavním brdském hřebeni ve výšce 675 metrů a je tak nejvýše položenou brdskou vsí středověkého založení. Zmiňována je již v letech 1349 a 1379 jako součást majetku pánů z Rožmitálu. Jedním z důvodů založení vsi byla patrně těžba a zpracování železné rudy. Na počátku 15. století náležel Chynín rokycanskému klášteru, pak se dostal k zelenohorskému panství. Po konfiskaci v roce 1529 byl opět připojen k Rožmitálu. Při morové epidemii, která ves postihla roku 1531, zemřela většina obyvatel, přežili pouze tři lidé.

V roce 1565 zde stálo pět selských usedlostí a větrný mlýn. Roku 1588 byl Chynín připojen k Mirošovu a od roku 1616 pak na dlouho ke Spálenému Poříčí. Tehdy byly čtyři grunty zrušeny a z jejich pozemků vytvořen vrchnostenský dvůr.  Berní rula zde v roce 1654 zaznamenala jen šest  tzv. zahradníků, tedy hospodářů s minimální výměrou půdy. Mladší tereziánský katastr uvádí sedm hospodářů  a panský dvůr  s chmelnicí. Koncem 18. století stálo ve vsi 15 domků, roku 1825 již 23 se 165 lidmi. Nejvíce obyvatel (233) měl při sčítání v roce 1890. V té době zde stálo již 34 domů, dvůr, ovčín a myslivna. Kolem přelomu 19. a 20. století počet obyvatel poklesl, neboť jich velká část odešla do Ameriky. Počet domů se od té doby téměř neměnil, ale většina dnes slouží k rekreaci. Stálých obyvatel je v Chyníně jen okolo třiceti.“

Tolik průvodce, dnes  v obci trvale žije 43 obyvatel a přibývají i nové domy.

 

V knize „Brdy známé i neznámé“ píší P. David a V. Soukup, že:

„K Čížkovu patří Chynín, ležící na vysoko položené planině při kraji lesa. Nejstarší zmínka pochází z roku 1349,tehdy byla ves součástí rožmitálského panství. Po staletí se zde zvonilo klekání zvonkem upevněným na trámu mezi dvěma sloupy, až v roce 1920 bylapostavena kaplička, zasvěcená sv.Václavovi.  Padlé chynínské občany připomíná žulový pomník z roku 1923.“

 

Naší obec lze nalézt pod názvem Chinin i na největší mapě Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720. Tato mapa patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu  - rakouské monarchie. Je uložena ve státních i soukromých mapových archivech a sbírkách.

 

Více informací a zajímavostí je publikováno o přírodní rezervaci „Chynínské buky“. Zmínku najdeme opět v Průvodci „Brdy opět otevřené“, dále v knize „Brdy 77 romantických, dobrodružných a tajemných míst“ od T. Makaje a J. Vogeltanze, kde se mimo jiné píše:

"V katastru obce Čížkov nedaleko Chynína najdete jednu z nejstarších českých přírodních rezervací. Byla vyhlášena již v roce 1933 na pomezí tehdejších rožmitálských a spálnopoříčských lesů. Chynínské buky jsou pozůstatkem původních porostů a v minulosti se o nich hovořilo jako o pralese. Díky odlehlosti a absenci přístupové cesty nedocházelo k likvidaci velkých stromů, jejichž stáří se dnes odhaduje více než 250 let. Celá přírodní rezervace má rozlohu necelých 14 hektarů a nachází se v nadmořské výšce od 680 do 750 m n.m. Mezi zástupci dřevin kraluje buk lesní, ale najdeme zde také smrk ztepilý, jedli bělokorou či douglasku tisolistou. Ze zástupců listnáčů tady roste javor klen, jeřáb ptačí a bříza bělokorá. Chynínské buky jsou ale především komplexem, který je útočištěm celé řady ptáků a savců.“ 

K 1. lednu 2016 byla zřízena chráněná krajinná oblast Brdy, kam spadá jak obec Chynín tak i tato přírodní rezervace Chynínské buky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zpracovala návrh nového plánu péče o přírodní rezervaci Chynínské buky na období 2021-2029.

 

Jistě existují další a další publikaci, určitě by stálo zato dál pátrat po historii naší obce a jejím okolím. Uvidíme.

 

Rok 2020 ve světě

Píše se tedy rok 2020, ukončím toulky historií naší obce a budu se věnovat událostmi, které proběhly v tomto roce. Opět to byl rok plný událostí, výročí a zajímavostí u nás i ve světě. Byl to rok, na jehož samotném začátku se začala šířit nebezpečná nemoc, která poznamenala nejen naší republiku ale celý svět. Svět ochromila pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Události u nás v České republice ale i ve světě se ve velké míře týkaly koronavirové nákazy, jejímu vzniku, šíření, boji proti ní, snahy o zpomalení šíření, snahy farmaceutických firem na vývoj vakcíny. Kvůli epidemiologické situaci byla zrušena řada společenských, kulturních, sportovních a politických akcí u nás i ve světě.

Rok 2020 nebyl však jen o koronavirové nákaze ale byl plný i dalších událostí, např. demonstrací - Amerikou se přehnala řada demonstrací a nepokojů vyvolaných smrtí Afroameričana G. Floyda, v Bělorusku demonstracemi lidé vyjadřovali nesouhlas s výsledkem prezidentských voleb a v Polsku se demonstrovalo proti zákazu potratů. Vedle těchto demonstrací svět sledoval odchod Velké Británie z Evropské Unie, prezidentské volby v USA (D. Trump předává funkci J. Bidenovi), válku v Náhorním Karabachu a další a další události, informace a zajímavosti.

Události v České republice opravdu velmi ovlivnila koronavirová nákaza, i když začátek roku, leden, únor, co se týče epidemie, proběhl poměrně klidně. Nákaza na našem území byla oficiálně potvrzena 1. března. Již 3. března stát přijal první opatření a dne 12. března byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky. Byly uzavřeny státní hranice, stát vyhlásil povinnost pro všechny občany zakrývat si nos i ústa rouškou, v nemocnicích začala vznikat specializovaná oddělení, byl ustaven krizový štáb, následovalo prodlužování nouzového stavu až do 17. května. S klesajícím počtem nově nakažených začal stát uvolňovat přísná opatření, ale v srpnu bylo již jasné, že epidemie nabírá opět na síle, dostavila se 2. vlna epidemie. 30. září vláda vyhlásila opět na území naší republiky nouzový stav, byly uzavřeny školy, nefungovaly restaurace, divadla, kina…, omezila se možnost shromažďování lidí, platil zákaz nočního vycházení. Prodloužení nouzového stavu schválila poslanecká sněmovna až do 22.ledna 2021. Koncem prosince dorazila do Česka dodávka s dávkami vakcíny a byli očkováni jako první premiér A. Babiš, ministr zdravotnictví J. Blatný a válečná veteránka E. Řepíková. Šíření epidemie by se mělo zastavit očkováním.

U nás kromě sledování epidemie proběhly 2.-3. října krajské a senátní volby. Jak psal tisk „Volby (ne)vyhrálo ANO“. Většina oslav státního svátku, 28. října, proběhly jen symbolicky. A jedna příjemná zpráva, že na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO byla zapsána ruční výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perel z Poniklé na Krkonošsku. A před sto lety vznikla loutka Spejbl.


Rok 2020 v Chyníně

Nyní  se vraťme do naší obce. Na začátku roku, v lednu nebyla pořádná zima, trochu sněhu, teploty lehce pod nulou, hlavně v noci, stále mlha. Až poslední týden v lednu napadlo více sněhu, zesílil vítr, zima se začala hlásit. Přihlásila se zima, ale zároveň se začala šířit nebezpečná nemoc a s ní byly spojeny vládní opatření, která měla za cíl omezit šíření této koronavirové nákazy.

Během ledna 2020 se KOČKINO přestěhovalo z Chynína do nového prostoru s větší kapacitou pro kulturní akce. Nachází se nyní na adrese Železný Újezd 2 v příhodně upravené staré stodole. V březnu však rychle se šířící epidemie koronaviru ochromila veškeré dění. Z připravovaných pravidelných kulturních akcí KOČKINO, které se odehrávají pod hlavičkou Místní knihovny Železný Újezd, se jich stačilo do rozvolněného období vklínit jen několik. Tři přednášky a tři filmové projekce. Vcelku se na těchto akcích sešlo 118 návštěvníků.
Z důvodu koronavirových omezení a lockdownů uplynulý rok nepřál ani knihovně. Ze zákona uzavřené knihovny mohly půjčovat knihy po telefonické domluvě jen bezkontaktně. Tato nařízení platí stále až do odvolání.
Webové stránky knihovny měly za uplynulý rok 1499 návštěv a videoportrét od Jednoho světa z léta 2017 dosáhl 1 010 zhlédnutí.

Počasí v únoru poznamenaly bouře Sabrine, která způsobila i na našem území značné škody, a po ní následovala bouře Viktorie. Ta nejvíce zasáhla Velkou Británii. Konec února ovládla bouře Yulia, která také zasáhla naše území. Teploty v tomto měsíci se pohybovaly lehce pod nulou, přes den lehce nad nulou. Déšť, sníh a silný vítr byly hlavními znaky počasí tohoto měsíce.

Na veřejném zasedání dne 27. února v Železném Újezdu byla schválena žádost o dotaci na akci „Oprava místní komunikace v Chyníně“ a v diskuzi byl vysloven požadavek na vybudování zpevněné plochy pod kontejnery, přidání  kontejneru na papír a zřízení lampy veřejného osvětlení na konec místní komunikace, k Vobroučkům. Dále byli občané pozváni na přednášku ing. Kláry Salzmann na téma „Povídání o vodě nadzemní, pozemní i podzemní“. Přednáška se uskutečnila dne 28. února v Hasičském klubu v Čížkově.

V březnu teploty dosahovaly až 18°C, ale stále se držela zima, takže i mráz se tu a tam objevil. Do našeho kraje zavítala i Česká televize a dne 1. března byl v programu Toulavá kamera promítán čtyřminutový blok o obcích spadajících pod obec Čížkov. Diváci mohli vidět Fajmanovy skály a Klenky a prohlédnout si přírodní rezervaci Chynínské buky.

Z důvodu šíření koronaviru vláda oznámila zákaz volného pohybu na území ČR, což znamenalo, že se neuskuteční velikonoční koledování (10.-13. dubna) a nebude se konat ani sousedské posezení u májky 30. dubna. Škoda, tak snad příští rok.

V dubnu i květnu teploty již dosahovaly poměrně vysokých teplot, které provázel déšť. Dalo by se ale říct, že zase bylo klasické jarní počasí. Na konci obce u rybníčku byl postaven přístřešek pro odpočinek, takže mají turisté možnost si u nás i posedět a odpočinout.

Léto – červen, červenec, srpen - počasí typicky letní, i když dle různých zpráv bylo léto o poznání chladnější než tři léta předchozí, spadlo také více srážek, jde o šesté nejdeštivější léto v období od roku 1961.

V červnu došlo ke změně dopravce. Meziměstskou dopravu objednávanou Plzeňským krajem nahradily modrobíložluté autobusy společnosti Arriva. Změna dopravce přinesla řadu problémů včetně změny jízdních řádů.

Dne 6. června si své ano řekli Eliška Königsmarková a Jan Kovář, přejeme vše dobré do dalších společných let. A těší, že tím přibyli do obce další dva obyvatelé.

Půlkulaté narozeniny oslavila v polovině červenci organizátorka filmového klubu KOČKINO Marta Kočková v kruhu svých rodinných přátel. Jí patří také poděkování za příspěvek o knihovně a kulturních akcích KOČKINO.

V červenci začala i byla ukončena avizovaná oprava místní komunikace. A v září byly konečně umístěny kontejnery na zpevněný podklad a snad tam již vydrží hodně dlouho.

V srpnu, 17.srpna ve věku 91.let zemřel pan Václav Krejčí, místní rodák a otec Pavla Krejčího. Týden před touto smutnou událostí oslavil Pavel Krejčí krásné 60. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Totéž přejeme i Jiřímu Černému k jeho 70. narozeninám, které oslavil v polovině září.

Smutná zpráva nás zastihla i v září, kdy zemřel pan Vladimír Seidenglanz, který se svou manželkou na Chyníně trávil poslední roky svého života.

V měsíci srpnu a září nastaly „houbařské žně“. Počasí tomu přálo, že začaly růst houby a do lesa začali jezdit houbaři. Z lesa nesli košíky hub, nacházeli především hříbky. Nádhera.

Jediná akce, které se mohli zúčastnit všichni obyvatelé naší obce, byla mše svatá u Svatováclavské kapličky, která se konala dne 26. září. Po mši následovalo venkovní posezení s připraveným občerstvením. Byla to příjemná změna pro všechny, i když nebyla taková účast jako v předchozích rocích. Přeci jenom obava z koronaviru se projevila.

V září bylo „babí léto“, sluníčko, příjemné teploty. V říjnu již se projevil podzim, déšť, zataženo.

Ve dnech 2-3. října proběhly krajské a senátní volby. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje v obci Čížkov vyhrálo politické hnutí ANO 2011. A dne 4. 10. přibyl do naší obce nový občánek, narodila se Nela Vobroučková, dcera manželů Martiny a Marka Vobroučkových. Přejeme jí hodně hodně zdraví, lásky a štěstí.

V listopadu, koncem začalo první sněžení. Bohužel sníh nevydržel dlouho, vánoce byly opět na „blátě“. V listopadu i v prosinci tedy občas zasněžilo, ochladilo se a občas byla kolem dokola pěkná mlha.

Za účasti omezeného počtu lidí, byl dne 29.listopadu, na 1.adventní neděli postaven a osvětlen vánoční strom. Bohužel setkání více než šesti lidí venku není povolen, a tak ani vánoční zpívání na terase u Königsmarků se nekonalo. Zase: snad příští rok.

Ve dnech 5.-7. listopadu pořádal OÚ Čížkov podzimní svoz nebezpečného odpadu. A dne 23.listopadu byl opět po letech obnoven provoz obchodu se smíšeným zbožím v Železném Újezdě.

Na Padrťském rybníku se konal ve dnech 10.-11. listopadu výlov, ale bohužel bez účasti dváků. Kapříky jsme si mohli koupit následně na sádkách v Mirošově.

Po několika letech se díky úžasným sousedům obnovila tradice Čerta (Jan Kovář), Mikuláše (Dalibor Vnuk) a Anděla (Eliška Königsmarková). V sobotu 5. 12. čert spolu s andělem a Mikulášem navštívil rodiny s dětmi a přinesl dětem nadílku, pokud mu slíbily, že nebudou zlobit. Pár fotek je k vidění na stránkách obce Čížkov – Chynín.

Spolek Společně za lepší Novomitrovicko uspořádal ve dnech 5.-6. prosince výstavu „Válka a osvobození na Novomitrovicku 1938-1945“. Návštěva by byla určitě zajímavá, nedaleko Chynína spadlo letadlo a v roce 2009 byly nalezeny zbytky letadla a zaznamenány souřadnice dopadu.

Smutné vánoce byly u Salzmannů, neboť 11.prosince jim zemřel bavorský vlčák Rolf ve věku 8let. Smutné zprávy střídají ty krásné, milé, příjemnější zprávy jako je tato, že se dne 17. prosince narodila Anežka Krejčí, dcera manželů Veroniky a Pavla Krejčů. I jí přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí.

Na závěr roku přišla informace „Sdělení č. 17/2020 osobní údaje v kronice“, že i kronik se dotýká zákon o ochraně osobních údajů. Všichni byli seznámeni s tímto sdělením a každý se mohl k danému tématu vyjádřit. A pak přišla další informace, nyní od společnosti Marius Pedersen, která podala informaci o svozu odpadu o vánočních svátcích, svozů na přelomu roku a po Novém roce.. 

 

Vzhledem k situaci, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se ani nekonalo půlnoční setkání všech obyvatel naší obce u kapličky. A tak alespoň takto bych chtěla popřát všem obyvatelům naší obce jen to dobré, hodně zdraví, štěstí, optimismu a ať se setkáme v lepších časech.

Dne 17. 1. 2021
sepsala H. Urbanová